Osobnost vedoucího manažera

0

Charakteristika vedoucího

Hierarchické uspořádání hospodářské organizace, úrovně vedení:

1) manažer odpovídá za činnost základní pracovní skupiny (jedno pracoviště) – nepodléhá mu žádný nižší vedoucí pracovník

2) manažer odpovídá za činnost většího úseku hospodářské organizace – bezprostředně řídí nižší vedoucí pracovníky

3) manažer řídí činnost celé hospodářské organizace a odpovídá za její chod – bezprostředně řídí skupinu pracovníků, kteří tvoří štáb nebo vrcholové vedení hospodářské organizace spolu s vedoucími některých vyčleněných odborných útvarů

Vedoucí pracovník je nositelem řídící činnosti buď

 • ve všech jejích základních složkách
 • nebo při specializovaných funkcích se zvýrazněním jedné složky.

Náročnost jeho práce spočívá v tom, že pracovní proces ovlivňuje prostřednictví podřízených pracovníků. Toto jsou požadavky na osobnost vedoucího manažera vyplývající z jeho působení v hospodářské organizaci.

 • výroba, její technologie, organizace práce, průběh pracovního procesu
  • vyžaduje technické a organizační znalosti, dovednosti a zkušenosti
 • ekonomika, efektivnost výroby, její produktivita
  • ekonomické vzdělání a myšlení
 • společenské vztahy, vytváření příznivého sociální klimatu na pracovišti
  • odpovědný přístup k práci, pedagogické znalosti a zkušenosti, osobní a občanská zralost
 • jednotliví podřízení pracovníci
  • morální kvality vedoucího – osobní příklad vedoucího, snaha porozumět podřízeným, ochota pomoci
 • vlastní osoba
  • rozvíjení řídící funkce a vlastní osobnosti

Všechny složky kvalifikačního profilu vedoucího pracovníka jsou závažné. Celková úroveň řídící práce vedoucího je určován úrovní nejslabšího článku.

Osobní vlastnosti manažera

V každé činnosti, kterou člověk vykonává, se komplexně uplatňují všechny jeho osobní vlastnosti. V průběhu dlouhodobě vykonávané činnosti se upravují a pozměňují. Práce každého vedoucího pracovníka je komplexní činnost a klade specifické nároky na profil jeho osobnosti. Ten ovlivňuje úspěšnost řídící práce vedoucího.

Váha, důležitost a hodnota jednotlivých požadavků na vedoucího záleží vždy na konkrétní situaci. Obecně je vedoucí pracovník a manažer oproti druhým lidem:

 • bystřejší
 • psychicky lépe přizpůsobený
 • lépe uvažující
 • více dominantní
 • častěji vstupuje do sociálních interakcí
 • méně konzervativní v práci
 • předává a vyžaduje více informaci

Nejčastější žádoucí vlastnosti osobnosti manažera

 • intelekt
 • extrovertnost a dominantnost
 • odpovědnost při plnění povinností
 • způsobilost pro organizační práci
 • aktivní účast na společenském životě
 • vysoká aspirační úroveň
 • zaměření na syntetickou a koncepční práci

Osobnost vedoucího působí vždy za určitých podmínek, které umožňují nebo znesnadňují jeho činnost. Mezi ně patří i pracovní skupina, pracovníci, kteří ji tvoří – vedoucí musí zvládat společenské stránky řídící funkce.

Sebepoznání a sebevýchova vedoucího pracovníka

Kritické sebepoznání je věcný hodnotitele zvládání požadavků funkčního zařazení, tak i osobního jednání a vystupování v rozmanitých pracovních situacích. Použití kritického sebepoznání umožňuje vedoucímu pracovníkovi vykonávat řídící funkci kvalifikovaněji.

Žena ve funkci manažera

V týmech, kde pracují ženy manažerky, jsou jiné vztahy a komunikace a očekává se jiná kultura práce.

 • jsou intuitivnější
 • jsou více empatické
 • mají vlastnosti, které podporují tvořivost a inovaci
 • reagují rychleji a citlivěji na změny a některé trendy (ekologie)
 • nepotřebují moc pro seberealizaci, ale řídí organizace se zájmem o věc
 • dokáží ovlivnit motivaci podřízených
 • dávají přednost použití svých osobních kvalit a psychologických přístupů před donucováním a zastrašováním

Comments are closed.