Styly vedení lidí

0
 • Různé styly vedení lidí mnohonásobně rozšiřují úroveň výkonu řadových pracovníků
 • Konec 20. let – teorie rysů stavěla na osobnostních rysech a předpokládala, že dobrý vedoucí se rodí => důraz na výběr kvalitních vedoucích pracovníků
 • Konec 40.let – styl řízení se lze naučit (jsou styly více či méně úspěšné)
 • Konec 60. let – kontingenční (situacionalistický) model řízení -> je třeba zhodnotit situaci a podle ní zvolit styl řízení
 • Konec 80. let – nové vedení -> ústředním pojmem je chrisma (síla osobnosti)

Způsob chování

 • Klasická teorie chování uvádí tři hlavní styly:
  • Autoritativní, demokratický a liberální
  • + volný styl (= neřízení) -> negativní

Teorie rysů

 • K identifikaci dobrého vedoucího postačí dobrý test obecné inteligence (pohybová, sociální, motorická, matematicko-logická, emocionální, vztahová, duchovní)
 • Tento názor byl zpochybněn -> je nutné zkoumat také charakteristiky (rysy) osobnosti

Rysy úspěšnosti ve vedoucí funkci

 • Fyzické faktory – výška, váha, věk…
 • Schopnosti – inteligence, výřečnost, znalosti…
 • Rysy osobnosti – konzervatizmus, introverze x extroverze, dominance, osobní přizpůsobení, sebedůvěra, emocionální kontrola, interpersonální citlivost…

Rysy odlišující úspěšné vedoucí od ostatních

 • Sebeřízení – ambice, energie, vytrvalost
 • Silné přání vést
 • Čest a vnitřní integrita
 • Sebedůvěra
 • Emocionální stabilita
 • Kognitivní schopnosti – včetně schopností zvládnout obrovské množství informací
 • Znalost oboru

3 typy vedení lidí – autoritativní, demokratický, liberální

Autoritativní styl vedení

 • Využití při řízení manuálně pracujících (nejsou příliš inteligentní)
 • Výhoda – neztrácíme čas diskusemi
 • Moc i rozhodování soustředěno v rukou vedoucího -> nutnost kontrolování
 • Vedoucí přiděluje lidem přesně definovaní úkoly
 • Jednosměrná komunikace shora dolů
 • Dosahuje pravidelný a vysoký výkon zákazníků
 • Potlačuje individuální motivaci a iniciativu pracovníků

Demokratický styl vedení

 • Využití při řízení v podnicích
 • Výhody – motivace, dobrá komunikace
 • Vedoucí deleguje značnou část své autority -> v konečných rozhodnutích si ponechává svou odpovědnost
 • Práce je přidělována na základě participativního rozhodování skupiny
 • Dvousměrná komunikace (mezi manažerem a podřízenými) -> nakonec se manažer rozhodne sám
 • Pracovníci, kteří se zúčastňují rozhodování, jsou osobně zaujati
 • Značná časová ztráta vyplývající z časového rozhodování (vlivem diskusí)

Liberální styl vedení

 • Vedoucí v roli konzultanta a tmeliče týmu
 • Dvousměrná komunikace
 • Pro tvůrčí a vědecké týmy (výzkumy, univerzita) -> vysoce inteligentní lidé pracují a kontrolují se sami
 • Výhoda – umožňuje tvůrčí práci
 • Vedoucí dohlíží na to, aby lidé pracovali na čem mají -> hlídá dodržování termínů

Úcta a struktura (Ohio)

 • Zaměřuje se na chování lidí ve vedoucích pozicích a na vliv tohoto chování na skupinový výkon
 • Matematicko-analytickou metodou byly zjištěny dvě hlavní dimenze chování vedoucích:
  • Úcta – postihuje chování vedoucího založené na vzájemném respektu a důvěře -> zaměřuje se zejména na zájmy členů supiny
  • Struktura – postihuje chování vedoucího, který organizuje práci skupiny -> definuje úkoly se záměrem dosáhnout maximálního výkonu
Vedení lidí - úcta a struktura
 • Jde o dvě nezávislé dimenze, které spolu nesouvisejí
 • Z dimenzí můžeme odvodit čtyři typy chování vedoucích pracovníků:
  • Nízká úcta a nízká struktura
  • Nízká úcta a vysoká struktura
  • Vysoká úcta a vysoká struktura -> ideální
  • Vysoká úcta a nízká struktura

Orientace na pracovníka – orientace na výrobu (Michigan)

 • Orientace na pracovníka odpovídá úctě, orientace na práci struktuře
 • Rozlišujeme tři typy manažerů
 • Efektivní vedoucí:
  • Směřuje ve vztazích s podřízenými k orientaci na pracovníky
  • Používá spíše skupinových než individuálních metod řízení
  • Stanovuje vysoké výkonové cíle

 Vedení lidí - orientace na pracovníka a výrobu

Manažerská mřížka GRID

 • Moderní (80. léta)
 • Do dvourozměrného schématu je na dvě osy (orientace na lidi, orientace na úkol) umístěno pět stylů řízení:
  • 1,9 – vedoucí spolku zahrádkářů
   • Věnuje se potřebám lidí
   • Jde mu o přátelskou atmosféru a snesitelné pracovní tempo
   • Dobrý pocit mezi pracovníky na úkor pracovních výsledků
  • 9,9 – týmový vedoucí
   • Dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí
   • Důvěra a spolupráce v rámci organizace
   • Orientace na dosažení cíle a týmový přístup
   • Oddanost pracovníků -> společné řešení problémů
  • 1,1 – volný průběh
   • Vedoucí vydává minimální pracovní úsilí -> snaží se pouze udržet v organizaci
  • 9,1 – autorita – poslušnost
   • Orientace na výkonnost -> minimální pozorování problémů lidí
  • 5,5 – organizační člověk (kompromisník)
   • Snaha o dodržení úkolů a udržení vysoké morálky lidí zároveň
   • Při rozhodování se opírá o normy a nařízení
 • Každý z uvedených stylů je zvláštní typ, který má své charakteristické projevy a liší se od ostatních stylů
 • Podle této metody používá každý vedoucí jednoho hlavního stylu, záložního stylu popř. dalších stylů
 • Ideálním stylem je styl týmový
 • Každý styl může být vhodný v určité situaci
 • Při velkém počtu podřízených používáme autoritativní styl
Manažerská mřížka GRID

Kontingenční (situacionalistický) přístup

 • Oproti rysům osobnosti a způsobům chování jednotlivce zdůrazňuje situaci jako takovou
 • Osobnost vedoucího není důležitá
 • Stálý styl řízení brzdí -> dobrý vedoucí zaujme takový styl, jaký situace vyžaduje

Fiedlerův kontingenční model

 • Efektivnost vedoucího je závislá na souladu dvou proměnných:
  • Styl vedení
  • Stupeň, ve kterém vedoucí kontroluje situaci
  • Dva styly vedení
   • Styl orientovaný na úkol – zaměření na úspěšné dokončení úkolu
    • Tito vedoucí jsou výkonnější v extrémních situacích (nízká nebo vysoká úroveň kontroly)
 • Styl orientovaný na vztahy – zaměření na dobré vztahy v pracovní skupině
  • Vedoucí jsou efektivní v situacích nevyhraněných (střední úroveň kotrnoly)
  • Kontrola situace vyjadřuje rozsah kontroly a vlivu vedoucího na jeho pracovní okolí
  • Vysokou úroveň kontroly vykazuje vedoucí, jehož pracovní výsledky lze předem odhadnout, protože má pevně v rukou výstupy své práce

Tři dimenze kontroly

 • Vztahy mezi členy skupiny a vedoucím – vedoucí má podporu a důvěru členů své skupiny
 • Struktura úkolu – je přesně určen postup plnění úkolu
 • Poziční moc – formální moc vedoucího odměňovat a trestat pracovníky
 • -> v jednotlivých situacích lze určit stupeň kontroly a k němu adekvátní styl, orientaci a řízení

Rozhodovací model vedení lidí

 • Styl vedení je závislý na řešeném problému
 • Tři styly vedení:
  • A – autoritativní
  • C – konzultativní
  • G – skupinový
  • -> styly A,C lze dále členit
 • A1 – rozhodujete sami, používáte vám dostupné informace
 • A2 – informace získáváme od podřízených -> sami rozhodujeme o řešení
 • C1 – problém je probrán s důležitými podřízenými jednotlivě -> vedoucí se rozhodne sám
 • C2 – problém je probrán s podřízenými jako se skupinou -> vedoucí se rozhodne sám
 • G – problém je probrán se skupinou podřízených -> při vymýšlení a vyhodnocování řešení je nutné dosáhnout konsensu  => přijmeme řešení, které má podporu celé skupiny

Rozhodovací model vedení lidí

 • Situaci lze popsat pomocí sedmi otázek -> na základě těchto otázek lze najít správný styl (v řadě situací lze použít více stylů vedení)
 • Při rozhodování zvažujeme ještě další okolnosti
  • Při časové tísni je lepší alternativní styl
  • Záleží-li vedoucímu spíše na rozvoji pracovníků, volíme více participativní styly

Rozhodovací model vedení lidí 2

Situační vedení

 • 90. léta
 • Zavádíme novou proměnnou – zralost
 • Mírou zralosti je připravenost splnit úkol
 • Vedoucí volí přiměřený styl vedení v závislosti na zralosti pracovníků
 • Zralost
  • Pracovní – dána dovednostmi a technickými znalostmi
  • Psychologická – připravenost pracovníků přijmout odpovědnost za plnění úkolů
 • Vedoucí by měl rozvíjet zralost svých pracovníků

Dvě dimenze chování vedoucích

 • Podpůrné chování – orientace na lidi (úctu)
 • Direktivní chování – orientace na úkol (strukturu)

Podpůrné a direktivní chování

Přikazování

 • Zapracovávání se do úkolu
 • Tým si zatím neví rady

Koučování

 • Pracovníci již mají potřebné dovednosti, ale objevují se u nich kompetenční spory -> pokles pracovní morálky
 • Nastává potřeba věnovat se vztahům mezi lidmi
 • Vedoucí se věnuje lidem a řešení interpersonálních problémů

Podporování

 • Lidé zvládají konflikty sami
 • Vedoucí pomáhá jen při mimořádných událostech -> věnuje se pouze strategickým záležitostem
 • Vedoucí se stará o rozvoj zralosti pracovního týmu -> tým je v závěrečné fázi schopen samostatně dosahovat organizačních týmů

Transformační styl vedení

 • Postaven na uspokojování vyšších potřeb pracovníků
 • Rozvoj pracovníků k sebeaktualizaci, seberegulaci a sebekontrole
 • Transformační vůdce rozvíjí v lidech potřeby, o kterých dosud ani nevěděli -> zavádí nové kulturní formy

Způsoby dosahování transformace

 • Pozvednutí úrovně uvědomění o významu a hodnotě výsledků práce i o cestách, jak jich dosahovat
 • Působení na lidi, aby své osobní zájmy převedli na zájmy týmu, organizace či společenstva
 • Změna potřeb Maslowovy soustavy či rozšíření dosavadního spektra potřeb

Transakční styl vedení

 • Postaveno na vzájemné výměně -> pracovník poskytuje svůj talent, zkušenosti a úsilí a vedoucí ho za to odměňuje
 • = podmíněné zpevňování
 • Využívá dvou prostředků:
  • Podmíněná odměna
   • Dvě formy:
    • Pochvala za dobře provedenou práci (zvýšení platu, prémie, povýšení)
    • Podmíněný postih
   • I při kritice by měl vedoucí zdůrazňovat, že si pracovníka cení
   • Pracovník by měl být pochválen ihned po splnění úkolu
  • Řízení výjimkou
   • Vedoucí zasahuje do řešení úkolu jen při výjimečných situacích
   • Vedoucí může delegovat odpovědnost na podřízené
   • Vedoucí často používají negativních mechanismů nežli pozitivního zpevnění (mají pod sebou příliš velký počet podřízených nebo nemají možnost poskytovat odměny)
   • Měl by respektovat osobnost pracovníka -> postih se týká pouze jeho aktivity
   • Nápravné akci by měla předcházet diagnóza -> postih je na místě pouze vedlo-li k nesplnění povinnosti nedostatečné úsilí podřízeného
 • Transakční vedoucí pracuje uvnitř určité organizační kultury -> prosazuje zavedené hodnoty

Nástroje transakčního vedoucího

 • Charisma
 • Inspirativní vedení
 • Individualizovaná úcta
 • Intelektuální stimulace

Charisma

 • = silný emocionální vztah -> dává vůdci úctu, uznání, obdiv, lásku a důvěru
 • Má intenzivní emocionální složky – oddanost, bázeň, slepá víra)
 • Rodí se v době krize, kdy tradiční autority a ostatní prostředky selhávají
 • Charismatičtí vůdci:
  • Vysoká sebedůvěra, oddanost vlastním názorům, silná potřeba moci
  • Své přednosti a schopnosti posilují technikami managementu dojmu -> povzbuzuje nadšení a oddanost společným cílům
  • Svým jednáním dávají příklad podřízeným, který je třeba následovat
  • Působení charisma není trvalé -> využití organizačních pravidel a nařízení k dosažení stability

Inspirativní vedení

 • Inspirace emocionálními prostředky
 • Vedoucí ve svých podřízených pěstuje nadšení pro práci
 • Inspirativní řeč vedoucího vytváří důvěru pracovníků
 • Přesvědčení podřízených o oprávněnosti jejich úsilí
 • Pokud pracovník věří, že pracuje pro tu nejlepší firmu, je oddaný a motivovaný

Inspirující řeč a emocionální výzva

 • Důležité nástroje pro povzbuzení motivace pracovníků
 • Povzbuzení výkonové motivace má význam pro složité a náročné úkoly -> vyžadují odpovědnost a vytrvalost
 • Povzbuzení potřeby moci má význam u úkolů vyžadujících soutěživost, asertivitu a bojovnost
 • Povzbuzení potřeby přátelství má význam pro úkoly vyžadující spolupráci a vzájemnou podporu

Individuální úcta

 • Projev přátelského, neformálního a důvěrného jednání transformačního vedoucího s podřízenými -> vedoucí s podřízenými zachází jako se sobě rovnými
 • Vedoucí se zabývají každým podřízeným individuálně
 • Uznale se vyjadřují o každé dobře odvedené práci

Úcta se skládá ze dvou faktorů

 • Pravidelné porady pracovní skupiny
  • Konzultace se skupinou jako s celkem
  • Rovnocenné zacházení se všemi pracovníky
  • Rozhodování postavené na konsensu
  • Úcta k pracovníkům může být individualizována
   • Vedoucí zachází s každým jinak (s ohledem na jeho potřeby a zájmy)

Úcta

 • Ocenění dobře vykonané práce
 • Povzbuzení sebedůvěry přidělováním zvláštních úkolů -> využití jejich talentu

Intelektuální stimulace

 • = rozvoj pracovníků a změna jejich osobnosti (např. myšlení, hodnot)
 • Vedoucí by se měli spíše než na každodenní operace soustředit na strategické myšlení (vede je i jejich podřízené)
 • Měli by hrát úlohu transformačního vedoucího -> poukazovat na příležitosti a hrozby organizace
 • Schopnost představit si neexistující vztah a přenést ho na jiné lidi
 • Tato stimulace je důležitá při řešení nejasných  málo strukturovaných úkolů

Styl jednání podřízených

 • Typické projevy při jednání s vedoucím, jejichž záměrem je ovlivnit chování vedoucího:
  • Měkký přístup – přátelství a podlézání
  • Racionální přístup – racionální argumenty a vyjednávání
  • Tvrdý přístup – zahrnuje asertivitu, vyšší autoritu a koalici

Comments are closed.