Právnické osoby

0

Právnická osoba je osoba uměle vytvořená, má předepsané vlastnosti a od jiných se liší svými identifikačními znaky.

Vlastnosti právnických osob

 • právní subjektivita
 • způsobilost k právním úkonům (i deliktní způsobilost)
 • majetková samostatnost (majetek právnických osob je oddělen od majetku subjektů ji tvořících)
 • určitý stupeň formalizace organizační struktury (určení orgánů PO)

Identifikační znaky PO: název, sídlo, předmět činnosti, zákonná forma vzniku

Dělení PO dle faktického základu

 • korporace – má členský základ (občanské sdružení)
 • nadace – podstatu tvoří majetkový soubor

Dělení PO dle obchodního zákoníku

 • sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace)
  • podstata je osobní substrát = mají své členy, společníky
  • občanská sdružení, politické strany, osobní obchodní společnosti, kapitálové obchodní společnosti, družstva, vysoké školy (základ=členové akademické obce)
 • účelová sdružení majetku (nadace)
  • podstata je věcná složka (majetek, jmění), nemají žádné členy
  • nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti
 • jednotky územní samosprávy
  • obce, kraje (jsou právnické osoby)
  • koncepce: správu veřejných věc vykonává jiný subjekt než stát
 • jiné subjekty, u nichž to stanoví zákon
  • státní podniky – osobní i majetkový substrát (Česká pošta, Povodí Labe)
  • státní příspěvkové organizace (Středisko cenných papírů)
  • Česká televize, Český rozhlas

Za právnickou osobu (typu korporace) je považován i stát

Vznik a zánik právnických osob

 • nejdříve je právnická osoba založena, pak vznikne (někdy ve stejný okamžik)
 • způsoby vytváření PO:
  • Volný způsob – zakládá se i vzniká sepsáním zakladatelských listin (odborové organizace)
  • Registrační způsob – založení sepsáním zakladatelské smlouvy, vznik registrací ve veřejnoprávní evidenci
  • Koncesní způsob – k založení třeba přivolení státního orgánu, vznik registrací do příslušné evidence (vznik komoditní burzy)
 • nejdříve musí být zrušena, poté zanikne
 • způsoby rušení PO:
  • dobrovolně:
   • uplynutím času, na který byla vytvořena
   • splněním účelu, pro který byla vytvořena
   • rozhodnutím k tomu kompetentního orgánu (nebo dohodou všech členů)
   • nuceně: rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci

Pravidelným a tradičním následkem zrušení právnické osoby je její likvidace = zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající PO.

K zániku právnické osoby dochází výmazem z příslušné veřejnoprávní evidence.

PO nabývá plné způsobilosti k právům povinnostem i plné způsobilosti k právním i protiprávním úkonům okamžikem svého vzniku.

Osobní jednání právnické osoby = jednání, které činí její statutární orgán:

 • jednatel (s.r.o.)
 • představenstvo (a.s.)
 • zjistíme ze zřizovacích dokumentů či ze zákona

zastoupení – za PO mohou jednat její zaměstnanci a to v případech, které stanoví zákon

Comments are closed.