Řízení kvality

0
 • Založeno na uvědomění si, že posláním firmy je především uspokojení zákazníka, který ovšem vyžaduje kvalitu -> důraz na kvalitu je důsledkem i několika dalších faktorů:
  • Spolupráce se zahraničními partnery
  • Úspěšnost na trhu
  • Snižování výrobních nákladů a zároveň zvyšování produktivity práce
  • Pověst firmy
  • Odstranění stresu
  • Rozvoj lidského potenciálu
  • Pochopení nové filosofie řízení organizací
 • Vývoj:
  • Kontrola (Inspection) výsledných produktů -> operativní řízení kvality (Quality control) -> zabezpečení kvality (Quality assurance) -> komplexní řízení kvality (Total Quality Management/TQM)

Total Quality Management TQM

 • T…total/komplexní = každý pracovník je do tohoto řízení zapojen
 • Q…quality/kvalita = kvalita musí být měřitelná, jasně definovatelná, zjistitelná, objektivní
 • M…management/řízení = řízený proces, který zahrnuje lidi, výrobu, podpůrné nástroje a metody

Překážky uplatňování TQM

 • Neztotožnění se
 • Špatné plánování
 • Neochota ke změnám
 • TQM je jen formálním dokumentem
 • Byrokracie
 • Chybějící cíle, kritéria úspěchu

Základní principy řízení kvality

 • Původci principů jsou Japonci, kteří získali vzory v odbornících ze Spojených států
 • Japonské zvyklosti daly vyniknout podstatným elementům řízení kvality:
  • Dlouhodobé plánování
  • Oddanost zaměstnanců firmě
  • Důslednost
  • Kolektivismus
  • Celoživotní zaměstnání

Kultura kvality

 • Zavedením principů vzniká kultura kvality
 • Prvky kultury kvality:
  • Orientace na zákazníka a jeho potřeby
  • Změna organizační struktury
  • Mezioborové týmy, týmová práce
  • Důraz na dokonalý postup práce, prevence nedostatků

Orientace na zákazníka

 • Do pojmu kvalita se nezahrnuje jen objektivní vlastnost zboží (např. pevnost, životnost), ale i požadavky zákazníka (modernost, barva, nízká cena)
 • Prodejce se stává poradcem zákazníka -> jeho cílem není jen něco prodat
 • Podstatnou součástí tohoto principu je zjišťování a předvídání potřeb zákazníka

Čtyři aspekty kvality:

 • 1) kvalita sama o sobě (znázorňuje údaje o výkonu, vzhledu, spolehlivosti, životnosti, poruchovosti)
 • 2) náklady (údaje vztažené k nákladům a ceně -> slouží k následné kontrole ziskovosti)
 • 3) distribuce (údaje o množství, termínu dodání…)
 • 4) služby (bezpečnostní vlastnosti zboží, manipulace s ním, podpora ochrany životního prostředí, zajištění náhradních dílů, existenci manuálů, pravidla údržby)

Organizační struktura

 • Ovlivňována možnostmi prosazování určitých stylů řízení
 • Dosavadní struktury jsou pro TQM nevhodné -> při orientaci na zákazníka není rozhodující, kdo je nadřízený a kdo podřízený
 • Neprůhlednou organizaci nelze kontrolovat
 • Vhodný model organizační struktury by měl obsahovat vstupy, organizaci s vnitřními dodavatelsko-odběratelskými vztahy a výstupy (jejich kvalitu lze zjistit pomocí tzv. zpětné vazby)
 • Nové pojetí organizační struktury:
  • Plánování
  • Dodavatelé => projekce => výrobní příprava => výroba => distribuce => prodej => zákazník
  • Technický rozvoj
  • Marketing
 • Projekce je dána plánováním, technickým rozvojem a v závislosti na dodavatelích
 • Zpětnou vazbou od zákazníků získávají marketingové průzkumy a marketingové závěry tvoří další z podmínek projekce

Týmová práce

 • S prosazováním týmové práce v rámci organizace mohou být velké problémy -> lpění na tradicích, strach ze ztráty autority
 • Týmovou práci může podpořit oddanost všech pracovníků ideám kvality a uspokojení zákazníka

Rozvoj kompetence jednotlivců

 • Vedoucí pracovník má motivovat podřízené, k čemuž mu pomůže charisma a znalosti o vedení lidí a efektivní komunikaci -> v rámci vedení lidí by měl podporovat autonomii jednotlivce, protože na ní je také založeno řízení kvality
 • Pro všechny pracovníky by mělo být samozřejmostí získávat informace o daném oboru, ale i z oblastí managementu

Orientace na postup

 • Ukázkou manažerských schopností člověka je snažit se krizím předcházet -> je důležitá prevence a postupné zlepšování
 • Jako názorná ukázka orientace na postup slouží tzv. smyčka jakosti

Orientace na postup

H – hodnocení výsledků a určení cílů

P – plánování další aktivity

R – realizace

K – kontrola

O – opravné akce

Řízení

 • Principem je neustálé zdokonalování a poučování se z chyb -> „Chybovat je lidské, ale jen hloupí se ze svých chyb nepoučí…“ (Cicero)
 • Vrcholný management by měl být tvůrce vize, kterou je třeba prezentovat před pracovníky jako atraktivní, aby s ní pracovníci souhlasili a byli ochotni se jí přizpůsobit
 • Každá formální organizace v sobě ukrývá organizace neformální -> vznikla během činnosti organizace na základě sympatií, podobných vlastností, zálib atd.
 • Úkolem managementu je najít tzv. sociologické hvězdy (= jedinci, kteří jsou schopni ovlivňovat další)
 • Z těchto ovlivňovatelů je třeba vytvořit nositele hnutí idejí, kteří budou myšlenku dále rozšiřovat
 • Předpokládá se posun vnímání změny od nedůvěry, přes ambivalenci, neutrální postoj až k nadšení
 • Nadšení a atmosféra změny by se měla udržovat co nejdéle, aby celý proces neztratil dynamiku

Zavádění systému řízení kvality do organizace

 • Při zavádění jakéhokoliv nového systému je třeba respektovat teorii organizační změny, která má 3 fáze:
  1)       rozmrazení (rozbití obvyklých a vžitých postupů)

  2)        vlastní změna

  3)       zmrazení (upevnění nových hodnot, postupů)

 • K úspěšnému zavedení systému řízení kvality mohou pomoci tato doporučení:
  • Role vedení a sjednocení cílů
  • Rozpoznání neformální organizace
  • Aktivní podpora kritické masy
  • Atmosféra změny

Podmínky pro zavedení TQM (podle Philipa Crosbyho)

 • Porozumění definici kvality
 • Existence systému kvality
 • Zavedení výkonnostních norem kvality s cílem nulové chybovosti
 • Využívání měření kvality vedoucí k akci

ISO

 • Evropské normy kvality
 • Vyžadují nutnost zpracování příruček kvality na daný produkt
 • Způsobilost pro certifikaci na ISO 9000 posuzují auditorské organizace v rámci auditu kvality
 • Vlastnictví certifikace není na dobu neurčitou -> certifikace jsou průběžně prověřovány (pokud auditoři neshledají nesrovnalosti, certifikace zůstává, pokud shledají, certifikace je odebrána)
 • Chce-li česká firma proniknout na zahraniční trh, je vhodné certifikaci mít, protože partneři z EU vyžadují ISO 9000 jako podmínku spolupráce
 • Normy ISO 9000 byly u nás akceptovány od 1.1.1992 jako Československá státní norma. ČSN ISO.
 • ČSN ISO 8402 – Kvalita – slovník
 • ČSN ISO 9000 – Normy pro řízení a zabezpečení kvality
 • ČSN ISO 9001 – Systémy kvality – výroba a uvádění do provozu
 • ČSN ISO 9002 – Systémy kvality – výstupní kontrola, zkoušky
 • ČSN ISO 9004 – Řízení kvality a prvky systému kvality

EFQM

 • = Evropská nadace pro řízení kvality (od r. 1994)
 • Součástí tohoto systému jsou:
  • Předpoklady – vedení, řízení pracovníků, záměry a strategie, zdroje, procesy
  • Výsledky – spokojenost pracovníků, spokojenost zákazníků, vliv na společnost, výsledky

EFQMEFQM

Comments are closed.