Delegování

0

Delegování spočívá v předání úkolu vykonávaného dosud nadřízeným managerem podřízenému zaměstnanci včetně odpovídající úrovně pravomoci a vytvořená příslušných podmínek zahrnujících i nezbytné zdroje. Nejedná se jen o prosté zadání úkolu, za jehož správné vykonání je pracovník s ohledem na svou pracovní pozici odpovědný. U úkolu delegovaného je nutné předat i odpovídající pravomoc (odpovědnost však zůstává na nelegujícím manažerovi).

Přínosy delegování pro manažera

 • Více času na důležité věci
 • Více práce za kratší čas (práce je rozdělena mezi více lidí)
 • Nové nápady a přístupy
 • Rozvoj kompetencí pracovníků
 • Motivování pracovníků
 • Snazší hodnocení pracovníků
 • Jednodušší kontrola
 • Vyhnutí se stagnaci

Přínosy pro pracovníky

 • Profesionální růst
 • Lepší výsledky
 • Zvýšený zájem o práci
 • Sebeuspokojení

Přínosy pro organizaci

 • Vyšší efektivita
 • Příprava personálních náhrad
 • Stabilizace pracovníků

Výhrady vůči delegování

 • Vysvětlit pracovníkovi co má dělat dá více práce, než když si to vedoucí udělá sám
 • Práce odvedená podřízenými nedosahuje takových kvalit jako práce vedoucího
 • Delegováním se vedoucí připravuje o možnost kontroly
 • Delegování dává pracovníkům příliš velkou pravomoc
 • Vedoucí má dostatek času a nepotřebuje tedy delegovat

Znaky špatného delegování

Tak, jak je vypracoval R. Maddux:

 • Konečné termíny jsou často nesplněny
 • Někteří zaměstnanci jsou podstatně více vytíženi než ostatní
 • Nadřízený je obvykle tak zaneprázdněn, že nemá čas věnovat se svým pracovníkům
 • Zaměstnanci si nejsou jisti, jaké jsou jejich pravomoci
 • Nikdo z podřízených není připraven na povýšení
 • Nezdá se, že by zaměstnanci věděli, kdo je odpovědný za jaký projekt
 • Organizace trpí pomalým procesem rozhodování
 • Rozhodnutí o změnách plánů a cílů se nedostávají k pracovníkům, kteří je potřebují znát
 • Zaměstnanci dostávají úkoly, které nemohou zvládnout bez zaškolení
 • Nadřízený často zasahuje do projektu aniž by informoval zaměstnance, kteří na něm pracují
 • Zaměstnanci často žádají o přeložení
 • Informační toky jsou sporadické, nekompletní a opožděné
 • Nadřízený si často bere práci domů a odkládá dovolenou
 • Talentovaní zaměstnanci se v práci nudí
 • Nadřízený trvá na tom, aby všechna pošta procházela přes něj

Příčiny odporu vůči delegování

 • Pocit nenahraditelnosti
  • Vedoucí se domnívá, že jen o sám dovede udělat danou věc pořádně
  • Nejde o rozhodování mezi kvalitou práce manažera a podřízeného
  • Manažer by měl raději dělat důležité úkoly než úkoly podružné
 • Nechuť opustit něco, co dobře umíme
  • Manažer nechce podřízenému dovolit vykonávat práci, kterou sám dobře umí
  • Je takřka nemožné, aby výsledná práce podřízeného byla na stejné úrovni
  • Při delegování musíme být připraveni akceptovat:
   • Možnost, že úkol bude splněn za delší dobu
   • Možnost, že výsledek bude horší kvality
   • Vyšší riziko selhání a vedlejších efektů
   • Ztráta příležitosti udržovat si úroveň vlastních dovedností
 • Nedůvěra ve schopnosti pracovníků
 • Obava z neoblíbenosti
 • Definování úkolu – měl by být podrobně popsán, jinak je možný odpor pracovníka
 • Naše ego – manager si připadá důležitý vykonává-li důležitou činnost -> bojí se ztráty důležitosti
 • Náklady – např. na zaškolení
 • Obava z přehnaného delegování
 • Nepochopení ze strany vyššího nadřízeného
  • Nadřízenému jde však jen o splnění úkolu -> stačí mu jen vysvětlit, že odpovědnost za delegovaný úkol má stále manažer
 • Strach ze ztráty kontroly
  • Ztráta kontroly nad výsledkem delegovaného úkolu není správná -> manažer by měl ztratit kontrolu pouze nad provedením úkolu (pracovník může vykonávat úkol způsobem, který mu vyhovuje -> může být i efektivnější)
 • Obavy ze ztráty autority
 • Strach ze ztráty pozice
  • Manažeři se obávají, že jejich podřízení vykonají práci lépe než oni => ohrožení jejich pozice
  • Manažer však získává více času na důležitější věci spojené s vyšší pozicí

Postup delegování

Efektivní delegování vyžaduje na manažerovi analyzování své práce, plánování, výběr vhodných pracovníků, správný způsob zadávání a přiměřenou podporu.

Analýza práce

 • Aby manažer mohl rozhodnout, co delegovat, měl by analyzovat svou práci z hlediska svých povinností a odpovědností a z hlediska hlavních cílů svého útvaru a klíčových oblastí pro jeho dosažení
 • Měl by definovat úkoly, které může dělat jenom on

Co delegovat

 • Rutinní práce společně s odpovědností a pravomocemi
 • Práce, které dokáží jiní udělat lépe, rychleji či ekonomičtěji
 • Drobná opakující se rozhodnutí
 • Práce umožňující rozvoj podřízených
 • Činnosti oživující rutinní práce pracovníků

Co nedelegovat

 • Formulace vizí a cílů
 • Kontrola a hodnocení výkonnosti pracovníků
 • Nic, co obsahuje důvěrné informace
 • Nové úkoly, na které nejsou pracovníci připraveni
 • Úkoly, které jsou naší povinností, ale jsou nám příjemné
 • Odpovědnost
 • Špatně definovatelné úkoly

Plánování delegování

 • Cíl úkolu
 • Dílčí termín úkolu
 • Úroveň, které má být dosaženo
 • Potřebná rozhodnutí
 • Rozsah delegované pravomoci
 • Rozpočet
 • Spolupráce s jinými pracovníky
 • Potřebné informace
 • Zapojení vedoucího
 • Termíny kontroly
 • Informování dalších pracovníků

Výběr vhodného pracovníka

 • Přísluší delegovaná práce určité funkci?
 • Kdo má zájem nebo schopnost?
 • Pro koho bude delegovaná práce zajímavá?
 • Komu delegovaný úkol pomůže v růstu?
 • Kdo byl v minulosti při delegování přehlédnut?
 • Kdo má čas?
 • Kdo je připraven na povýšení?

Jak delegovat

 • Pracovníkovi co nejjasněji vysvětli, co se od něj očekává
 • Vysvětlit pracovníkovi smysl a důvody, proč je důležité úkol splnit
 • Prodiskutovat požadovanou kvalitu zpracování úkolu
 • Termíny
 • Sdělit všechny důležité informace (např. o spolupracujících lidech)
 • Vysvětlit předávané pravomoci

Podpora delegování

 • Efektivnost delegování je potřeba podpořit dodržování některých zásad:
  • Dát najevo, že delegovaný úkol je důležitý
  • Při delegování úkolu oprostit pracovníka od některých obvyklých povinností
  • Manažer by měl dát najevo, zda-li podřízený odvádí dobrou práci (= zpětná vazba)
  • Po delší době, kdy není nutná kontrola, zdůraznit důležitost úkol

Problémy delegování

Problémy delegování

Pasti delegování – Maddux

Tak, jak je vypracoval R. Maddux:

 • Přesvědčování manažera, že je schopen dělat všechno sám
 • Delegování úkolu bez možnosti, aby si jej pracovníci dělali po svém
 • Delegování příliš nízké úrovně pravomoci
 • Podržení si úkolů, které jiní mohou dělat lépe
 • Žádná nebo naopak příliš těsná kontrola nad delegovanými úkoly
 • Podržení si informací důležitých pro správné provedení delegované práce
 • Opomíjení výsledků delegovaných úkolů
 • Přetížení těch nejlepších pracovníků v důsledku toho, že nebyli rozvíjeni další
 • Opomíjení probírat výsledky delegované práce s pracovníkem, aby si uvědomil, co se naučil

Comments are closed.