Dědické právo, dědění

0

Právní úprava dědického práva

Smrt je právní skutečnost; stejný právní účinek má prohlášení za mrtvého. Zemřelý = zůstavitel.

Dědické právo se co do osoby zůstavitele vztahuje jen na fyzické osoby, jeho právním nástupcem ale mohou být i právnické osoby. Smrtí zaniká právní subjektivita, některá práva a povinnosti zanikají, jiná přecházejí na další subjekty – právní nástupce.

Dědic je nabyvatel práv a povinností v rámci dědického řízení. Může být fyzickou i právnickou osobou. Dědictví je pouze ten majetek, který nabyl dědic v rámci dědickém řízení. Pozůstalost je veškerý majetek, který zanechal zůstavitel v okamžiku smrti.

Zásada testovací svobody – každý může pořídit volně dle své libosti kromě zákonných omezení. Zásada univerzální dědické sukcese – dědic vstupuje do zůstavitelových práv ale i povinností. Zásada, že dědictví se nabývá okamžikem smrti zůstavitele

Dědické právní nástupnictví (sukcese)

 • univerzální – dědic je povolán k pozůstalosti jako k celku (u nás)
 • singulární – 1 dědic nabude jen aktiv a 2. jen pasiv

Dědické právo

 • ve smyslu objektivním je souhrn všech právních norem upravujících přechod práv povinností ze zůstavitele na právního nástupce
 • ve smyslu subjektivním je souhrn práv a povinností svědčících určité osobě, které tato přibudou podle objektivního dědického práva

Předpoklady dědění

 1. smrt fyzické osoby (prohlášení za mrtvého) – důkaz je matriční doklad
 2. existence pozůstalosti (dědictví) je soubor práv a povinností, které jsou předmětem dědického řízení (aktiva i pasiva)
 3. existence dědice a jeho způsobilosti
  1. způsobilost absolutní – dědicem může být jen ten, kdo je v době zůstavitelovi smrti naživu (neřeší se způsobilost k právním úkonů)
  2. způsobilost relativní – subjektivní aspekty; důvody dědické nezpůsobilosti:
   1. úmyslný trestní čin proti zůstaviteli, jeho manželovi, dětem nebo rodičům za života zůstavitele
   2. zavrženíhodné jednání proti poslední vůli zůstavitele = s cílem zničit nebo znehodnotit projev poslední vůle (závěť)
   3. pokud se uvedeného jednání dopustí po smrti zůstavitele, nebo vede k jeho smrti, je z dědictví vyloučen
 1. právní důvod dědění je zákon, závěť nebo oba současně
  1. závěť je sepsání poslední vůle (přednost před zákonem)
  2. zákon – bez zanechání poslední vůle jsou určeni dědicové na základě zákonné posloupnosti
  3. z obou důvodů – pokud zůstavitel ve své závěti neobsáhl veškerý svůj majetek
 2. přijetí dědictví – dědic pozbývá možnost dědictví odmítnout, pro to je třeba výslovný projev vůle učiněný ústně u soudu. Nesmí vzít své rozhodnutí zpět.

Dědění ze závěti

Závěť je jednostranný projev vůle zůstavitele, kterým rozhoduje o nakládání s vlastním majetkem pro případ smrti; pouze forma písemná.

Druhy závěti

 • Závěť vlastnoruční – vlastní rukou zůstavitele, vlastnoruční podpis, uvedení data sepsání
 • Závěť psaná jinak než vlastní rukou zůstavitele – na počítači nebo psacím stroji, vlastnoruční podpis, datum sepsání, podpisy dvou svědků
 • Závěť osoby, která neumí nebo nemůže číst a psát – projev poslední vůle před 3 současně přítomnými svědky, skutečnost neschopnosti psát nebo číst musí být uvedena v závěti
 • Závěť formou notářského zápisu

Svědek závěti:

 • osoba zletilá a plně způsobilá k právním úkonům
 • ne osoba, která nezná jazyk, ve kterém je vůle projevena a osoby, které mají dědit

Zůstavitel může závěť zrušit jejím odvoláním nebo sepsáním nové závěti, nebo ji může zničit (ne notářský zápis).

Dědění ze zákona

Intestátní dědická posloupnost

 • 4 skupiny dědiců
 • postupuje se od první ke druhé atd.
  • první dědická skupina
   • potomci a manžel dědí rovným dílem, pokud dítě nedědí, pak dědí jeho děti
   • potomek může být jediný dědic v této skupině, ale manžel ne
  • druhá dědická skupina
   • neměl potomka, pak dědí manžel, rodiče a ti, kteří se zůstavitelem žili min 1 rok před smrtí ve společné domácnosti
   • manžel nejméně polovinu, ostatní rovným dílem
   • jediným dědicem může být manžel nebo rodič
  • třetí dědická skupina
   • ne manžel ani děti, pak rovným dílem sourozenci a ti, kteří se zůstavitelem žili min 1 rok před smrtí ve společné domácnosti
   • kterýkoliv může dědit samostatně
   • pokud nedědí sourozenec, pak jeho děti
  • čtvrtá dědická skupina
   • nikdo ze třetí skupiny, pak rovným dílem prarodiče, pokud ne pak jejich děti (strýc, teta)
 • pokud se nenašel žádný dědic v jedné ze čtyř výše uvedených skupin, připadá dědictví státu = odúmrť

Neopomenutelný dědic

 • zvýšená ochrana potomků ze zákona
 • neopomenutelnost v případě, že jsou způsobilý nabýt dědictví, a přesto by měli být na svém dědickém podílu zkráceni (v závěti)
 • nejvyšší ochrana nezletilých potomků (dědický podíl ze zákona)
 • zletilý potomek – 1/2 dědického podílu ze zákona
 • může namítnout neplatnost závěti, pokud to neučiní, tak je platná v původním znění

Vydědění

Důvody vydědění:

 • potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech
 • potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl
 • potomek byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
 • potomek trvale vede nezřízený život
 • v listině o vydědění musí být uveden důvod vydědění

Comments are closed.