Krizové řízení a risk management

0
 • Krizové řízení = vyhnutí se krizovému vývoji či alespoň minimalizace jeho dopadu na organizaci
 • Řízení rizik = usiluje o optimalizaci rizik jako zdroje hodnot

Krize organizace

 • = významné a zpravidla neočekávané situace -> trvale nebo po delší dobu ohrožují cíl organizace nebo její samotnou existenci
 • Dopady krize mohou významně poškodit firmu, zaměstnance, výrobky či služby a pověst firmy
 • Vyvolány tlakem vnějších nebo vnitřních událostí, které nutí management k neodkladným rozhodnutím
 • Zánik trhu, legislativní omezení, pád kurzu cizí měny, neúspěšná inovace, nový konkurenční výrobek, stávka, havárie výrobního zařízení…

Krizový proces

 • Krize podniku může propuknout náhle v důsledku překvapivých dramatických událostí (havárie, prudký pokles cen akcií na burze)
 • Běžnější a nebezpečnější jsou krizové procesy rozvíjející se pozvolna (dlouhodobě) -> tyto krize je obtížné včas rozpoznat
 • Krizový proces prochází několika fázemi

Fáze krizového procesu

 • 1) Potenciální – krize se nijak neprojevuje -> hromadí se příčiny jejího budoucího vzniku
 • 2) Latentní – začínají se projevovat příznaky krizových jevů -> je možné je rozpoznat a přijmout opatření, která by zabránila rozvinutí krize
 • 3) Akutní – dochází k plnému, ale krátkodobému rozvinutí krizových jevů poškozujících činnosti podniku, jeho zájmy a budoucnost
 • 4) Chronická – rozhoduje se o budoucnosti firmy, protože je ovlivňována reakcemi managementu na přicházející fázi -> krizové jevy proto buď přetrvávají v neztenčené míře, mírně se utlumují, aby se opět rozvinuly ve své akutní či dokonce ještě kritičtější podobě nebo jsou postupně eliminovány
 • 5) Výsledná – odrazem efektivity krizového řízení managementu -> může mít podobu překonání krize nebo zániku organizace

Průběh krizového procesu

 • 1) optimální – management rozpozná symptomy hrozícího jevu a dokáže včas odstranit jeho příčiny
 • 2) efektivní – charakteristický okamžitou efektivní reakcí na akutní krizový stav
 • 3) zvládnutý – nejběžnější průběh spočívá v postupném zvládnutí podnikové krize v jeho chronické fázi
 • 4) nezvládnutý – končí zánikem organizace

Prvky krizového řízení

 • Každý krizový vývoj je neopakovatelnou událostí -> existují základní kroky, které lze uplatnit v případě každé krize
 • Prvky krizového managementu jsou stejné pro všechny typy organizací bez ohledu na jejich náchylnost ke krizím:
  • 1) Analýza ohrožení organizace
   • Nejefektivnější jsou prevence => odstranění příčin krize dříve než se může rozvinout a příprava na budoucí krizový stav
   • Na počátku se musíme pokusit o co nejpřesnější prognózu krizí
   • A) Potenciální zdroje krize
    • Nejdříve je nutné analyzovat všechy potenciální zdroje krize ->může jít o krize uvnitř nebo vně organizace
     1. Krize uvnitř organizace – materiálová a surovinová, krize ve výrobě, finanční, personální, krize know-how, krize managementu
     2. Krize vně organizace – odbytová, krize v konkurenci, krize dodavatele, krize zákazníka, krize způsobená změnou legislativních podmínek
   • B) příznaky krizových jevů
    • U jednotlivých potenciálních krizí se musíme pokusit zjistit, zda a jak se v současnosti projevují jejich příznaky -> znamenalo by to, že se krize už dostala do fáze latentní
    • Příznaky:
     1. Kolísání či stagnace odbytu
     2. Rostoucí konkurenční tlak
     3. Stížností zákazníků na služby a kvalitu zboží
     4. Nedostatek materiálu, surovin a energie potřebných ke splnění objednávek
     5. Dodavatelé požadující placení předem nebo v hotovosti
     6. Odchody klíčových zaměstnanců
     7. Snižuje se počet školení zaměstnanců
     8. Klesající počet inovací podniku
     9. Šířící se pocit uspokojení s dosaženými výsledky
     10. Omlouvání chyb a omylů
     11. Při hodnocení je důraz kladen na minulé zkušenosti, praxi a rutinu
     12. Firemní problémy se nevyhodnocují a neanalyzují
   • C) časový horizont
    • S ohledem na dynamičnost odvětví, ve kterém podnikáme, si musíme zvolit přiměřený časový horizont, v rámci kterého se pokusíme předvídat vznik krizí v akutní fázi
    • zvolené období by mělo být v souladu s horizonty našich dlouhodobých a střednědobých plánů
   • D) stupeň pravděpodobnosti vzniku
    • Na základě znalostí symptomů se musíme pokusit odpovědět na otázku, nakolik je pravděpodobné, že se ve zvoleném časovém horizontu jednotlivé krize z fáze potenciální dostaneme do fáze akutní, resp. Chronické
   • E) stanovení účinků a intenzity
    • Posouzení působení krizových situací na organizaci -> posuzujeme, zda, jak a nakolik krize v uvedeném horizontu překročí mez únosnosti -> účinky mohou působit na náklady, obrat, zisk, výrobu, image firmy, strategii firmy…
    • Rozpracovanou prognózu vyneseme do krizové matice -> umožní nám udělat si představu o celkovém stupni ohrožení organizace

Stanovení účinků a intenzity krizová matice

    • Účinky na organizaci:
     1. málo ohrožená organizace – vyznačuje se malým počtem krizových situací s nízkou pravděpodobností vzniku a slabými účinky
     2. organizace neohrožená zásadně – objevují se krizové situace se středním účinkem a nízkou nebo průměrnou pravděpodobností
     3. silně ohrožená organizace – malý počet krizových situací s nízkým stupněm pravděpodobnosti, ale zato se zničujícím účinkem
     4. velmi silně ohrožená organizace – vyskytuje se velký počet krizových situací se zničujícími účinky a vysokou pravděpodobností
  • 2) stanovení krizové strategie
   • Základní orientace krizové strategie:
    • Zvládnutí krizových situací, které byly spíše nepravděpodobné a se slabým účinkem, například vývojem koncepcí až po jejich vzniku
    • Omezení celkového ohrožení organizace -> příprava krizových plánů pro zvládnutí krizových situací, které byly spíše nepravděpodobné nebo průměrně pravděpodobné a které neohrožují existenci organizace
    • Odstranění ohnisek potenciálních krizí, které mohou ohrozit existenci organizace
  • 3) realizace krizové strategie
   • A) odstranění ohnisek krize
    • Zamezení vzniku krize lze provést:
     • Dodatečnými investicemi pro zvýšení jistoty (týká se zejména výroby)
     • „Opuštěním“ -> zřeknutím se výrobků a procesů ohrožených krizí
   • B) omezení celkového ohrožení
    • Včasným rozeznáním krizových vývojů – srovnání plánovaných a skutečných hodnot a sestavení seznamu indikátorů, které mají přímou souvislost s nabídkou (např. pohyb zakázek v oboru, vývoj kupní síly)
    • Zamezení eskalace – zjištění, že organizace stojí před krizí, by mělo vést k akcím, jejichž cílem je krizi zamezit -> pomalu vznikající krize mohou být zohledněny v rámci strategického plánování:
     • Soustředním na výrobky, které nejsou náchylné ke krizím
     • Podporou vývoje nových produktů
     • Zabezpečením finančních prostředků potřebných k odstranění krize
     • Opatrným plánováním výroby produktů náchylných ke krizím
     • Provedením změny investičních plánů
    • Krizovými (alternativními) plány – krize vznikající v krátké době a ve středně dlouhé době nemohou být zohledněny ve strategickém plánu -> smysl má pouze rychlá realizace předem připravených (alternativních) plánů, kde každý krizový plán vymezuje:
     • Automatická řešení předvídatelných situací
     • Zmapování prostředků zvládnutí krize
     • Definice rolí aktérů zvládnutí krize a vztahů mezi nimi
     • Personální obsazení krizového štábu
     • Pravidla krizové komunikace
   • C) zvládnutí krizové situace
    • Díky dobrému image – každou krizi lze zvládnout tím snadněji, čím lepší je pověst organizace před vypuknutím krize
    • Díky trouble shootingu – rychle přijímat závěry a pružně reagovat na situaci -> základem úspěchu je flexibilita, ale musí být připraven i krizový štáb a jeho hlavní zásady:
     • Jmenován odpovědný vedoucí krizové štábu
     • Krizový tým z takových pracovníků, kteří mohou něčím přispět k řešení
     • Všichni členové týmu uvolněni od jiných činností
     • Zajištěn rychlý tok informací
     • Disponibilní zdroje
     • Připraveno potřebné vybavení
     • Vypracován plán termínů pro informování majitelů, vedení, veřejnost a pracovníků

Likvidace následků

 • Po zvládnutí první fáze krize musí být zahájen program záchrany trhu
  • Je třeba mít utříděny výrobky a zákazníky podle významu a podle distribučních sítí
  • Smyslem je dojít k závěru, kteří zákazníci musí být obslouženi přednostně, a které výrobky jsou významnější
  • Cílem je co nejdříve uspokojit požadavky klíčových odběratelů
 • V následující etapě je nutné přistoupit k programu obnovení výroby -> hlavním úkolem je zajistit náhradní (nové) výrobní kapacity

Vývojové krize organizace

 • Překonávání potíží provází organizace po celou dobu jejich existence
 • Vyřešením každé takové situace dochází ke kvalitativnímu posunu a rozvoji organizace
 • Jedná se o přirozený a klíčový jev v životě firmy
 • Odhalení skutečných přičíň krizí a správný odhad budoucího vývoje usnadňuje jejich překonávání

Růst firmy

 • Každá firma, která je schopna přežít, časem roste
 • Růst firmy nebývá rychlý a snadný -> může organizacím působit různé problémy z různých příčin

Problémy růstu

 • Nedostatek času – manažeři nemají čas dokončit zamyšlenou práci
 • Pocit chaosu – stejnou záležitostí se nezávisle na sobě zabývá víc lidí, zatímco jiné se nevěnuje nikdo a zůstává nevyřízena -> není jasné, kdo je za co odpovědný
 • Stížnosti zaměstnanců – zaměstnanci si stěžují, že nemají dost času na uspokojivé splnění  svých úkolů
 • Nedostatek prostoru – zaměstnanci poukazují na nedostatek místa v kancelářích a ve skladech
 • Nízká pracovní morálka – u zaměstnanců se začíná projevovat stres, frustrace, ztráta motivace
 • Stoupá pracovní zatížení – firma bere všechny zákazníky, kteří kolikrát nepřinášejí očekávaný efekt
 • Platební problémy – objevují se nedostatky v účetnictví

Krize růstu

 • Výzkumem zákonitostí růstu firem se v 70. letech zabýval Larry Greiner, který vytvořil model fází růstu.
 • Předěl každé fáze tvoří určitá krize, kterou musí firma překonat, chce-li nadále růst
 • Fáze růstu:
  • 1. fáze – kreativita
   • Hodně firem vzniklo, protože její zakladatelé měli dobrý nápad (co a pro koho vyrábět, jakou službu komu nabízet)
   • Tito podnikatelé vynikají svojí znalostí výroby a prodeje => většinu času věnují otázkám výroby a prodeje a jen velmi malý důraz kladou na řízení organizace
   • V této fázi roste firma díky tvořivosti svých zakladatelů, má jen málo zaměstnanců a způsob řízení je dán osobním stylem majitele
   • Fáze končí krizí vedení
  • 2. fáze – příkazy (direktivní řízení)
   • Ve firmě se objevuje profesionální manažer, který se zaměřuje na řízení organizace k dosažení cílů stanovených majiteli
   • Vytváří pravidla a postupy pro rozpočtování, odměňování, řízení zásob a nákupu, sestavuje popisy práce
   • Zakladatelé firmy se mohou vrátit k otázkám marketingu a vývoje nových výrobků
   • Firma dostává fungující organizační strukturu a roste prostřednictvím direktivního řízení
   • Fáze končí krizí autonomie
  • 3. fáze – delegování
   • Část pravomocí vyššího managementu je přenesena na nižší složky řízení
   • Některá klíčová rozhodnutí jsou dělána středním a nižším managementem => manažeři jsou motivovanější (mohou rozhodovat o činnostech, kterými se zabývají)
   • Manažeři lépe kontrolují výstupy své práce a jsou v nich více angažováni
   • Firma roste prostřednictvím delegování pravomocí až do okamžiku propuknutí krize kontroly
  • 4. fáze – koordinace
   • Ve firmě jsou zavedeny sofistikované koordinační techniky, formální plánování a celofiremní informační systém, díky čemuž je dosahováno lepší koordinace činností mezi jednotlivými útvary
   • Lepší koordinací dochází ke sdílení informací a integraci činností organizačních jednotek -> marketingový útvar tak bere více v úvahu výrobní programy a k výrobním útvarům se dostávají potřeby zákazníků a nároky kladené na výrobek
   • Firma dále roste prostřednictvím koordinace až narazí na krizi byrokracie
  • 5. fáze – spolupráce
   • Formální kontrola činností je nahrazena sociální kontrolou a individuální iniciativou
   • Manažeři se zaměřují na vývoj technik spolupráce a řešení problémů
   • Vrcholný management povzbuzuje pracovníky na všech úrovních k objevování nových způsobů, jak zlepšit koordinaci a výkony
   • Organizace se revitalizuje a je připravena na krizi neznáme budoucnosti

Vývojové krize

 • Organizace nemůže růst a dále se rozvíjet, dokud management nedokáže vyřešit krizi, ve které se firma právě nachází -> nová fáze růstu pak firmu přivede k další krizi, kterou bude nutné vyřešit
 • 1) krize vedení
  • Nově založená firma, která přežije, začíná růst -> na její zakladatele jsou kladeny čím dál větší manažerské nároky
  • Přijímání vhodných pracovníků, pravidla jejich odměňování, vymezení pracovních povinností, propouštění a další administrativní činnosti se jeví zakladatelům firmy a lidem se silnými odbornými, technickými nebo obchodními schopnostmi jako nudné a nepodstatné a víceméně je ignorují
  • Dochází ke zmatkům -> všichni dělají všechno, nikdo nenese konečnou odpovědnost
  • Mezi majiteli a zaměstnanci dochází k vzájemnému nepochopení -> postupně přicházející spolupracovníci neoplývají původním nadšením zakladatelů, kteří sdíleli společnou vizi
  • Současní zaměstnanci postrádají jasně specifikované cíle a vymezené povinnosti a pravomoci
 • 2)krize autonomie
  • Po růstu lepší organizace řízení a nastolením direktivních organizačních opatření se někteří kreativní zaměstnanci začínají cítit omezeni v možnostech ovlivňovat některá rozhodnutí
  • Mnozí z průvodních zaměstnanců jsou nespokojení a ztrácejí své zaujetí -> foremní pravidla potlačují vysokou kreativitu a schopnost improvizace
  • Zaměstnancům se nelíbí direktivní styl řízení pramenící u vrcholového managementu z pocitu odpovědnosti za dosažení výsledků stanovených majiteli nebo v případě vlastníků z jejich osobního, majetnického vztahu k firmě
  • Organizační struktura má centralizovanou podobu -> veškeré pravomoci jsou soustředěny v rukou top managementu => přetížení vrcholového managementu operativními záležitostmi, rozhodování se na poslední chvíli, frustrace pracovníků na nižších úrovních řízení, nedostatečný rozvoj pracovníků a nízké využívání jejich potenciálu
 • 3)krize kontroly
  • Po delegování pravomocí na střední a nižší úroveň řízení dochází k dalšímu růstu organizace a růstu autonomie jednotlivých organizačních jednotek
  • Zúžené vnímání poslání firmy zkreslené „tunelovým viděním“ skrze svou odbornost nebo nazírání priorit jen z pohledu vlastního útvaru
  • Vznikají meziútvarové konflikty a objevují se nedostatky v koordinaci činností
  • Vázne komunikace všemi směry => nedochází ke ztotožňování zaměstnanců s cíli firmy, nedůsledná kontrola jejich plnění, neodhalování skutečných příčin organizačních problémů
  • Upřednostňování osobních ambic a cílů -> objevuje se lobování
 • 4) krize pružnosti (byrokracie)
  • Jak organizace dále roste, rozvíjí a zdokonaluje koordinační techniky -> roste také počet administrativních pracovníků, schůzí a porad, hlášení, formulářů a písemných zpráv
  • Komunikace se stává jednosměrnou nebo formální
  • Organizační struktura je hierarchická -> řada manažerů se místo na výsledky soustředí na postupy
  • Množství papírové práce omezuje akceschopnost a časem snižuje i úroveň středního a nižšího managementu
  • Převládá rutina a pohodlný formalismus
  • Vrcholný management nezná nebo nechápe postoje nižšího managementu a pracovníků, kteří se neztotožňují s firmou a její vizí
  • Střední management se zaměřuje na udržení svého postavení
  • Firma není schopna pružně reagovat na měnící se požadavky trhu

Překování krizí růstu

 • Rozhodujícím pro úspěšné překonání jednotlivých krizí a další růst firmy je chování manažerů, jejich rozhodování, styl a metody řízení v té fázi života organizace -> manažeři, kteří nedokáží přizpůsobit firemní činnosti příslušné vývojové fázi, přivedou firmu k úpadku
 • Jak organizace roste a čelí nejistotě okolního prostředí, musí se manažeři učit úspěšně se adaptovat a reagovat na změny v je obklopujícím prostředí -> po počáteční snaze nalézt cestu jak přežít musí management obrátit pozornost ke koordinaci a řízení firemních činností

Růstová křivka

Překonávání krizí růstu

 •  1a – fáze růstu tvořivosti
  • Vyžaduje, aby se manažeři zaměřili na výrobu a prodej
  • Styl řízení je individualistický a podnikatelský -> zakladatelé firmy vykonávají veškeré činnosti sami nebo za využití jen rodinných příslušníků
 • 1b – krizové vedení
  • K překonání krize je nutné vyhledat a najmout manažera, který zprofesionalizuje řízení, vytvoří organizační strukturu a bude se zabývat administrativními záležitostmi
 • 2a – fáze růstu řízením
  • Management se musí zaměřit na efektivitu činností -> styl řízení je direktivní a systém odměňování je postaven na zvyšování platů a mezd podle zásluhy
 • 2b – krize autonomie
  • K překonání musí být vyšší management ochoten vzdát se kontroly některých klíčových rozhodnutí ve prospěch středního a nižšího managementu
 • 3a – fáze růstu delegováním
  • Firma by se měla zaměřit na rozvoj a expanzi trhu -> styl řízení je nelegující a systém odměňování klade důraz na individuální prémie
 • 3b – krize kontroly
  • Vrcholný management se musí soustředit na vytvoření nového systému řízení, který bude sloužit koordinaci a integraci různých činností existujících ve firmě
 • 4a – fáze růstu koordinací
  • Řízení firmy se zaměřuje na její konsolidaci -> vrcholný management vykonává spíše dohlížecí a kontrolní funkce
  • Odměňování je postaveno zejména na podílech ze zisku
 • 4b – krize pružnosti
  • Management se musí zaměřit na vytvoření systému zlepšujícího spolupráci mezi útvary a podporující iniciativu jednotlivců
 • 5a – fáze růstu spoluprací
  • Řízení organizace je zaměřeno na řešení problémů a inovace
  • Styl řízení vrcholného managementu je participativní, systém odměňování klade důraz na týmové prémie
 • 5b – krize neznáme budoucnosti¨
  • Tím, že jsou vrcholným vedením všichni zaměstnanci povzbuzováni k vytváření nových cest zvyšování koordinace a výkonů, se firma revitalizuje a je připravena se vypořádat se změnami okolního prostředí
 • -> pochopením jednotlivých fází růstu pomůže manažerům zvolit k vyřešení organizačních problémů odpovídající manažerské dovednosti a techniky (můžeme jim rovněž pomoci nalézt zaměstnance, jejichž dovednosti a znalosti odpovídají současné potřebě firmy)

Řízení rizik

 • Usiluje o optimalizaci rizik jako zdroje hodnot -> vychází z poznání, že každá příležitost na trhu je spojena s určitým rizikem (bez rizika není možné nic získat)

Efektivní řízení rizik

 • Firmám umožňuje vyhnout se potřebě akutního krizového řízení
 • Nástroji řízení rizik jsou rozpoznání, prioritizace a mobilizace zdrojů (optimalizace)
 • K rozpoznání rizik a určení jejich priority lze využít odborného postupu jako u analýzy ohrožení (krizové matice)
 • Měla by být stanovena maximální únosná míra rizika, která může být vyjádřena poměrem mezi očekávanou návratností zdrojů a její maximální akceptovatelnou variabilitou
 • S ohledem na tuto míru lze rizika zařadit do řiditelných skupin s důrazem na rizika představující největší náklady

Kategorie rizika

 • Tradiční přístup ke kategorizaci rizika je odvozen od místa vzniku (rizika vnější x vnitřní) nebo od oblastí řízení (rizika finanční, provozní, personální, informační, obchodní, technická, nákupní, legislativní,…)
 • Vnitřní rizika dělí Watkins a Bazerman do tří kategorií (= předvídatelných příčin zranitelnosti):
  • Psychologická – způsob, jakým lidská mysl zpracovává informace -> má řadu nedostatků (kognitivních předpojatostí = sklonů k iluzím)
  • Organizační – samotná struktura má v sobě zakódované riziko spočívající v informačních bariérách
  • Politická – rizika mohou mít základ v systémových chybách v rozhodovacím procesu

Procesní přístup

 • Ke kategorizaci rizik sledujeme hlavní proces postupující od tvorby strategie přes její uplatnění na trhu využitím příležitostí po realizaci v organizaci
 • Identifikujeme tři hlavní kategorie rizik:
  • Strategická – rizika správnosti zvolené strategie
  • Tržní – rizika příležitostí na trhu
  • Organizační – rizika efektivity realizace
 • Výhoda – uvědomění si provázanosti jednotlivých rizik => efektivnější řízení

Klíčové faktory rizikovosti

 • K vyhodnocení rizikovosti firmy lze využít následujících pěti klíčových faktorů:
  • Likvidita – i když firma dokáže splácet úvěry, způsob, jakým řídí své finance, vytváří soubor zvláštních rizik
  • Interní audit – vypovídá o „zdraví“ firmy
  • Předpoklady ve finančních výkazech – mnohá fakta jsou ve skutečnosti odhady založené na řadě často nejmenovaných předpokladů
  • Rychlý růst – nese v sobě vysoké riziko selhání v důsledku nezkušenosti manažerů v nových oborech
  • Zkušenosti s řízením v podmínkách ekonomického poklesu – mnozí mladí vrcholoví manažeři nikdy neřídili firmu se závažnými problémy -> po špatných zkušenostech se do popředí dostávají starší zkušenější top manažeři

Komplexní řízení rizik

 • Kontinuální proces usilující o návratnost vložených zdrojů tím, že komplexně posuzuje, řídí, vyhodnocuje a optimalizuje všechna rizika působící na firmu => rizika už nejsou hodnocena a řízena odděleně podle funkční odpovědnosti jednotlivých vrcholových manažerů (objevuje se vrcholná pozice manažer rizika)
 • Manažer rizika nese celkovou odpovědnost za řízení rizik v rámci firmy

Comments are closed.