Právo – pojem, třídení, funkce, normy

0

Právo, právní vědomí, spravedlnost

Právní vědomí = souhrn  právních názorů, představ, pocitů a skutečných vědomostí člověka o právu

Normativní systémy

 • slouží k udržování řádu ve společnosti
 • právo, morálka, náboženství, právní vědomí, spravedlnost, pravidla lidské společnosti

Právo

 • soubor pravidel chování, které pocházejí od autority k tomu určené (stát), nebo jsou touto autoritou za právo uznány, pravidla jsou vynutitelná.
 • regulační systém, jehož úkolem je vymezovat mantinely chování ve společnosti, odstraňovat ve společnosti konflikty; vznik s vývojem  společnosti (pro její fungování je nutné vytvářet pravidla); existuje více regulačních systémů (morálka, pravidla slušného chování) – nevynutitelná

Právo objektivní a subjektivní

 • objektivní právo = systém pravidel (konkrétní normy), který reguluje chování lidí – obecně, dodržování právních norem je zabezpečeno určitou autoritou, která za jejich porušení ukládá sankce
  • psané právo = právní předpisy
  • nepsané právo = precedenty
 • subjektivní právo = právo na něco, možnost nějak se chovat, která je objektivním právem zaručena; mám právo něco dělat, nebo „právo na něco“ díky tomu, že mi to zaručuje norma v objektivním právu

Funkce práva

 1. snižování míry chaosu ve společnosti (aby nedocházelo ke konfliktům)
 2. vyrovnávání nerovností ve společnosti (ochrana spotřebitele)
 3. ochrana subjektivních zájmů členů společnosti před těmi, kdo právo porušují
 4. represivní = povinnost státu + jeho prostředky prosazovat dodržování práva, ukládat sankce při jeho porušení

Třídění práva

Právo soukromé a veřejné

 • soukromé = postaveno na principu rovnosti; můžu vše, co mi zákon nezakazuje
 • veřejné = postaveno na principu nadřízenosti a podřízenosti; státní moc může být uplatňována jen tam, tak a v takových případech, de zákon říká, že to činit může, kde to zákon dovolí
  • pro odlišení soukromého a veřejného práva existují 2 teorie:
   • Teorie organická: „O veřejné právo se jedná, pokud alespoň jeden subjekt právního vztahu se stal jeho subjektem důvodu výkonu veřejné moci
   • Teorie mocenská: „O veřejné právo jde v případě, ž jeden subjekt může druhému subjektu jednoznačně (autoritativně) ukládat povinnosti (práva)

 Právní odvětví

 • právní odvětví = v každém se soustředí právní normy pro situace a chování, které spolu souvisí; občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní, ústavní, finanční

 Právo hmotné a procesní

 • hmotné = jak se mají lidé ve společnosti chovat, vytváří mantinely (občanský, obchodní zákoník,…)
 • procesní = upravuje chování lidí v případě, že jejich právo bylo porušeno a domáhají se ochrany svých práv u státního orgánu (trestní, správní řízení,…)
  • proces = postup státního orgánu a osob ve vztahu k němu; občanské soudní řízení, soudní řízení správní, trestní řízení, správní řízení

 Právo vnitrostátní a mezinárodní

 • vnitrostátní  = vytvářené určitým státem, platné na území daného státu
 • mezinárodní
  • veřejné = vztahy mezi státy, vztahy postavení mezinárodních organizací vůči státům
  • soukromé = vztah mezi dvěma cizinci
   • pravidla stanovující, jaké má být chování (mezinárodní smlouva)
   • odkaz na právní řád jednoho ze států, kterým se ten vztah bude řídit

 Právo pozitivní a přírodní

 • pozitivní = od lidí, deklarují ho prostřednictvím zákonů
 • přírodní = d vyšší moci (Boha), přírodní zákony-vzniká nezávisle-pravidla společnosti

Právní norma

Právní norma je pravidlo, které je pro nás závazné.

Nenormativní část = např. preambule v ústavě.

Znaky formální:

 • zabývá se jimi především ústavní právo, musí být stanoveným způsobem zveřejněna.

Znaky materiální:

 1. REGULOVATELNOST – jedná se o chování, které můžeme ovlivnit. Nepatří sem chování, které regulovat nelze (např. povinně dožít se 70 let – blbost)
 2. ZÁVAZNOST – jedná se o určité pravidlo chování, které je závazné. Tato norma nám něco dovoluje, přikazuje, zakazuje… Stát si vynucuje chování v souladu s normou.
 3. OBECNOST – norma musí být obecně závazná. Ne aby se vztahovala např. jen na pana Nováka, nerozlišuje se muž a žena apod. Může se vztahovat na určitý okruh subjektů např. na všechny příslušníky policie apod…
 4. VYNUTITELNOST – stát nutí subjekty aby se chovali v souladu s normami. Norma obsahuje sankce. Sankce = sekundární povinnost.

Dělení právní normy na tři části

 1. Hypotéza – zjistíme, na co se právní norma vztahuje. Na koho, v jakém případě apod.
 2. Dispozice – příkaz, zákaz, dovolení, pravidlo chování
 3. Sankce – újma v případě nedodržení povinnosti

Kdo jinému = hypotéza,

úmyslně ublíží na zdraví = dispozice

bude odsouzen až na dva roky = sankce

Může chybět hypotéza a sankce, nikdy nechybí dispozice.

Právní norma má schopnost zavazovat = právní síla.

Platnost a účinnost zákona

Platnost zákona – po vyhlášení, máme možnost se seznámit se zákonem

Účinnost zákona – po době kdy jsme se mohli seznámit se zákonem, stává se účinným


KOLIZNÍ NORMY

= řeší kolize mezi právními řády.

SPECIÁLNÍ NORMY

= např. podpora občanského zákoníku vůči obchodnímu

PRAVÁ A NEPRAVÁ RETROAKTIVITA

Pravá je zakázána v trestním právu – trestnost činů se posuzuje podle zákona určeného v době kdy byl spáchán pokud je to pro pachatele příznivější.

Comments are closed.