Závazkové právo, smlouvy

0

Závazkové právo je právo relativní – oprávnění odpovídá povinnost individuálně určeného subjektu.

Vznik závazkových právních vztahů

 • podmnožina občanskoprávních vztahů, má své:
  • subjekty (fyzické osoby, právnické osoby, stát)
  • obsah (práva a povinnosti)
  • předmět (věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory)
 • ke vzniku vedou stejné právní důvody jako u jiných občanskoprávních vztahů, zejména tyto právní skutečnosti:
  • právní úkony – nejdůležitější = dvoustranné právní úkony – smlouvy
  • protiprávní úkony – vznikají samotným protiprávním úkonem, nikoli rozsudkem soudu
  • rozhodnutí státních orgánů – rozhodnutím soudu o vypořádání podílového spoluvlastnictví přikázáním věci jednomu ze spoluvlastníků za náhradu
  • právní událost nebo protiprávní stav – dopravní nehoda, bezdůvodné obohacení

Základní pojmy závazkového práva

Závazkové právo je část soukromého práva, která upravuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky.

Věřitel je subjekt, který má ze závazkového právního vztahu pohledávku; subjekt oprávněný

Dlužník je subjekt téhož závazkového právního vztahu, který má povinnost pohledávku splnit = má dluh; subjekt povinný

Pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka určité plnění; stane-li se platnou, stává se nárokem, lze ji vymáhat soudně, nesplatil-li ji dlužník dobrovolně

Dluh je povinnost dlužníka poskytnout věřiteli jím požadované a dlužníkem slíbené plnění

Naturální pohledávky – plnění není vymahatelné soudně, soud jeho žalobu odmítne

Třídění závazkového práva

Třídění podle právního důvodu vzniku:

Závazkové právo smluvní

 • nejčastějším důvodem vzniku závazkově právních vztahů je smlouva, tj. dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, k jehož vzniku je třeba shodného projevu vůle všech stran
  • smlouvy zakládající závazkové právní vztahy – kupní
  • smlouvy zajišťující závazkové právní vztahy – zástavní
  • smlouvy měnící závazkové právní vztahy – o převzetí plnění
  • smlouvy, jimiž zanikají závazkové právní vztahy – o prominutí dluhu
 • postaveno na obecných zásadách, které jsou většinou zakotveny přímo v zákoně
  • rovnost smluvních stran
  • smluvní svoboda
  • ochrana dobré víry
  • pacta sunt servanta – smlouvy mají být dodržovány
  • nikdo se nemůže dovolávat vlastní nepoctivosti

Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vznikají smluvní závazkové vztahy:

 • smlouva (typová) pojmenovaná je typová smlouva, která je výslovně upravena v občanském zákoníku
  • Kupní smlouva
  • Směnná smlouva
  • Darovací smlouva
  • Smlouva o dílo
  • Smlouva o půjčce
  • Smlouva o výpůjčce
  • Nájemní smlouva
  • Příkazní smlouva
  • Jednatelství bez příkazu (ve skutečnosti nejde o smlouvu, ale smlouvám je nejblíže)
  • Smlouva o úschově
  • Smlouva o ubytování
  • Smlouva o přepravě osob
  • Smlouva o přepravě nákladu
  • Smlouva zprostředkovatelská
  • Vklady
  • Smlouva o sdružení
  • Smlouva o důchodu
  • Cestovní smlouva
 • smlouva nepojmenovaná je neupravená v občanském zákoníku
 • adhezní smlouva – 1 strana předkládá druhé nabídku s tím, že druhá strana ji musí přijmout bez možnosti změn nebo ji odmítnout
 • smlouva o smlouvě budoucí = zabezpečuje uzavření určité smlouvy v budoucnu, stanovena doba, do která má být budoucí smlouva uzavřena
 • spotřebitelské smlouvy
  • na jedné straně je spotřebitel, na druhé straně podnikatel-profesionál – snaha vyrovnávat faktickou nerovnost mezi neznalým spotřebitelem a profesionálním obchodníkem – dodavatelem
  • dodavatel = osoba podnikající
  • spotřebitel = osoba, která v konkrétním právním vztahu nevystupuje jako podnikatel, chce nakoupit výrobky nebo užít služby nabízené podnikatelem
  • smlouvy sjednávané na dálku (telefon, fax, email, internet)
   • spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění
  • smlouvy sjednávané mimo provozní prostory dodavatele, tj. podomní obchod
   • spotřebitel může od smlouvy písemně odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření, do 1 měsíce pokud mu zboží ještě nebylo dodáno, pokud nebyl písemně upozorněn na možnost odstoupení – lhůta odstoupení je 1 rok

Závazkové právo deliktní

 • deliktní závazkové právo je závazkový právní vztah může vzniknout též z protiprávních úkonů (deliktu)
 • občanskoprávní odpovědnost = následný příznivý právní následek, který vznikl porušením původní právní povinnosti

Změna závazkového právního vztahu

Změna v subjektech

 • subjekty jsou právnické a fyzické osoby na straně věřitelské nebo dlužnické
  • postoupení pohledávky
   • změna v osobě věřitele, původní věřitel postupuje pohledávku novému věřiteli
   • smlouvu o postoupení pohledávky uzavírá původní a nový věřitel, písemná forma, není vyžadován žádný právní úkon dlužníka
  • převzetí dluhu
   • změna osoby dlužníka, nový dlužník na sebe přebírá dluh původního dlužníka
   • na základě písemné smlouvy mezi novým a původním dlužníkem, vyžaduje se souhlas věřitele

Změna v obsahu

 • obsahem jsou vzájemná subjektivní práva a povinnosti
  • dohoda stran
  • prodlení dlužníka – pokud nesplní svůj dluh řádně a včas
  • prodlení věřitele – pokud nevykáže potřebnou součinnost dlužníkovi

Zánik závazkových právních vztahů

 • zánik nastává, pokud k původní právní skutečnosti přistoupí právní skutečnost nová, která tu původní zbavuje zcela nebo zčásti právních účinků
 • právní skutečnosti vedoucí k zániku závazkových právních vztahů:
  • jednostranný právní úkon
   • splnění dluhu
   • jednostranné započtení (pohledávky stejného druhu)
   • jednostranné odstoupení od smlouvy a výpověď
  • dvoustranný právní úkon
   • dohoda o započtení (i vzájemné pohledávky, které nejsou stejného druhu)
   • dohoda mezi dlužníkem a věřitelem o jiném plnění
   • dohoda o narovnání, prominutí dluhu, zrušení závazku
  • právní událost
   • smrt dlužníka nebo věřitele
   • uplynutí doby
   • nemožnost plnění
   • objektivní nemožnost splnění
   • splynutí

Comments are closed.