Subjektivní determinanty kvalitní práce

0

Požadavky na řízení ke kvalitní práci

Kvalita výrobků a služeb je hlavním objektivně hodnotitelným měřítkem hospodářské organizace. Jedním z úkolů řízení je řízení ke kvalitní práci – je to i úsilí o zlepšení celkové úrovně organizace a řízení podniku.

Úroveň dosahované kvality je určena lidským činitelem. Významná je míra identifikace pracovníků s prací, profesí, pracovní skupinou a hospodářskou organizací (usnadňuje práci vedoucích – pracovníci mají osobní zájem).

Složky řízení ke kvalitní práci

 • složka zajišťovací – vedoucí pracovníkům zajišťuje potřebný klid pro práci, optimální zabezpečení pracovními prostředky a pomůckami, jednoznačně stanovený pracovní úkol
 • složka odborně poradenská – odborné rady při zvládání úkolu, instruktáže a semináře zaměřené ke kvalitě práce
 • složka kontrolní – sledování práce podřízených s ohledem na dosahované výsledky, jejich přístup k práci, průběh výkonu, vynakládané úsilí
 • složka informační – zveřejňuje a případně popularizuje informace o úrovni kvality práce členů podřízené skupiny (popř. o nedostatcích)
 • složka aktivační – cílevědomé podněcování podřízených pracovníků ke kvalitní práci

Osobnost pracovníka

Obsah pracovní činnosti člověka – plánovité působení na předmět práce, jeho přetváření. Pracovní činnost lidí má v každé společnosti určitou hodnotu. Toto hodnocení vytváří rámec, do kterého zasazuje svoje postoje a tužby spojené s pracovním zařazením. To se týká i kvality práce.

Každý jev v hospodářské organizaci vyplývá z lidského jednání. Lidské jednání v souvislosti s osobností pracovníka ovlivňují vnitřní činitele.

 • psychická kapacita lidské osobnosti (potenciál)
 • odborná kapacita – znalosti, dovednosti a zkušenosti pracovníka (připravenost je používat)
 • výkonná kapacita – fyzická a psychická zdatnost pracovníka
 • osobnostní stránka kapacity – individuální profil člověka (osobní vlastnosti), dle profese
 • společenská kapacita – znaky člověka a jeho jednání podmíněné určitým společenským postavením (od prodavače se čeká ochotné jednání à pokud je ochotný, je hodnocen kladně)
 • motivační kapacita – postihuje celkový přístup pracovníka, jeho pracovní ochotu

Stimulace ke kvalitní práci

Prostředky stimulace k práci:

 • hodnocení práce – větší orientace na kvalitativní parametry pracovního výkonu (diferencované zacházení s pohyblivou částí peněžní odměny za práci, popř. hmotné sankce).
 • zdůraznění osobní odpovědnosti za odvedenou práci – jméno nebo značka tvůrce na výrobku
 • rozvíjení vědomí kvality u pracovníků – vnitropodniková propagace a podniková kultura zaměřená na kvalitu výroby
 • kvalifikační růst zaměstnanců – poznatky, dovednosti a zkušenosti, přispívající ke zvýšení kvality výkonu
 • úsilí o kvalitu musí prostupovat celým řízením organizace

Comments are closed.