Pracovní způsobilost a kompetence zaměstnance

0

Způsobilost a kompetence manažerů

Pracovní způsobilost jsou všechny stránky připravenosti člověka přiměřeně zvládat pracovní úkoly v rámci určitého zařazení či profese = potenciál, soubor možností člověka (znalosti, dovednosti, zkušenosti, všeobecný rozhled, morálka, osobní vlastnosti a postoje)

Lidé se srovnatelnou pracovní způsobilostí jsou rozdílně výkonní. Vysvětluje to pracovní a sociální kompetence, tj. reálná úroveň zvládnutí úkolů spojených s pracovním zařazením člověka. Je podmíněna subjektivními a objektivními skutečnostmi, které ovlivňují pracovní způsobilost:

Subjektivní faktory pracovní způsobilosti a kompetencí:

 • osobnostní znaky
  • malá ctižádost, nedostatek sebedůvěry, úzkostnost, nadměrné sebevědomí, nedostatečná sebekritičnost, hazardérství – snižují pracovní způsobilost
 • motivační profil– vliv má hlavně dlouhodobé zaměření nebo motivační preference v osobních tužbách
  • celková pasivita, zaměření na okamžitý prospěch, odtahování se od úkolů a cílů hospodářské organizace – snižují pracovní způsobilost
  • činorodost, orientace na spolupráci, na výkon, zaměření směrem k hospodářské organizaci – zvyšují způsobilost
 • průběžné zvládání pracovní a profesní pozice – úspěšný, schopný a perspektivní je ten pracovník, který postupuje v souladu s pracovní a profesní pozicí

Objektivní faktory:

 • uplatňovaný styl řízení, organizace a režim práce
 • používaný způsob hodnocení práce a pracovníků
 • sociální klima v pracovní skupině

Při souladu mezi pracovní způsobilostí člověka a subjektivními a objektivními faktory jeho pracovní a sociální kompetence, se formuje pracovník dynamický, s přirozenou autoritou. Je uznávanou osobností v prostředí, kde pracuje.

Posuzování způsobilosti zaměstnance

Posuzování pracovní způsobilosti je tradičním úkolem personální práce. Podstatou je nejednoznačný vztah mezi požadavky práce a předpoklady pracovníka. V praxi jde o vyřazování pracovníků, kteří jsou pro určitou práci nezpůsobilí. Je jedním z ústředních témat využívání psychologie v personálním managementu.

Je nutné určit optimální profil člověka (soubor jeho možností a předpokladů) vzhledem ke specifickému pracovnímu zařazení.

Zásady posuzování pracovní způsobilosti vedoucích zaměstnanců

 • Ti, co rozhodují o způsobilosti pracovníků, musí být kompetentní, odpovědní a odborně připravení
 • komplexnost posuzování – celý profil včetně osobní charakteristiky, rodinného a životního zázemí
 • nezpůsobilost v kterémkoliv základním kriteriu znamená vždy celkovou nezpůsobilost
 • posuzování navazuje na všechny formy hodnocení pracovníků v organizaci (hlavně srovnání dosahovaných výsledků a perspektivních možností pracovníka s výsledky a záměry organizace)
 • způsobilost musíme spojovat s hodnocením v průběhu profesní přípravy a výcviku
 • posuzování musí postihnout úroveň připravenosti k aktivní sebevýchově a sebevzdělání

Kriteria pro posuzování způsobilosti vedoucích manažerů

 • životní dráha
 • životní aspirace a cíle
 • osobní způsobilost
 • zdravotního stav
 • odborná způsobilost
 • pracovní a profesní kariéra
 • výsledky pracovního hodnocení

Zdroje informací pro posuzování způsobilosti

 • osobní dokumentace, kterou pracovník předkládá, když se uchází o přijetí
  • žádost o přijetí, osobní dotazník, životopis, doložené odborné vzdělání, doklady o vědecké nebo odborné činnosti a dosavadní pracovní dráze
  • hodnotící posudky, reference a doporučení z předchozího pracoviště
 • ověření odborné způsobilosti (osobní rozprava s představitelem podniku, popř. zkušební rozhovor)
 • psychologické posuzování uchazečů (psychické osobní předpoklady)
 • zpráva z lékařského vyšetření (zdravotní způsobilost a odolnost)
 • ověření jazykové způsobilosti
 • ověření schopnosti práce s výpočetní technikou

Comments are closed.