Řízení komunikace

0
 • Komunikace je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného řízení, vedení a vyjednávání
 • Komunikace = přesvědčování lidí, aby jednali podle přání iniciátora
 • Komunikační schopnosti jsou důležité i soukromém životě

Řízení je bez komunikace nemyslitelné

 • V každé organizaci musí být vytvořen:
  • Základní komunikační rámec
   • Toky informací v organizační struktuře -> písemné x ústní
   • Komunikace -> vertikální x horizontální (na stejné pozici)
  • Systém pravidel
  • Systém komunikačních kanálů – mail, vnitřní IS, papír
  • Technické zabezpečení moderními komunikačními prostředky

Termíny

 • Komunikace – aktivní účast obou stran
 • Partneři komunikace
  • Sdělující – má potřebu něco sdělovat
  • Příjemce – partner pro komunikace
  • -> opravdová komunikace spočívá ve správném pochopení zprávy příjemcem
 • Kód
  • Transformace komunikované skutečnosti do vhodné podoby (přirozený jazyk, morseovka, dopravní značky)
  • Důležitý je vhodný výběr kódu -> musí být znám sdělujícímu i příjemci
 • Komunikační šumy
  • Nedají se odstranit
  • Negativní činitelé -> ovlivňují kvalitu komunikace
  • Např. chybný kód, zkreslení přenosu
 • Zpětná vazba
  • Umožňuje oboustranné propojení mezi sdělujícím příjemcem a kontrolu vnímání sdělovaných informací

Tajemství úspěchu

 • Vidět vše svýma očima i očima druhého (Henry Ford)

Obecné zásady úspěšné komunikace

 • Pro komunikaci si musíme dotyčného získat -> přijít s tématem, které partnera zajímá
 • Přínosná komunikace musí být obousměrný a systematická -> role sdělujícího a příjemce se musí střídat
 • Musíme umět sdělovat a naslouchat -> sdělovat se učíme od narození, naslouchání není věnována dostatečná pozornost

Tři roviny sdělování

 • Verbální vyjadřování
  • Základním stavebním kamenem jsou věty (ne slova) -> pouze slova daná do kontextu nám umožňují se vyjádřit
  • Jde o slovo mluvené i písemné
 • Neverbální vyjadřování
  • Lež je poznat neverbálně
  • Složky – mimika, gesta, postoj, doteky, pohled, tón řeči…
 • Činy
  • Je nutné všímat si i chování a jednání člověka -> to, co kdo dělá, mluví hlasitěji nežli slova

Tři roviny naslouchání

 • Naslouchání ušima
  • Slyšet a rozumět slyšenému se učíme od dětství -> z kontextu se učíme porozumět významu jednotlivých slov (každé slovo nemá jen jeden význam)
  • Je dobré se zeptat, zda je náš výklad slyšeného slova správný
 • Naslouchání očima
  • Všímáme se především výrazu obličeje -> lze z něj vyčíst emocionální stav partnera
  • Soustředíme se také na pohled, postoje a pohyby -> můžeme usoudit, jak se náš partner v komunikaci vůči nám cítí (nadřazeně či utlačovaně)
 • Naslouchání srdcem
  • Naslouchání tomu, co je hlubší než to, co můžeme slyšet a vidět
  • Čtení mezi řádky -> snažíme se odhalit to, co se náš partner v diskusi snaží zakrýt slovy

Obecné zásady úspěšné komunikace

 • Účelné filtrování sdělení -> odstranění slovní vaty (= berličkových slov), která nám nic neřekne
 • Odstranění emocí (= racionalita) -> vzájemný vztah účastníků (přátelský x nepřátelský) komunikace zkresluje

Nevhodné chování příjemce sdělení

 • Nepřítomný pohled -> myslí na vlastní problémy, sdělujícímu nevěnuje pozornost
 • Jedná se sdělujícím úředně -> stručnost
 • Jedná se sdělujícím jako s úkolem, který je nutné vyřešit -> chybí lidskost
 • Jedná jako zaručený odborník, který zná na všechno lék

Formy komunikace

 • Ústní – výhodou je možnost povysvětlení
 • Písemná – výhodou je dobrá kontrola

Pravidla ústní komunikace

 • Postavení sdělujícího
  • Prvních pět minut je velmi důležitých -> řečník získává či ztrácí své posluchačstvo
  • Co vysíláme musí být totožné s tím, co druhá strana přijímá -> kódování je příjemcem dekódováno (při špatném výběru kódu nemůže dojít k porozumění)
 • Postavení příjemce
  • Vždy vyslechnout partnera nebo řečníka až do konce -> poté ještě chvíli mlčíme
  • Rekapitulace, přeformulování problému -> přesvědčení sebe i sdělujícího, že chápeme situaci obdobně (rekapitulaci by měl provádět příjemce)
  • Reakce (otázka nebo odpověď) -> před reakcí si musíme utřídit myšlenky, abychom mohli reagovat klidněji a úplněji

Specifické případy formální ústní komunikace

 • Projev – proti sobě stojí řečníka auditorium -> diskuse je možná, ale není pravidlem
 • Porada – tým -> řízená diskuse je pravidlem (porada by neměla trvat déle než dvě hodiny)
 • Rozhovor při řešení problému – nadřízený versus podřízený (popř. podřízený kolektiv)
 • Rozhovor při oznámení rozhodnutí – nadřízený versus podřízený
 • Pohovor zaměřený na hodnocení výsledků – mezi čtyřma očima
 • Pohovor za účelem pokárání – mezi čtyřma očima

Telefonování

 • Specifický případ ústní komunikace
 • Nehraje zde roli neverbální komunikace -> pouze akustická stránka řeči:
  • Hlasitost, výška tónu, rychlost, objem řeči, plynulost, správnost výslovnosti a chyby v řeči, věcnost hovoru, členění řeči

Nedostatky v ústní komunikaci sdělujícího

 • Neurovnání si myšlenek před sdělením
 • Nepřesné vyjadřování
 • Rozsáhlé prezentování informací
 • Zařazení myšlenek, které spolu nesouvisejí, do jednoho sdělení

Nedostatky v ústní komunikaci příjemce

 • Nedostatek soustředění při přijímání sdělení
 • Soustředění se na detail místo na podstatu sdělení
 • Soustředění se na odpověď již po úvodní informaci (aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení)

Doporučení pro vedení běžné komunikace

 • Příkré užívání příkazů – vyvolání odporu u podřízených
 • Vyhrožování – také vyvolá odpor
 • Poskytování rad – neposkytujeme rady, dokud si o ně sám někdo nepožádá
 • Neurčitost – vyvolání zmatků (kdo má úkol udělat, jak přesně úkol vyřešit)
 • Zatajování informací
 • Povýšené chování – podřízený ho může chápat jako výhradu

Co má vliv na srozumitelnost sdělovaného?

 • Jednoduchost – krátké věty, používání známých slov, objasňování odborných termínů, názorné přiblížení skutečnosti
 • Přehlednost – předem upozorníme, o čem bude řeč, dodržujeme slíbenou posloupnost, klademe důraz na důležité pasáže, dbáme na logickou stavbu prezentace problému,
 • Výstižnost – stručnost a věcnost -> neodbíháme od podstaty problému
 • Podnětnost – podnětná řeč není monotónní -> použití názorných příkladů, podobenství, vtipných přirovnání, řečnických otázek

Písemná komunikace

 • Nároky na písemné dokumenty a prostředky písemné komunikace:
  • Informovat – něco sdělovat či vysvětlovat
  • Požadovat či přesvědčovat – vyžadovat od příjemce nějakou činnost -> motivovat ho k vlastní aktivitě
  • Budovat pověst firmy – přispívat k dobrému mínění o firmě (týká se interních i externích písemných dokumentů)

Nákladnost písemné komunikace

 • Finanční náklady
 • Ostatní ztráty nekvalitní písemné komunikace:
  • Ztracený čas
  • Ztracená námaha
  • Ztráta goodwillu – chyba formální stránky dokumentu -> může působit v neprospěch podniku

Elektronická komunikace

 • Výhody
  • Umožňuje rychlou a levnou komunikaci na velkou vzdálenost
  • Možnost předávání operativních zpráv více subjektům najednou
  • Přijímání souborů v datové podobě -> možnost následného zpracování softwarovými prostředky
  • Elektronické diskuse v písemné, vizuální i zvukové podobě
 • Nevýhody
  • Odcizení -> chybí fyzická přítomnost => pocit osamocení a deprese
  • Chybí prvek posilování důvěry
  • Zahlcení elektronickými sděleními

Komunikace v organizaci

 • Formální – dána organizační strukturou
 • Neformální

Comments are closed.