Pracovní poměr – druh, vznik a skončení

0

Druhy pracovního poměru

podle doby trvání pracovního poměru:

 • na dobu určitou
 • na dobu neurčitou

podle vzájemného vztahu pracovních poměrů:

 • hlavní pracovní poměr – uzavřený na stanovenou týdenní pracovní dobu (max40 hodin)
 • vedlejší pracovní poměr – sjednán za souběžného trvání hlavního pracovního poměru

podle způsobu vzniku:

 • pracovní smlouvou
 • volbou
 • jmenováním

Vznik pracovního poměru

pracovní smlouva

 • nejčastěji právní skutečností zakládající pracovní poměr
 • pracovní smlouva je souhlasný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele směřující ke vzniku pracovního poměru
 • platí zásada smluvní svobody
 • obsah pracovní smlouvy:
  • obecné náležitosti platné pro všechny právní úkony
  • povinné náležitosti (nesplnění způsobí neplatnost smlouvy):
   • druh práce – okruh pracovních úkolů, k jejichž výkonu se zaměstnanec zavazuje
   • místo výkonu práce – prostorové vymezení pracovního závazku
   • den nástupu do práce – tímto dnem vzniká pracovní poměr, nejčastěji první den v měsíci
   • doplňkové náležitosti pracovní smlouvy: doba trvání pracovního poměru, sjednání zkušební doby, výše mzdy,…

volba

 • jednostranný právní úkon zakládající pracovní poměr + souhlas zaměstnance
 • pracovní poměr vzniká dnem nástupu do funkce

jmenování

 • jednostranný právní úkon zaměstnavatele zakládající pracovní poměr pouze u vedoucích zaměstnanců

Skončení pracovního poměru

 • skončení pracovního poměru je upraveno v zákoníku práce – zásady:
  • zajištění stability pracovního poměru a s ní související právní záruka práva na zaměstnání
  • zvýšená ochrana ekonomicky slabší strany, tj. zaměstnance
  • zásada jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jen na základě taxativně vymezených důvodů v zákoníku práce
  • nemožnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v tzv. ochranné době
  • možnost zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem jen pokud ho nemůže převést na jinou práci nebo pokud zaměstnanec není ochoten na tuto práci přejít
  • zánik většiny práv a povinností tvořících obsah pracovního poměru s jeho skončením
  • zánik pracovního poměru jen do budoucna (výpověď předem)
 • různé způsoby (právní rozdíly)- na základě:
 • jednostranného právního úkonu
  • výpověď z pracovního poměru
  • okamžité zrušení pracovního poměru
  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • dvoustranného právního úkonu = dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • právní události
  • uplynutím doby
  • smrtí zaměstnance
 • úředního rozhodnutí – týká se jen osob bez státní příslušnosti a cizinců
  • odnětí povolení k pobytu na území ČR
  • trest vyhoštění z území ČR

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

 • lze tak skončit jakýkoliv druh pracovního poměru kdykoliv v jeho průběhu
 • mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jde o dvoustranný právní úkon
 • svobodný projev vůle obou účastníků
 • náležitosti:
  • vyjádření shodné vůle účastníků pracovního poměru
  • den, k němuž má pracovní poměr skončit
  • písemná forma

Výpověď z pracovního poměru

 • jednostranný právní úkon
 • projev vůle, který může vyjádřit kterýkoli z účastníků pracovního poměru
 • zaměstnavatel – pouze z taxativně vymezených důvodů v zákoníku práce
 • zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu, popř. bez udání důvodu
 • náležitosti:
  • písemná forma
  • doručení subjektu pracovního poměru = doručení je rozhodující pro běh výpovědní lhůty
  • výpovědní doba obecně 2měsíční , u vedlejšího pracovního poměru 15 dní
 • výpověď daná zaměstnancem – písemná forma, doručení zaměstnavateli
 • výpověď daná zaměstnavatelem – důvody v zákonu:
  • organizační důvody
  • dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance
  • nesplnění stanovených předpokladů pro výkon práce ze strany zaměstnance
  • důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či dlouhodobé méně závažné porušování pracovní kázně

Okamžité zrušení pracovního poměru

 • jednostranný právní úkon, kterým může skončit pracovní poměr jak zaměstnavatel tak zaměstnanec, ale oba pouze z taxativně uvedených důvodů
 • pracovní poměr končí doručením písemného vyhotovení druhému účastníku pracovního poměru
  • zaměstnanec jestliže:
   • podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou pro něho vhodnou práci
   • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů o uplynutí její splatnosti
   • ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k OZPP dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl
  • zaměstnavatel jestliže:
   • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trest odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců
   • porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem

Comments are closed.