Plánování

0

Plánování

 • Plánování zahrnuje systematické stanovení cílů (= základ řízení) a úkolů či činností nezbytných pro jejich dosažení
 • K tomu je nezbytné rozhodování o výběru z alternativních možných budoucích způsobů vykonávání činností
 • Není však možné sestavit jakýkoli reálný plán bez rozhodování a bez zvažování potřeby lidských nebo materiálních zdrojů – za rozhodování nese manager odpovědnost

Charakteristika plánování

 • Přispívá k dosažení záměrů a cílů
 • Je prioritní mezi manažerskými úlohami
 • Vztahuje se na veškeré aktivity (včetně administrativy)
 • Umožňuje efektivní provádění činnosti

Postup plánování

 • Uvědomování si příležitostí
  • Tento bod je nutné zvažovat z hlediska všech možných příležitostí
  • Vycházíme ze znalostí svých silných a slabých stránek
  • Zvažujeme, co by se dalo vyrábět
 • Stanovení cílů – musí být určeny každé jednotce
 • Vývoj předpokladů
  • Stanovení a zveřejnění cílů -> seznámení zaměstnanců s cíly
  • Získání souhlasu k využití
 • Hodnocení těchto postupů
  • Výběr alternativ s nejvyšší schopností dosáhnout očekávaných cílů -> výběr může být intuitivní
 • Výběr postupu – stanovení plánu
 • Formulování odvozených plánů – podpůrné plány k hlavnímu plánu
 • Numerizování plánů pomocí rozpočtu – převod plánů do podoby rozpočtu

Rozdělení plánovacího procesu

 • Strategické plánování (5 avíce let)
 • Taktické plánování (1 – 5 let)
 • Operativní plánování (méně než 1 rok)

Strategické plánování

 • Na úrovni top managementu na základě informací z okolí podniku -> důležité je i světové dění
 • Charakteristické je vysoké riziko chybovosti -> trojí typ rizik:
  • Uvnitř podniku – jsme schopny je snadno zvládnout
  • Mezoprostředí – těžší zvládnutí (dodavatelé, odběratelé, konkurence)
  • Politické prostředí – neovlivnitelné
 • Plánování v obecné rovině

Taktické plánování

 • Navazuje na strategické plánování -> rozpracování strategie
 • Probíhá na úrovni středního managementu
 • Jedná se zejména o roční až pětileté plány
 • Dělí se podle organizačních jednotek -> podle jednotlivých oddělení
 • Má podobu finančních rozpočtů, plánů výroby, plánu prodeje atd.

Operativní plánování

 • Vychází z taktického plánování
 • Realizováno středním a nejnižším managementem -> hlavně nejnižším
 • V oblastech plánování výroby, distribuce a zásobování
 • Cílem je optimalizace zdrojů a maximalizace kapacity výroby
 • Operativní plány jsou velice podobné -> jsou rozděleny do krátkých časových úseků

Druhy plánů

 • Častým důvodem neefektivného plánování je neschopnost některých manažerů připustit, že existuje několik druhů plánů
 • Uvědomíme-li si, že plán představuje jakýkoli postup budoucích činností, je zřejmé, že plány mohou mít různé podoby

Heinz Weihrich a Harold Koontz

 • Ve své knize „Management“ rozdělují druhy plánů následovně
  • Smysl či poslání
  • Cíle či úkoly
  • Strategie
  • Taktiky
  • Postupy
  • Pravidla
  • Programy
  • Rozpočty

Smysl či poslání

 • Jakýkoli druh organizovaných činností, má-li být účelný, by měl přinejmenším mít nějaký smysl a poslání
 • Každý sociální systém, každý podnik má základní funkci či úlohu, která je mu přiřazena společností
  • Smyslem obchodního podniku je výroba a distribuce zboží a služeb
  • Smyslem státního úřadu pro rozvoj dálnic je projektování, budování a provozování systému státních dálnic
  • Smyslem soudů je interpretace a aplikace zákonů
  • Smyslem univerzity je výuka a výzkum

Poslání jako odpověď na následující otázky

 • Jaký smysl má mít uvažované podnikání?
 • Jaké produkty mají naplnit činnost firmy?

Cíle

 • Představují konec, ke kterému činnosti směřují
 • Nepředstavují pouze koncový bod plánování, ale také konec, ke kterému směřuje organizování, personalistika, vedení a kontrolování
 • Cíle podniku představují základní plán firmy -> jednotlivá oddělení mohou mít své vlastní cíle (dílčí cíle přispívají k dosažní podnikových cílů, ale mohou se zcela lišit)
 • Cíle jsou konzistentní, ale jejich odlišnost spočívá v tom, že oddělení samotné nemůže zabezpečit dosažení cílů firmy

Dobře definovaný cíl musí být SMART

 • Specific – specifický (přesně určený)
 • Measurable – měřitelný
 • Agried – podřízení s ním souhlasí
 • Realistic – reálný (dosažitelný)
 • Trackable – sledovatelný (popř. Timebased – časově určený)

Řízení podle cílů MBO

 • MBO = Management by objektives
 • Technika vytvořena v 50. letech (P. Drucker, D. McGregor)
 • Aplikována po celém světě
 • Podstata – dohoda mezi managery a jejich zaměstnanci na cílech a jejich normách

Strategie

 • = určení dlouhodobých základních cílů podniku a stanovení nezbytných činností a zdrojů pro jejich dosažení
 • Firma se tak může rozhodnout, jakým druhem obchodu se bude zabývat a jaké budou její růstové cíle a požadovaná ziskovost
 • Zahrnuje rozhodujíc taktiky (např. přímý marketing x distributoři)
 • Jejím účelem je určit a prostřednictvím hlavních cílů a taktiky vyjádřit předvídaný obraz podniku
 • Účelem strategie není to, jak cílů dosáhnout (= cíl podpůrných programů)

Taktiky

 • Určitá forma plánu
 • Určují či objasňují postupy nebo způsoby uvažování při rozhodování
 • Nejsou vždy obecně platné -> jsou zaměřeny pouze na činnosti manažerů
 • Pomáhají rozhodnout sporné otázky dříve, než se z nich stanou problémy
 • Eliminují nezbytnost analyzovat tutéž situaci, kdykoli se znovu naskytne
 • Sjednocují ostatní plány
 • Např. výměny pozemky za jiný (upotřebitelnější)

Postupy

 • Plány, které určují a vyžadují metody provádění budoucích činností
 • Mají podobu chronologických posloupností požadovaných činností
 • Představují návody, které podrobně a přesně určují, jakým způsobem mají být určité činnosti provedeny
 • Zahrnují činnosti, které procházejí napříč liniemi oddělení (jednotlivé postupy procházejí několika odděleními)
 • Postup určuje realizaci taktiky, která představuje plánování

Pravidla

 • Určují se specifické požadavky na činnosti a jiné záležitosti, které vylučují jakoukoli volnost
 • Představují nejjednodušší typ plánu
 • Určují způsob provádění činností bez specifikace jejich časové posloupnosti
 • Posloupnost pravidel = postup
 • Pravidlo může i nemusí být součástí postupu
 • Např. zákaz kouření – pravidlo nemá vztah k postupu, vyřizování objednávek – postup zahrnuje pravidlo potvrzení objednávky v den příjmu

Programy

 • Jsou souhrnem cílů, taktik, postupů, pravidel, úkolů, kroků, zdrojů a dalších prvků potřebných k provádění dané posloupnosti činností
 • Podporovány rozpočtem

Rozpočty

 • Numerické stanovení očekávaných výsledků
 • Programy převedená na čísla – finanční rozpočet často nazýváme plánem zisku
 • Rozpočet může být vyjádřen ve finančních jednotkách, pracovních jednotkách, jednotkách produkce, provozních hodinách a jiných měřitelných veličinách

Comments are closed.