Soukromé a občanské právo – základy

0

Soukromé právo

Soukromé právo slouží zájmu jednotlivce, veřejné právo slouží zájmu státu. Regulaci soukromého práva podléhají společenské vztahy – charakteristické rovností stran (před zákonem). Proti tomu stojí zvýhodnění některých skupin – pozitivní diskriminace (tělesně postižení, spotřebitelé,…)

Dělení soukromého práva

 • obecné soukromé právo = občanské právo (OZ)
 • zvláštní soukromé právo = obchodní, pracovní, rodinné p., upravuje chování lidí při specifických činnostech nebo osob se specifickým postavením (rodiče, zaměstnanec, podnikání,…)
 • mezinárodní a procesní soukromé právo = úprava vztahů s mezinárodním prvkem (řeší, jakým právem a před jakým soudem se budou řešit)

Vztah podpůrnosti: vztah mezi zvláštním a obecným právem. Pokud v obecném právu chybí nějaká speciální úprava vztahů a ve zvláštním právu je, pak se řídíme právem zvláštním (i když se daný vztah normálně řídí obecným právem); platí i opačně.

Občanské právo

Občanské právo je jedno ze základních odvětví právního řádu ČR

Předmět občanského práva:

 • majetkové vztahy mezi FO a PO
 • majetkové vztahy mezi FO, PO a státem
 • vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti (pomluva, urážka na cti,…)
 • vztahy vyplývající z výsledků tvořivé duševní činnosti

Prameny občanského práva

Pramenem občanského práva je především Občanský zákoník

Hierarchicky se občanským právem zabývá:

 • Listina základních práv a svobod = základ
  • (Právo vlastnit majetek právo na dědictví, Osobnostní práva, Autonomie vůle)
 • Mezinárodní smlouvy
  • (úmluva o právech dítěte)
 • Občanský zákoník
  • Autorský zákon
  • Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
  • Zákon o ochranných známkách
  • Zákon o vlastnictví bytů
  • Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • Podzákonné právní předpisy
   • nařízení vlády, vyhlášky ministerstev

Zásadní zásady občanského práva

= základní ideje a pravidla, na nichž je vybudován právní řád

 • ne vždy napsané v zákoně
 • slouží k výběru správného výkladu psané právní normy

Všichni jsou si před zákonem rovni a nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci.

 • Neznalost zákona neomlouvá
  • Zákony jsou publikovány ve Sbírce zákonů – máme možnost se s nimi seznámit
 • Zásada autonomie vůle
  • můžu činit vše, co mi zákon nezakazuje
  • smluvní svoboda = svoboda rozhodnout se, zda smlouvu uzavřít, za jakých podmínek (obsah) a v jaké formě; výjimkou jsou případy, kdy je předmět smlouvy nemožný
  • právo vlastníka věc užívat, neužívat, spotřebovat, zničit
  • v dědictví – každý má právo uzavřít závět
 • Zásada bezformálnosti
  • možnost učinit právní úkon v jakékoliv formě, pokud není stanovena zákonem
 • Smlouvy se mají dodržovat
  • porušení smlouvy = porušení zákona
 • Zásada nikomu neuškodit
  • povinnost chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo porušování cizích práv
 • Nikomu neškodí ten, kdo vykonává své právo
  • ale nesmí ho účelně a úmyslně vykonávat pro poškození druhého = šikanózní výkon práva
 • Zásada prevence
  • povinnost předcházet ohrožení a porušení cizího práva, zabezpečit nápravu, pokud k tomu došlo
 • Ochrana dobré víry
  • zákon má být vykládán tak, aby nepoškodil toho, kdo jednal v oprávněné dobré víře, že jedná po právu
 • Nikdo nemůže převést více práv než má sám
  • Především u převodu vlastnictví

Comments are closed.