Vedení lidí a motivace

0

Vedení lidí spočívá v motivování a ovlivňování aktivit podřízených pracovníků.

Hlavní myšlenka vedení

 • Vedoucí, který chce dosáhnout cíle, musí nejdříve přimět podřízené k vyvinutí náležitého úsilí a jejich úsilí usměrňovat -> k tomu slouží teorie motivace

Styl vedení

 • Způsob, jakým vedoucí přistupuje k ovlivňování aktivit podřízených
 • Chování vedoucího, které může být pro pracovníky stimulující nebo nikoli

Teorie motivace

 • Vysvětlují, jak jsou uspokojovány potřeby lidí a co se v lidech děje před zahájením práce a během činnosti v průběhu motivování
 • Poskytuje nám důvody, proč práci dělat
 • Podřízení musí pracovat co nejlépe, ochotně a rádi
 • Říkají nám, jak pracovat s podřízenými

1. Motiv

 • Motivy rozhodnutí nebo aktivity
 • Motivy odchodu od firmy motivy pronásledování podřízeného pracovníka (= šikana)
 • Motivy práce mimo pracovní dobu atd.
 • = pohnutka (důvod) k jednání

Motivy mají dvě složky

 • Energizující – dodávají sílu a energii jednání (např. dostat se na vyšší pozici)
 • Řídící – dávají směr jednání -> lidé se rozhodnou pro určitou věc a vybírají způsob a postup, jak této věci dosáhnout

Motivy a emoce

 • Leadeři mohou ostatní přesvědčovat pomocí logiky -> motivovat pomocí emocí
 • „Motivation“ „emotion „ -> z latinského slova „pohyb“ => k pohybu motivujeme lidi přes jejich emoce
 • Vzbudit emoce je snadné -> ne však emoce, které motivují (= umění motivace)
 • Základní emoce – radost, strach, zlost, smutek
 • Nejčastější způsob motivování – vystrašení (není správné!)

Motivace a stimulace

 • Motivace – iniciování vnitřních podnětů k práci
 • Stimulace – používání vnějších stimulů působících aktivačně na motivaci (např. vyšší plat)

2. Potřeby

 • = stavy nedostatku -> v případě jejich uspokojení je vyvolána aktivita jedince
 • Mezi termíny „motiv“ a „potřeba“ je jen malý rozdíl

Potřeby a motivy

 • Motiv = příčina určitého jednání nebo rozhodnutí
 • Potřeba = sledujeme určitý stav a uvažujeme o jeho následcích v kvalitě člověka
 • Motiv je více konkrétní, potřeba spíše obecná

3. Frustrace

 • Aktivita způsobená potřebou vede k uspokojení potřeby -> při uspokojování se vyskytují překážky, které člověku brání dosáhnout cíle => frustrace
 • Frustrace vniká neuspokojením potřeby
 • Motivační energie zůstává nashromážděna a nevybita

Reakce lidí na frustraci

 • Energizace – zesílení úsilí, aby překážku překonali
 • Únik – vzdají se svého záměru
 • Agrese – vybijí potlačenou energii násilím (zabití)
 • Sublimace – hledají náhradní cíl
 • Racionalizace – sami sebe přesvědčují o tom, že stanovený cíl nestojí za to => je dobře, že ho nedosáhli
 • Regrese – vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb (např. sladké)
 • Narkotizace

Základní idea

 • Chování člověka je ovlivňováno jeho neuspokojenými potřebami

Průběh motivace, motivování

Otázky které si klademe při zkoumání motivování

 • Jak probíhá proces motivace pracovní činnosti?
 • Jakým mechanismem lze dosáhnout toho, aby člověk zvýšil své úsilí?
 • Jak vzniká nezájem o práci?

Teorie zabývající se touto problematikou

 • Maslowova teorie hierarchie (pyramida) hodnot (potřeb)
 • Herzbergova teorie motivační hygieny
 • Teorie expektance (Victor Vroom)
 • Modifikace organizačního chování (B. F. Skinner)
 • Teorie spravedlnosti (J. Stacy Adams)

Všechny aplikované styly vedení mají své zázemí v moci a autoritě.

Moc

 • Schopnost jedince A ovlivňovat chování jedince B tak, aby vykazoval chování požadované jedincem A

Autorita

 • Dobrovolné a spontánní uznání legitimity chování a jednání ovlivňující osoby osobou ovlivňovanou:
  • Poziční – dána pozicí (čím vyšší pozice, tím vyšší autorita)
  • Odborná – opírá se o odbornou způsobilost vedoucího (o kvalifikaci – školení, vzdělání, praxe)
  • Osobnostní – kombinace charakteristik individua (charisma)
 • Charakteristiky
  • Habitus – celkové vzezření (např. výška)
  • Mimika – výrazy obličeje
  • Gestika – upravené pohyby rukou, hlavy…
  • Haptika – bezprostřední kontakt (podání ruky)
  • Proxemika – práce s prostorem (kam si stoupneme)
  • Kinezika – bezděčné pohyby hlavou, rukou…
  • Posturika – sdělování postojem (jak stojíme)
  • Verbální komunikace – slovní zásoba, tempo řeči barva hlasu…

Maslowova teorie – hierarchie / pyramida potřeb

Maslowova teorie potřeb - pyramida

 • Jako první utřídil, vysvětlil a seřadil potřeby Maslow ve své pyramide potřeb neboli hodnot
 • Každý člověk uspokojuje potřeby od zdola pyramidy nahoru -> pokud nějakou fázi přeskočíme, musíme se vrátit
 • Jednotlivci mají určité potřeby -> jejich uspokojování má vždy a pro všechny standardní hierarchii
 • Když je hierarchicky nižší potřeba uspokojena, stává se dominantní vyšší potřeba
 • Maslow (sociolog) uvádí výše zobrazenou stupnici motivačních faktorů v pyramidě

Fyziologické potřeby

 • Základna lidských potřeb
 • Pro přežití je nutné uspokojovat potřebu kyslíku, tekutin, potravy, spánku a odpočinku
 • Forma uspokojení těchto potřeb je vázána na kulturní zvyklosti
 • Základní fyziologické potřeby na úrovni organizace – plat a mzdová politika podniku

Potřeba ochrany, bezpečí a jistoty

 • Jsou v popředí v případě ohrožení existence člověka – jeho domova, pozice, povolán, příjmů
 • Strádání či sociální, ekonomické nebo zdravotní ohrožení
 • Na úrovni organizace – sociální jistoty pracovníků (BOZP – manažer musí dohlédnout na její dodržování, nemocenské poj., soc. a důchodové zabezpečení)

Potřeby sounáležitosti a lásky

 • Být kladně přijímán druhými lidmi, milován, sociálně zakotven či být členem určitých soc. skupin
 • Partner -> přítel -> ostatní
 • Na úrovni organizace – podniková kultura, kvalitní soc. komunikace a info. toky, rozvíjení týmové práce, dobrá organizace práce

Potřeby uznání

 • Potřeba sebeúcty a úcty druhých
 • Člověk touží být obdivován, mít dobré společenské postavení, být úspěšný a mít prestiž
 • Na úrovni podniku – kvalitní hodnocení pracovníků a výsledků jejich práce, poskytování věcné i osobní zpětné vazby (kvalitní systém hodnocení pracovníků a peněžních i nepeněžních odměn)
  • Pochvala – před co nejvíce lidmi, kárání – mezi čtyřma očima

Potřeby osobního rozvoje

 • Potřeba člověka realizovat sebe sama, smysl a poslání svého života, své zájmy, záměry a cíle
 • Na úrovni organizace – programy prohlubování a rozšiřování kvalifikace pracovníků, tréninku specifických dovedností a řízení pracovní kariéry konkrétních pracovníků

2. Herzbergova motivačně hygienická teorie

 • Autor – Fridrich Herzberg
 • Na základě odpovědí od stovek pracovníků stanovil Herzberg dvě skupiny faktorů ovlivňující chování lidí
 • Motivuje člověka k výkonu

Skupiny faktorů

 • Motivátory
  • Faktory působící na uspokojení lidských potřeb
  • Při jejich uplatnění nastane aktivace zájmu a zvýšeného úsilí pracovníků (výkon, uznání, práce samotná, odpovědnost, postup)
 • Hygienické vlivy
  • Faktory spojené pracovními podmínkami a pracovním zařazením (vybavení pracoviště, pracovní podmínky, mzdy stanovené předem, bezpečnost práce, vztahy k nadřízeným a spolupracovníkům)

Herzbergrova motivačně hygienická teorie

3. Teorie expektance

 • Autorem teorie expektance je Victor Vroom
 • K tomu, aby pracovník vyvinul úsilí je třeba splnit tři podmínky:
  • Úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem
  • Výsledek jeho činnosti musí být následován odměnou
  • Odměna musí mít pro pracovníka význam
 • Sílu motivace lze přesně vypočítat
 • Základní pojmy teorie:
  • Výkon – výstup prvního řádu
   • Výsledek, kterým je úsilí následováno (např. počet prodaných aut obchodníka s auty)
  • Expektance (E) – očekávání (představa pracovníka o jeho úsilí)
   • Vztah mezi úsilím a výkonem (představa prodejce aut o úspěšnosti prodeje)
   • Má charakter pravděpodobnosti -> nabývá hodnot 0 – 1 (úsilí nemá vliv či má vliv na výsledek práce)
  • Odměna – výstup druhého řádu
   • Následuje výkon
   • Finanční odměna, pochvala, uznání spolupracovníků, povýšení…
  • Instrumentalita (I) – představa pracovníka o vztahu mezi výsledkem a odměnou
   • Pokud prodejce aut dostane za každý prodaný kus určitý obnos, bude instrumentalita vysoká
   • Pravděpodobnost, že výkon bude následován odměnou (0 – 1)
  • Valence (V) – vyjadřuj subjektivní význam odměny pro pracovníka
   • Jednotlivé typy odměn mají pro každého pracovníka různou váhu
   • Nabývá hodnot -1 – 1 (1 – pracovník o odměnu velmi stojí, 0 – na odměně mu nezáleží, -1 – odměnu si nepřeje)
  • Úsilí – závislé na všech předešlých pojmech

Výpočet úsilí

Výpočet úsilí teorie expektance

 • = ocenění efektu (míra individuální hodnoty, kterou člověk připisuje cíly, ke kterému je motivován) x ocenění očekávání (odhad subjektivního ocenění, že úsilí povede k předpokládanému cíly a odměně slíbené za jeho dosažení)
 • Když člověk nevěří tomu, co má dělat, nemůže být motivován
 • Teorie expektance umožňuje vysvětlit průběh motivačního procesu a sílu motivace k určité aktivitě

4. Modifikace organizačního chování

 • Teorie postavena na názorech B. F. Skinnera a behavioristů (zajímají se především o chování – ne o to, co se děje uvnitř člověka)
 • Založena na myšlence, že chování člověka je závislé na jeho důsledcích => organizace může ovlivňovat chování svých pracovníků manipulací s důsledky tohoto chování
 • Systémem vhodně zvolených a termínovaných odměn lze efektivně formovat jednání a výkonnost pracovníků
 • Člověk do budoucna ví, co ho čeká
 • Základní pojmy teorie:
  • Operační podmiňování – pokud jsou následky určitého chování pro pracovníka pozitivní, bude toto chování posíleno a opakováno
  • Reakce – každé chování, které může být zpevňováno (kvantita a kvalita práce, přístup)
  • Pozitivní zpevnění – reakce podmíněná odstraněním něčeho nepříjemného
  • Negativní zpevnění – reakce podmíněná vytvořením něčeho nepříjemného
  • Trestání – spočívá v podmíněné prezentaci něčeho nepříjemného nebo v odstranění něčeho pozitivního
  • Opomíjení – ignorování nebo neposilování chování
 • Čtyři typy vztahů mezi jednáním a odměnou:
  • Pevný interval – odměny v pravidelných časových intervalech
  • Pevný poměr – odměna je funkcí pevného počtu odpovědí
  • Proměnlivý interval – odměňování v nestálých časových intervalech
  • Proměnlivý poměr – odměňování je postaveno na výsledcích činností -> poměr mezi počtem správných odpovědí a odměnou není stálý

Pravidla pro využití technik odměňování v organizaci

 • Nedávej všem stejnou odměnu
 • Nereagování na chování také zpevňuje
 • Řekni každému, jaké chování je zpevňováno
 • Řekni každému, co dělá špatně
 • Netrestej před ostatními
 • Nechť jsou důsledky adekvátní chování pracovníků

Modifikace chování

 • Založena na skutečnosti, že chování lidí lze pomocí pozitivního a negativního zpevňování manipulovat tak, aby odpovídalo zájmům firmy
 • Firma se snaží formovat si svého člověka
 • Nemusí jít jen o finanční odměňování či postih ->
 • Výrazně působí méně nápadné normy a vlivy silné organizační kultury
 • Lidé s vnitřním místem kontroly raději sami kontrolují svůj výkon a stanovují své cíle -> vadí jim příliš manipulativní odměňovací chování

Tvarování (shaping)

 • Modifikace chování lidí na základě negativního a pozitivního zpevňování tak, aby to odpovídalo zájmům firmy
 • Nástroje – finanční odměna, postih, norma a vlivy silné organizační struktury

5. Teorie spravedlnosti

 • Autorem teorie spravedlnosti je J. Stacy Adams
 • Spravedlnost při odměňování pracovníků motivuje k pracovnímu úsilí -> nespravedlnost má demotivační účinek
 • Spravedlnost prakticky neexistuje
 • Lidé jednají tak, aby dosáhli spravedlnosti z těchto důvodů:
  • V situaci , kterou prožívají jako nespravedlivou, zakouší nepříjemný pocit napětí -> napětí odstraní vyřešení nespravedlnosti
  • Někteří lidé se snaží být spravedliví ve víře, že to ostatní ocení
  • Vlastní spravedlivé jednání zvyšuje sebeocenění osoby
  • Je příjemné věřit, že život je spravedlivý

Hlavní myšlenka

 • Spravedlivé oceňování v teorii spravedlnosti je posuzováno srovnáváním vlastních vstupů do práce a výstupů z činnosti se vstupy a výstupy ostatních (ať už se jedná o jednotlivce či skupinu lidí)

Teorie spravedlnosti Stacy Adams

Nerovnováha může mít dvě formy

 • Negativní nespravedlnost – poměr mezi výstupem a vstupem druhého je vyšší než můj poměr (nedoplacení)
 • Pozitivní nespravedlnost – ponechává nás oproti druhému v výhodě (přeplacení)

Negativní nespravedlnost a rovnováha

Jak se člověk snaží vyrovnat s negativní nespravedlností a jak může dosáhnout rovnováhy?

 • Pokouší se maximalizovat vstupy (pracuje usilovněji, aby na sebe upozornil)
 • Omezí vstupy (poleví v práci – dělá za tolik, za kolik je placený)
 • Pokusí se zvýšit výstupy (dožaduje se vyšší mzdy  lepšího místa)
 • Pokusí se snížit výstupy druhého (komplikuje práci druhého – intriky)
 • Snaží se psychologicky vyrovnat s nespravedlností (přesvědčí sám sebe, že druhý pracovník je lepší => odměňování je spravedlivé)
 • Začne se srovnávat s pracovníkem, který je na tom hůře
 • Unikne ze situace (výpověď)

Teorie (ne) spravedlnosti

 • Poukazuje na důležitost spravedlivého odměňování pro motivování (rovnováha mezi vstupy a výstupy)
 • Pozitivní nespravedlnost se snadno vyřeší na psychologické úrovni -> pracovník sám sebe přesvědčí, že má větší zásluhy

Kauzální atribuce

 • Motivy vědomé a nevědomé
 • Silný vliv nevědomé motivace na chování lidí (Sigmund Freud)
 • Připisování různých příčin chování vlastnímu i chování jiných lidí
 • Otázkou je, čemu lidé připisují své pracovní výsledky (úspěchy, neúspěchy)
 • Lidé s vnitřním místem kontrolu připisují svůj úspěch či neúspěch svým osobním předpokladům -> lidé s vnějším místem kontroly hledají příčiny ve svém okolí
 • Dalším činitelem je stabilita prostředí

Vznik různých atribucí

Kauzální atribuce

Úspěch a neúspěch

 • Bývá odlišně percipován pracovníkem na jedné straně a jeho kolegy či nadřízeným na straně druhé
 • Pracovník vnímá svůj úspěch jako důsledek svých osobních kvalit -> ostatní připisují jeho úspěch situaci (např. lepší materiál)
 • Příčinu neúspěchu shledává pracovník v situačních podmínkách ->  ostatní připisují neúspěch přímo jemu

Percepce úspěchu a neúspěchu

Percepce úspěchu a neúspěchu

 

Comments are closed.