Management životního prostředí

0
 • Enviromentální management EMS (= management životního prostředí)
  • = systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím organizace začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu

Ochrana životního prostředí

 • Hraje celosvětově stále větší roli
 • Průmyslová výroba – největší znečišťovatel
 • Nadnárodní problém – znečišťování řek
 • Znečišťování = externalita

Historie

 • Počátek 70. let min. století
 • 1987 – mezinárodní standardy ISO řady 9000 -> prosazování managementu kvality jako systému (Quality Management System – QMS)
 • 1996 – mezinárodní standardy ISO řady 14 000 -> doporučení pro zavádění a udržování firemních systémů ochrany životního prostředí (Environmental Management Systém – EMS)
 • Dnes – ochrana zdraví při práci (Health and Safety Management System – HSMS)

Zavedení EMS

 • Problémy s realizací sytému EMS:
  • Nedostatek kapacit
  • Pochopení aplikovatelnosti normy a zákonů
  • Vysoké náklady na zavedení a údržbu systému EMS
 • Je dobrovolnou záležitostí -> vedení organizace si však začíná uvědomovat, že pokud má jejich organizace obstát v konkurenčním prostředí, musí do své podnikatelské strategie a plánování zahrnout také otázky ochrany životního prostředí

Přístup

 • Vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného systému enviromentálního managementu (EMS), který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků enviromentálního chování organizace

Zavedení EMS do podniku

 • A) podle norem řady ISO 14 000
  • ISO 14 000 představují celosvětově transparentní normativní dokumenty -> směrodatná pro zavedení a certifikaci EMS je zejména norma ISO 14001
  • V českém překladu se norma označuje ČSN EN ISO 14001:1997 Systémy environmentálního  managementu
 • B) podle Programu EMAS
  • Uplatňování EMS podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993 tj. programu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
  • Program vstoupil v platnost v dubnu 1995  -> v roce 2001 byla provedena revize nařízení č. 761/2001 označovaným jako EMAS II.

Kroky potřebné k zavedení EMS

 • Stanovit enviromentální politiku firmy, sdělovat ji zaměstnancům a zpřístupnit veřejnosti
 • Identifikovat enviromentální aspekty činnosti firmy, které mohou mít významné dopady na životní prostředí
 • Zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se týkají enviromentálních aspektů identifikovaných firmou a promítnutí jejich požadavků systému enviromentálního managementu
 • Z environemntální politiky odvodit enviromentální cíle a cílové hodnoty pro všechny úrovně a funkce firmy
 • Stanovit a realizovat programy environemntálního managementu k dosažení těchto cílů a cílových hodnot
 • Zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci

Zavedení enviromentální managementu dle ČSN EN ISO 14001:1997

 • Norma EN ISO 14001 je normou enviromentálního managementu
 • Zabývá se procesy vedoucími k řízenému vztahu firmy k životnímu prostředí
 • Svou strukturou a formou je podobná novelizované normě ČSN EN ISO 9001:2001s

Projekt výstavby EMS

 • Účelem realizace projektu je dosažení shody v zabezpečení EMS společnosti s požadavky norem ISO14001 anorem souvisejících, jakož i vyhovět požadavkům světových odběratelů
 • Projekt má 4 kroky:
  • 1. etapa
   • Informační seminář (pro vrcholné vedení a pracovní skupinu)
    • Úvod do EMS
    • Co očekávat od EMS v podnikové praxi
    • Vliv EMS na ekonomiku podniku
    • Obsah, principy a struktura požadavků norem ISO 14001
    • Úloha vrcholného vedení při realizaci projektu
    • Výstavba EMS
  • 2. etapa
   • Zjišťovací analýza
    • Plošné prověření stavu systému EMS v organizaci
    • Vypracování podkladové zprávy z analýza stavu zabezpečování EMS v organizaci (doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy)
    • Specifikování rozhodujících neshod stávajícím EMS s požadavky normy ISO 14001
    • Vypracování plánu výstavby EMS na období k dosažení certifikační úrovně (na základě provedené analýzy)
  • 3. etapa
   • Konzultační etapa
    • Vytváření dokumentů popisujících funkční EMS -> implementace do praxe
    • Systém interních auditů a opatření k nápravě
    • Stanovení návrhů preventivních opatření
  • 4. etapa
   • Školení interních auditorů

Výhody zavedení EMS

 • Redukce provozních nákladů
 • Úspory energií, surovin a dalších zdrojů
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy
 • Možnost zviditelnění organizace na trhu
 • Příležitost soutěži na srovnatelné úrovni s renomovanými organizacemi
 • Certifikace a následné zveřejnění potvrzené třetí stranou

Comments are closed.