Rodinné právo, manželství, rodičovství

0

Základní pramen rodinného práva je zákon o rodině + Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, občanský zákoník

 • Objektivní smysl (souhrn norem upravující rodinně právní vztahy)
 • Subjektivní smysl (soubor práv a povinností spojených se vznikem a zánikem manželství a s právy a povinnostmi rodičů a dětí navzájem)

Vznik manželství

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.

předpoklady osobnostní:

 • ne ženatí/vdané
 • ne přímí příbuzní
 • ne mladší 18 let, 16-18 se souhlasem soudu
 • ne osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům

předpoklady sňatečního prohlášení:

 • svoboda projevu vůle uzavřít manželství, jeho vážnost, prostost omylu
 • prohlášení o příjmení (jejich a dětí)
 • prohlášení o zdravotním stavu
 • prohlášení o tom, že snoubencům nejsou známy okolnosti vylučující vznik manželství
 • prohlášení o tom, že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů

formy uzavření manželství:

 • občanský sňatek
  • předem požádat matriční úřad o uzavření manželství
  • prohlášení o uzavření manželství před starostou (zástupcem, nebo pověřeným členem obecního zastupitelstva) a 2 svědky
  • vzniká tímto souhlasným prohlášením (vyslovením ano druhým z manželů, pokud ano řekl i ten první)
 • církevní sňatek
  • pouze před oddávajícím státem registrované církve, náboženské společnosti
  • snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, že splnili všechny zákonné požadavky pro uzavření manželství (ne starší než 3 měsíce)

uzavření sňatku cizině:

 • podle cizího práva (nesmí být zároveň neplatné podle českého práva)
 • před zastupitelským úřadem ČR (podle českého práva)
 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR, velitelem vojenské jednotky ČR
  • pouze pokud je život jednoho ze snoubenců ohrožen

neplatné manželství:

 • k neplatnosti vedou tyto skutečnosti.
  • Bigamie
  • Příbuzenský vztah (přímí příbuzní – potomci, sourozenci)
  • Sňatek bez přivolení soudu s osobou  starší 16 a mladší 18 let
  • Zbavení způsobilosti k právním úkonům
  • Omezení způsobilosti k právním úkonům
  • Bezprávná výhružka
  • Omyl v totožnosti
  • Omyl v povaze právního úkonu

Zánik manželství

3 možnosti zániku manželství:

 • smrtí jednoho z manželů (dnem uvedeným v úmrtním listu)
 • prohlášením za mrtvého (pokud se prohlášený za mrtvého objeví je manželství obnoveno, pokud druhý manžel mezi tím neuzavřel jiné)
 • rozvodem
  • bez zjišťování příčin rozvratu – k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů; manželství musí trvat nejméně 1 rok a nesmějí spolu žít min 6 měsíců!
  • se zjišťováním příčin rozvratu – pokud podá návrh na rozvod jeden z manželů

Určování rodičovství

určení mateřství

 • při určení mateřství se bere, že matkou dítěte je žena, která ho porodila
 • pokud není žena schopna donosit dítě a nechá je donosit jinou ženou, stává se matkou dítěte tato cizí žena

určení otcovství

 • určení otcovství probíhá na základě 3 právních domněnek (vyvratitelné, je připuštěn důkaz opaku)
  • otcem je manžel matky – pokud se dítě narodí za trvání manželství nebo do 300. dne po zániku manželství
  • otcovství určené souhlasným prohlášením – otce a matky před matričním úřadem nebo soudem
  • otcem je muž, který v rozhodné době souložil s matkou – na základě podání žaloby matkou

popření otcovství

 • žalovat na popření otcovství může pouze matka a otec
 • manžel matky do 6 měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě
  • dítě se narodí 180-300 dní od zániku manželství – nutný důkaz, že je vyloučeno, aby mohl být otcem
  • dítě se narodí do 180. dne od uzavření manželství – prohlášení před soudem, že se nepovažuje za otce
 • muž určený za otce souhlasným prohlášením – do 6 měsíců od prohlášení (bylo-li učiněno před narozením dítěte – 6 měsíců od narození dítěte) – musí prokázat, že je vyloučeno, aby mohl být otcem

Comments are closed.