Psychologie podnikání

0

Charakteristika podnikání

Podnikatelská činnost představuje možnost dosáhnout ekonomického a společenského úspěchu na základě vlastního přičinění, ale i riziko ekonomického a společenského neúspěchu. Oblasti podnikatelských aktivit lidí jsou velmi rozmanité.

Drobní podnikatelé

 • trhovci – stánkový prodej, mobilní, jejich společenská skupina nemá příliš vysoké společenské uznání, činnost není dostatečně solidní a důvěryhodná, může být ekonomicky velmi výhodná
 • drobní obchodníci – prodej ve stabilních krámech, aktivně usilují o stálou klientelu, mohou si rychle vytvořit přiměřené společenské uznání a postavení
 • dealeři – obchodní zástupci určité hospodářské organizace v obchodní síti regionu, stálá síť odběratelů, podíl z uzavřených kontraktů, obratné a přesvědčivé jednání, ne příliš viditelná činnost, společenské postavení přiměřené, ekonomické postavení velmi dobré
 • drobní řemeslníci a poskytovatelé technických služeb – odborné práce na zakázku, stavovská sdružení, společenské uznání v závislosti na ochotě a kvalitě poskytovaných služeb
 • odborní poradci, vysoce kvalifikovaní specialisté, poskytovatelé odborně náročných služeb (lékaři, advokáti, finanční poradci, …) – smluvně zadané odborné práce, vysokoškolské vzdělání, ve městech, odborné komory, výrazné společenské uznání, ekonomické postavení velmi dobré

Velcí podnikatelé

 • podnikatelskou aktivitu sami neuskutečňují – vytváří podmínky, zajišťují ji a řídí; na rozdíl od drobných podnikatelů se uplatní i v náročných odvětvích (strojírenství, železniční doprava)
 • často tvoří a.s. nebo s.r.o. s rozhodujícím vlivem určitého podnikatele

Podnikatelská strategie

Úspěch podnikání jakéhokoliv druhu určuje podnikatelská strategie. Psychologické aspekty podnikatelské strategie:

 1. identifikace podnikatelského záměru – uvědomění si přání vstoupit na dráhu podnikatele, snaha být vlastním pánem, lepší životní standard, peníze, útěk z minulého pracovního zařazení, uplatnění nápadů, znalostí a dovedností, rodinná tradice, volné objekty, finanční zdroje,…
 2. analýza vlastních předpokladů – sebehodnocení, výčet osobních znaků významných pro podnikatelskou činnost (je významné i osobní a rodinné zázemí, odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti):
  • organizační a řídící schopnosti
  • připravenost k odpovědným vlastním rozhodnutím
  • schopnost prosadit se v konkurenčním prostředí a soutěžit
  • připravenost nést riziko neúspěchu
  • výrazná odolnost vůči neuropsychické zátěži
  • pružné reagování na nové situace a podněty
  • kladný vztah k lidem
  • vyjadřovací obratnost, taktní a kultivované vystupování
  • životní elán a optimismus
 1. stanovení místa pro podnikatelskou aktivitu – zvážení požadavků na její umístění (skladba jiných podnikatelských aktivit v okolí, oslovení zákaznické veřejnosti, odhad společenské kulturní a ekonomické úrovně a specifičnosti blízké komunity i celého regionu)
 2. rozbor a znalost trhu – potenciální zákazníci, požadavky na produkty a služby a jejich proměny
 3. finanční zajištění, právní, účetní a administrativní zvládnutí podnikatelského záměru

Osobnost podnikatele

Žádoucí osobní vlastnosti podnikatele se odvíjí od dvou významných skutečností:

 1. poskytování určitých specifických výrobků nebo služeb zákazníkovi – vlastnosti usnadňující vstřícné jednání s lidmi (přesvědčivost, laskavost, …)
 2. plná odpovědnost za dosahované výsledky – vyrovnanost, spolehlivost, důvěryhodnost

Společenské postavení podnikatele je ovlivňováno tím, že vstupuje do aktivního kontaktu se zákazníkem. Z jeho společenského postavení jsou odvozeny požadavky na jeho společenskou roli:

 • prezentace odborného mistrovství, profesionalita
 • důraz na vysokou kvalitu výrobků či služeb
 • pečlivé plnění závazků ve stanovených termínech
 • upravenost vlastní osoby, pečlivá úprava a uspořádání používaných prostředků a materiálů
 • seriozní vystupování a jednání
 • průběžná prezentace a propagace podnikatelské činnosti

Motivační orientace – je na vykonávané činnosti bytostně zainteresován, motivační faktory:

 • pověst úspěšného podnikatele
 • bohatství
 • uznání a nezávislost v oboru
 • stálé rozšiřování podnikatelských aktivit
 • vítězství v konkurenčním prostředí

úsilí o velkou firmu – rozsáhlá reklama, prezentace firmy nebo své osoby (sponzorství), společenská reprezentace (účast na exkluzivních společenských akcích).

Manažerská aktivita podnikatele je zaměřena na formování a vedení zaměstnaneckého kolektivu. V podnikatelských firmách je větší míra identifikace zaměstnanců s prací a hospodářskou organizací, pracovní ochoty a kázně. (vědomí přímé závislosti na dosahovaných ekonomických výsledcích firmy).

Nejzávažnější bariéry v podnikání jsou ekonomické a legislativní povahy. Vyskytují se i psychologické bariéry:

Bariéry vázané na osobu podnikatele a jeho osobní a rodinné zázemí

 • přílišná setrvačnost životního stylu, malá ochota ke změnám
 • špatné pochopení podnikatelské činnosti (vidina snadného a rychlého zisku) à nezvládnutí reality
 • malá rozhodnost a nepřipravenost spoléhat se pouze na sebe
 • nekritické opojení počátečním úspěchem
 • snaha zbohatnout co nejrychleji à poskytování nekvalitních výrobků a služeb, podvádění

Různé formy averze v komunitě, kde podnikatel realizuje svou činnost.

 • v menších obcích a relativné uzavřených komunitách: podnikání = něco výjimečného, zvláštního a tím nežádoucího, podnikatel chce dosáhnout lepšího postavení na úkor ostatních, závist, škodolibost
 • nedostatek podpory v obci velmi oslabuje podnikatelskou činnost, která přitom oživuje dění v obci a je pro obec ekonomicky prospěšná

Comments are closed.