Ústavní rámec právního řádu ČR

0

Ústava ČR

 • Základní principy, kterými se společnost má řídit
 • Základ organizace státu
 • Historickým vývojem rozdělena moc: výkonná, zákonodárná, soudní (znak demokratického státu)
 • Připojena je k ní Listina základních práv a svobod
 • 8 hlav
 • Aktivní volební právo – volím, Pasivní – jsem volen
 • Základní ustanovení
  • Svrchovanost a jednotnost našeho státu, volná soutěž více politických stran
  • Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného
  • Zásada legální licence = každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Dělba moci

Moc zákonodárná

 • Parlament (Poslanecká sněmovna-200 na 4 roky, rozpustitelná, poměrné zastoupení, Senát–81 na 6 let, nerozpustitelný, většinový – 2 kola, 2 kandidáti)
 • Volby do PS od 21 let (soutěž stran), do Senátu od 40 let (soutěž jednotlivců)- 1/3 každé dva roky
 • Imunita: hmotně právní = za projev (nemůže být stíhán za to, co řekl), procesně právní (nesmí být stíhán bez souhlasu předsedy komory)

Moc výkonná

 • Prezident republiky
  • Hlava státu, doba výkonu funkce na max 2 x 5 let, od 40 let
  • Jmenování vlády, svolání Poslanecké sněmovny, jmenování soudců Ústavního soudu, odpouštění a zmírnění trestů uložených soudem, může být souzen jen pro velezradu
 • Vláda: vrcholný orgán výkonné moci, správa země (ministerstva, správní úřady)
 • Státní zastupitelství: zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení

Moc soudní

 • Jménem republiky nezávislé soudy
 • Okresní, krajské, vrchní (Praha, Olomouc)
  • Nejvyšší soud (Brno), Nejvyšší správní soud (Brno) + Ústavní soud (Brno) – ústavní soud = ochrana práv v Listině zákl práv a svobod
   • na základě ústavní stížnosti, tu musí podat advokát (na základně plné moci), do 60 dní

Tři druhy soudnictví:

 • Civilní
 • Trestní – tyto tři dohromady = obecné soudnictví (okresní + krajské + vrchní soudy)
 • Správní – krajské soudy a poté rovnou nejvyšší správní soud (není zde odvolání ale kapsační stížnost), Nejvyšší soud řeší dovolání (u civilních)

ČNB

Nejvyšší kontrolní úřad – další tři hlavy ústavy

Uzemní samospráva

Legislativní proces

Poslanecká sněmovna

 • 1. čtení:  uvedení návrhu -> obecná rozprava zda je norma potřeba -> kladné rozhodnutí -> k projednání výborům
 • 2. čtení: obecná rozprava -> podrobná rozprava (pozměňovací návrhy)
 • 3. čtení: rozprava pro návrhy oprav (gramatické a technické) à hlasování (přítomnost min 1/3 poslanců) -> přijetí (nadpoloviční většina)

Senát

 • Pozměňovací návrhy (pak Poslanecká sněmovna přijme s pozměňovacími návrhy nebo přehlasuje – 101 poslanců)
 • Nebo nevyjádří se (=přijme)
 • Nebo zamítne (vrací se do Poslanecké sněmovny)

Prezident

 • Ano x ne (vrací do senátu)

Pak je zákon vyhlášen = platný, poté nabývá účinnosti.

Comments are closed.