Fyzické osoby

0

Fyzickou osobou je každý živý člověk.

Způsobilost FO k právům a povinnostem

 • nikdo ho nemůže o tuto způsobilost připravit, ani jej v ní omezit
 • právní osobnost nabývá každá fyzická osoba narozením, způsobilost trvá po celou dobu života, zaniká smrtí (prohlášením za mrtvého)
 • smrt fyzické osoby se prokazuje úmrtním listem na základě úředního zjištění smrti nebo rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého (když je jisté nebo velice pravděpodobné, že člověk zemřel ale nelze to doložit – pád letadla)

Způsobilost FO k právním úkonům

 • vzniká u fyzické osoby postupně v návaznosti na mentální vývoj, v plné míře nabývá způsobilosti k právním úkonům dosažením zletilosti – dle zákona dosažením 18 roku (00:00 hod den narození – ráno)
 • výjimka v nabytí zletilosti – uzavření manželství (i osoba 16 let – souhlas soudu)
 • způsobilost fyzické osoby k právům povinnostem nemůže být nikdy omezena, způsobilost k právním úkonům ano
  • přímo ze zákona pro nedostatek věku
  • částečné omezení soudem (trvalá duševní porucha, nadměrné užívání alkoholu a jiných omamných prostředků způsobí neschopnost činit některé právní úkony – zletilí i nezletilí)
  • úplné omezení soudem = zbavení způsobilosti k právním úkonům (trvalá duševní porucha způsobí úplnou neschopnost činit právní úkony)
   • ke zbavení je třeba, aby člověk nebyl schopen činit právní úkony vůbec, při omezení není schopen konat pouze některé
   • omezení/ zbavení způsobilosti -> ustanoven opatrovník (jedná za osobu v rozsahu jejího omezení)

Comments are closed.