Kontrolování práce zaměstnanců

1
 • Kontrolování činnost využívána manažery na všech úrovních řízení, kteří potřebují kontrolovat práci svých zaměstnanců
 • Určitá forma zpětné vazby, jejichž prostřednictvím získávají manažeři objektivní představu o řízené realitě (např. o plnění plánů, práci zaměstnanců, apod.)

Hlavní myšlenka

 • Kontrolní operace jsou minimalizovanými ztrátami
 • Pokud je výsledkem kontroly konstatování příznivého stavu, byla kontrola zbytečná

Kontrolní systém

 • Volba vnitřního kontrolního systému náleží vrcholovému managementu, kterému přísluší odpovědnost za funkci organizace jako celku
 • = uskupení kontrolních činností -> jednotlivé činnosti jsou vzájemně propojeny

Termíny

 • Kontrola (inspection)
  • Kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry
  • Určení, zda bylo dosaženo shody ve vývoji kontrolované reality vůči specifickým požadavkům
 • Ověřování (verification)
  • Zkoumání a poskytnutí objektivního důkazu
  • Potvrzení, že specifické požadavky byly splněny
 • Přezkoumání (review)
  • Systematické, vyčerpávající a dokumentované zkoumání reality s cílem vyhodnotit způsobilost podle stanovených kritérií, popř. identifikovat problémy
 • Neshoda (nonconfirmity)
  • Splnění specifického požadavku -> nežádoucí jev, který je třeba napravit
 • Prověrka (audit)
  • Zkoumání z hlediska naplnění stanovených zákonů , standardů, postupů, efektivního využívání zdrojů a žádoucího dosahování stanovených cílů
 • Controlling
  • Získání nových poznatků o řízené realitě na základě systematického zachycení informací a jejich vyhodnocení opírající se o relaci plán x skutečnost
  • Tyto poznatky mohou být využity k manažerskému rozhodování, koordinaci či plánování

Členění kontrolních procesů

 • Vnitřní (interní) kontrola
 • Vnější (externí) kontrola

Vnitřní kontrola

 • Iniciována vnitřními strukturami organizace
 • Realizována řídícími zaměstnanci nebo pracovníky, které jsou ke kontrole řídícími zaměstnanci zmocněni

Vnější kontrola

Důvody:

 • Smluvní požadavky
  • Organizace se zaváže, že umožní externímu subjektu prověřit určité skutečnosti týkající se její činnosti
  • Např. prověření hospodaření organizace bankou (při žádosti o úvěr), prověření systému jakosti zákazníkem (před uzavřením smlouvy o pravidelných dodávkách)
 • Zákonné požadavky
  • Oprávnění státních orgánů provádět kontrolní činnost
  • Kontrola daňových přiznání, plateb za pojištění, dodržování ekologických či požárních předpisů

Postup kontroly

Postup kontroly

Vnitřní struktura kontrolních činností

 • Fáze kontroly:
  • 1) Určení předmětu kontroly – na základě ek. důvodů
  • 2) Získávání a výběr informací pro kontrolu – primární informace (z terénu) a sekundární informace (hlášení, zprávy)
  • 3) Ověření správnosti získávaných informací – posouzení formální i věcné správnosti
  • 4) Hodnocení kontrolovaných procesů – jádro kontrolních procesů
  • 5) Závěry a návrhy opatření
   • A) nebyly zjištěny žádné problémy (nech být)
   • B) je třeba přijmou korigující opatření, která upraví řízenou realitu (korigující opatření)
   • C) zjištění závažných nedostatků -> přijmeme nové zásadní rozhodnutí => jiný směr řešení problému (nové řešení)
  • 6) Zpětná kontrola – pokud na základě předcházející kontroly byla navržena korigující či nápravná opatření, je třeba touto kontrolou prověřit jejich účinnost

Hodnotící kritéria

 • Kontrolní činnost posuzuje vývoj kontrolované reality
 • Typy hodnotících kritérií:
  • Standardy
   • Při realizaci činností a případné kontrole je třeba je respektovat
   • Obecné normy chování (např. požární předpisy)
   • Specifické požadavky (např. ekonomické veličiny)
  • Časové srovnání
   • Posouzení vývoje předmětu kontroly v rámci sledovaného období s ohledem na vývoj v minulém období
  • Konkurenční srovnání
   • Pro kontrolu užíváme hodnoty veličiny, kterých dosahuje konkurenční firma
  • Správné řídící a provozní praktiky
   • Nespecifikované a nestandardizované požadavky
   • Jde pouze o obecné požadavky na chování a jednání pracovníků
   • Jsou obecně dané -> kvalifikovaný pracovník je musí znát

Moderní přístup ke kontrole

 • Realizace i neuskutečnění kontroly má různé ek. důsledky
 • Jakákoli neodhalená neshoda (vada, nedostatek) snižuje produktivitu firmy
 • Podoby a důsledky neshod:
  • Podvod, zpronevěra => finanční ztráta
  • Nespokojenost zákazníka => pokles podílu na trhu
  • Reklamace => náhrada škody
  • Vada ve výrobě => vyšší náklady, znehodnocení materiálu

Důležité otázky

 • Proč kontrolovat? – účel, funkce a smysl kontroly
 • Co kontrolovat? – předmět kontroly
 • Kdo kontroluje? – subjekt kontroly
 • Kdy kontrolovat? – periodicita kontroly
 • Jak kontrolovat?– způsob a metody kontroly (interní, externí, automatická kontrola, controlling)

Slabiny kontrolních systémů

 • Absence kontroly – preferování individuálních zájmů, podvody, defraudace
 • Nízká autorita kontroly – omezená paleta postihů, které mohou kontrolní orgány uplatnit v případě zjištění neshody
 • Nadměrná kontrola – pracovníci mají pocit, že jim příliš nedůvěřujeme
 • Nepřesná kontrola – závěry kontroly jsou získány na základě okrajových zjištění nebo jsou otupeny zprůměrňováním
 • Subjektivní kontrola – závisí na stanovisku kontrolujícího -> neopírá se o žádná kritéria
 • Nesrozumitelný závěr – popis neshody je nejasný -> není uvedeno, vůči čemu je neshoda určena
 • Formálnost kontroly – používají se obecné postupy, aniž by se přihlíželo k charakteristickým zvláštnostem kontrolovaného objektu => jde o povrchní prověrku

Zásady efektivní kontroly

 • Profesionální přístup pracovníka vnitřní kontroly
  • Respektování základních společenských zásad, odborný přístup, respektování prověřovaného jako partnera
 • Zvládnutí technik kontroly
 • Vyvarování se chyb při výkonu kontrolní činnosti
  • Příprava programu, zpracování malého množství kontrolních okruhů najednou, vyvarování se unáhlených závěrů, vyvarování se milných obvinění

Fáze činnosti vnitřního kontrolora

 • 1) přípravná
 • 2) realizační
 • 3) hodnotící
 • -> závěry z vnitřního kontrolního systému by měl vrcholový management projednat -> poté přijmeme případná preventivní opatření

1 komentář

 1. Zvažuji zavedení kontroly docházek v menší firmě, 25 zaměstnanců. Vyhlídl jsem si tento docházkový systém. Má někdo praktickou zkušenost s tímto nebo podobným a jeho napojením na informační infrastrukturu?