Tvořivost a kreativita

0

Pojem tvořivost

Tvořivost (kreativita) je aktivita přinášející dosud neznámé a společensky hodnotné výtvory. Tvůrčí proces není determinovaný, člověk předem nezná prostupy; obsahuje prvky nejistoty.

 • tvořivost nižšího stupně – vytváření nových spojení, kombinací prvků, které již existují, rozkládání zásad, pojmů, které jsou již vytvořené, aplikace v nových oblastech atd.
 • tvořivost vyššího stupně – vytváření nových, cenných prvků, které jsou základem vnitřní tvořivosti (teorie relativity)

Tvořivost ve vědě i v praxi

Psychologické zkoumání tvůrčího myšlení je psychologická analýza osobnosti tvůrce a její postavení v tvůrčím procesu.

Tvůrčí činnost ve vědě a umění

Tvořivá činnost se tradičně dělí na uměleckou a vědecko-technickou. Je chápána jako schopnost tvořit, jako přístup k řešení problémů. Je dána stupnice podle hloubky a rozsahu tvůrčí potence:

 • expresivní kreativita – nejjednodušší, u dětí
 • produktivní kreativita – řemeslná tvořivost
 • invenční kreativita – originální nápad v technických projektech, hudbě
 • inovační kreativita – nové postupy ve vědě, technice i umění
 • emergetivní kreativita – zcela nové ideje, objevy na nejvyšší vědecké a umělecké úrovni

Uplatňuje se i v oblasti sociální komunikace a lidského chování (při řízení vědeckých týmů, pracovních skupin, při manažerské činnosti).

Kreativita závisí na schopnostech, které nazýváme

 • divergentní myšlení – plynulost, pružnost a originalita myšlení. Neomezuje se na zafixované a tradiční stereotypy, dojde k různým řešením téhož úkolu.
 • konvergentní myšlení– je spojeno s tradičním procesem učení – osvojení si nových poznatků shromážděných předchozími generacemi.

Základní schopnosti podmiňující tvořivosti

 • problémová senzitivita – schopnost poznávat problémy a akceptovat netradiční přístupy k jejich řešení
 • flexibilita – schopnost pružně měnit způsoby a východiska myšlení
 • fluence – schopnost vytvářet větší množství hypotéz, idejí, myšlenek a koncepcí
 • originalita – schopnost formulovat novou, netradiční myšlenku, řešení či rozhodnutí
 • elaborace – schopnost vypracovat detaily plánu, uplatňovat proporce a vyváženost
 • redefinice – schopnost měnit strukturu dat a uplatnit i extrémní řešení, výjimečné

Existují i neintelektové faktory tvořivosti (fantazie, citlivost, nekonformita). Ty přispívají k vyšší kreativitě.

Lidé s tvořivými schopnostmi se odpoutávají od stereotypů, preferují riziko a nejistotu v zájmu nových poznatků a zkušeností. Moderní psychologické teorie zahrnují tvořivost do definice inteligence.

Iracionální formy tvůrčího myšlení jsou založeny na nedostatku a nejasnosti informací – intuice (schopnost předvídat, vycítit problémy) a tvořivá fantazie (užitečná při vědecké a technické práci)

Tvůrčí činnost v hospodářské praxi

Je nutná flexibilita a pružnost při rozhodování podle nepřesných a neúplných informací. Manažeři musí mít tvůrčí potenci, intuici a silnou vůli. Musí také vytvářet vhodné podmínky pro tvořivou činnost:

 • nevynucování tvořivé činnosti, nestresování tvůrce
 • uplatnění „námětového vedení“ pro tvůrčí pracovníky
 • podpora tvůrčích aktivit (podnik si jich váží, jejich výsledky jsou pro podnik důležité)
 • vedoucí pracovníci musí respektovat samostatnost a nezávislost tvůrčích pracovníků
 • tvůrčí činnost a její rozvoj je součástí podnikové kultury
 • náležité ohodnocení tvořivých jedinců

Bariéry tvůrčí činnosti

Vliv předchozích zkušeností pracovníka – podpoří tvořivosti, nebo povedou ke vzniku bariér:

 • chybná identifikace problému (nedovede pochopit problém, neumí  ho přesně vyjádřit)
 • příliš úzké vymezení problémové oblasti (nevidí vazby ovlivňující celou oblast problémů)
 • neschopnost vidět problém z různých hledisek (setrvává jen v jedné poloze řešení)
 • percepční stereotypie (jednostranné vnímání)
 • nedostatek pojmové nebo vizuální saturace
 • omezené využívání smyslů

Dále existují kulturní bariéry (přílišné preferování racionálního myšlení) a emocionální bariéry (strach z chyb a riskování).

Osobnost tvůrce a styl řízení v organizaci

Tvůrčí činnost závisí i na osobnosti jedince. Základem tvůrčí činnosti je:

 • sebedůvěra, samostatnost a nezávislost
 • schopnost naslouchat druhým, zajímat se o jejich nápady, ocenění druhých,
 • zvídavost, nonkonformní chování
 • hluboké zaujetí prací, mimořádné pracovní úsilí, vysoká výkonnostní kvalita, spontánní zájem o zvolený obor

Styl řízení v organizaci

TVŮRČÍ NETVŮRČÍ TVŮRČÍ NETVŮRČÍ
důraz na cíle důraz na procesy, činnosti, prostředky podporuje tvořivé lidi omezuje tvořivé lidi
vyhledávání podnětů omezování a regulování podnětů důvěra nedůvěra
využívání cílů lidí vnucování úkolů vyžaduje kritičnost vyžaduje oddanost
anticipování příležitostí reagování na problémy současné stimulace omezování
decentralizace centralizace orientace na náročnost orientace na průměrnost
neformálnost formalizace citlivost, přizpůsobivost stereotyp, předpisy
samostatnost závislost otevřenost uzavřenost
spolupráce plnění úkolů uvolnění, impulsivnost sebekontrola
novost šablona volnost kontrola jednání
ochota přijímat riziko alibismus samostatnost poslušnost
odvaha jistota nonkonformismus konformismus
vývoj stagnace skromnost převaha
změna rutina nepřímý vliv direktivní ukládání
odborná autorita administrativní autorita orientace na vnitřní satisfakci orientace na vnější odměny
kontakty uzavřenost pozitivní stimulace negativní stimuly
věcnost formálnost důvěra nedůvěřivost
horizontální vazby vertikální vazby ofenzivní defenzivní
rozšiřování a přijímání regulování  omezování informací aktivní pasivní
obklopování se velkými lidmi vybírá se vykonavatele hodnocení dle výsledků detailní kontrola postupu

Comments are closed.