Psychologická stránka koncepcí řízení

0

Humanitní složka řízení

V řízení hospodářské organizace mají velkou závažnost psychologické a sociologické poznatky a přístupy. Je důležité zvládnout významné skutečnosti spojené s fungováním subjektu (vedoucí) i objektu (zaměstnanci) řízení:

 • organizace a přidělování práce zaměstnancům
 • získávání, příprava a řízení zaměstnanců
 • utváření pracovních podmínek, souboru odměn a sankcí zajišťujících vysokou produktivitu a potřebnou morálku
 • příprava zaměstnanců na technologické změny a změny výrobního programu
 • vyrovnání se s konkurencí nebo požadavky jiných organizací

Pokud řešení těchto problémů přehlíží zaměstnance, má jen náhodné výsledky. Racionální, koncepční a promyšlený postup řešení předpokládá soustavné poznávání zaměstnaneckého kolektivu a variantní řídící rozhodování.

Dřívější koncepce řízení

Každá koncepce řízení spočívá ve vytváření a uplatňování rozmanitých postupů a opatření. Jejím cílem je zvyšování efektivnosti hospodářské organizace.

Technokratická koncepce řízení

 • zavedení hromadné a pásové výroby
 • přesná pravidla, postupy a normy
 • řeší se otázka stanovení maximální výkonové normy
 • posuzování psychické a fyzické způsobilosti k zvládnutí daného pracovního úkolu (psych.)
 • stále aktuální u těch vedoucích, kteří se orientují na řešení technických problémů, organizační zajišťování úkolů, striktní a neosobní ukládání úkolů – v současnosti ne příliš úspěšný postup

Paternalistická koncepce řízení

 • úspěšná ve 20. a 30. letech (Baťa, Philips)
 • stále důrazně zachovává technokratickou formu organizace
 • snaha podchytit a ovlivňovat i mimopracovní život zaměstnanců (s cílem posilovat jejich osobní vazbu na hospodářskou organizaci)
 • posuzování způsobilosti, psychologická charakteristika pracovního kolektivu, posilování identifikace zaměstnanců s podnikem, odpovědnost pracovníka za vlastní práci (psysch.)
 • její použití předpokládá věcné zhodnocení odlišných objektivních podmínek ve společnosti

Strukturalistická koncepce řízení

 • od 50. let
 • vědeckotechnický rozvoj – mechanizace, automatizace, robotizace, netradiční materiály a technologie, výpočetní technika v řízení; změny v organizaci práce, skladbě řídících útvarů, profesní a kvalifikační struktuře zaměstnanců, aktivizace odborů, růst jejich autority; větší sociální mobilita, životní a vzdělanostní úroveň
 • důraz na sociální strukturu organizace – dodnes běžně používané kategorie:
  • formální struktura = rozestavení zaměstnanců na jednotlivých pracovištích a funkcích, dáno pravomocemi, odpovědností, vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce, pracovním režimem, způsobem řízení; přesně popsána v organizačním řádu
  • neformální struktura = osobní vztahy mezi zaměstnanci na pracovištích i v celé organizaci, zpravidla se neshodují s formálním uspořádáním. Je dána shody a rozpory v názorech, postojích, osobními vztahy, zájmovými zaměřeními, …
 • provádění sociálně ekonomických a sociálně psychologických rozborů struktur (psych.)

Koncepce řízení na základě školy lidských vztahů

 • zaměstnanci zvyšující výkon bez zvyšování tělesných a duševních útrap – zlepšení celkové psychické pohody, pracovní spokojenosti, vztahů mezi vedoucími a podřízenými, upevňování sociálního smíru v organizaci
 • zdůrazňování, že posláním organizace je zajišťování společenských a hmotných potřeb pracovníků, že práce s lidmi je závažná a náročná činnost, že ekonomický tlak není jedinou formou vedení k vyšší produktivitě a hospodárnosti
 • výrazné využívání psych.: důraz na pohotovou reakci na provozní požadavky či nedostatky

Současné koncepce řízení

 • od poloviny 70. let
 • výkonnostní, kvalifikační a motivační potenciál pracovníků je rozhodující pro úspěch podniku, aktivizace zaměstnanců a posilování jejich vazby na hospodářskou organizaci
 • psychologické poznatky jsou významné ve všech fázích řídícího rozhodování

Řízení podle cílů

 • management by objectives nebo cílově programové řízení
 • v organizacích orientovaných na technický rozvoj, inovaci výrobních programů
 • orientace na podnikové cíle – musí být inovační, reálné, a ověřitelné, vyjadřovat potřeby organizace, řízení se zaměřuje na vytváření podmínek pro jejich dosažení
 • pracovník má odpovědnost za dosažení cíle a volnost při volbě způsobu jeho dosažení – mobilizace tvořivého potenciálu zaměstnanců
 • omezuje operativní rozhodování, složitá a časové náročná realizace

Participační formy řízení

 • aktivizace zaměstnancům jejich spoluúčastí na rozhodování a řízení v organizaci
 • součásti
  • 1) programová a propagandistická součást – podnícení zaměstnanců k aktivitě a ochotě přímo se účastnit na dění v organizaci, nutná je autorita vedoucích a vrcholového vedení
  • 2) uvolnění nebo posílení informačních toků v organizaci –  pro účast zaměstnanců je nutná  dostatečně obsáhlá znalost problému, není možné realizovat v časové tísni
  • 3) příprava všech vedoucích pracovníků hospodářské organizace – musí přijmout participaci podřízených jako pozitivní a žádoucí součást své řídící činnosti.
  • 4) stanovení tématických oblastí a okruhů činnosti v rámci hospodářské organizace, ve kterých je participace mimořádně aktuální
 • zlepšuje pracovní ochotu, hodnotovou orientaci zaměstnanců, výsledky jednotlivců i skupin, pracovní uspokojení, příznivého klima v celé organizaci

Personalistický způsob racionalizace řízení

 • systém práce s lidmi, motivační program
 • zvládnutí a uspořádání všech forem cílevědomého působení na zaměstnanecký kolektiv
 • všechny složky cílevědomého působení na zaměstnance musí tvořit integrovaný celek
 • motivační program je nutno formulovat a zveřejnit

Reengineering

 • úplná přestavba organizace pro nejvyšší výkonnost – změny zejména řídících procesů
 • staví na osobní odpovědnosti, sebedůvěře, ochotě přijmout riziko, snaze uskutečňovat změny, týmové práci, kreativním řešení problémů, stimulaci pracovníků, jejich soustavné vzdělávání

Comments are closed.