Právní systémy, prameny práva

0

Právní systémy

Kontinentální

 • (ČR), psané právo
 • kodifikace norem (historickým vývojem) = shromáždění jednotlivých norem (zákonů) do jednoho zákoníku (kodexu) např. obchodní zákoník
 • USA, Kanada, Austrálie, VB
 • nepsané právo = soudcovské právo
 • nevychází zákony, soudci svými rozhodnutími postupně vytvářeli právo (precedenty)
 • nejmladší
 • náboženství úzce spojeno s výkonem státní moci
 • právo pochází od Boha, řídí se Koránem, nazývá se Šaría

Anglo-americký

 • USA, Kanada, Austrálie, VB
 • nepsané právo = soudcovské právo
 • nevychází zákony, soudci svými rozhodnutími postupně vytvářeli právo (precedenty)

Islámský

 • nejmladší
 • náboženství úzce spojeno s výkonem státní moci
 • právo pochází od Boha, řídí se Koránem, nazývá se Šaría

Prameny práva

= způsob, jak je právní norma vyjádřena, jak se s ní můžeme seznámit

právní předpisy (=zákony)

 • rozhodnutí orgánu veřejné moci, které obsahuje obecně závazné pravidlo chování
 • splňuje 2 znaky: obecnost (pro všechny) a závaznost (musíme to dodržovat)
 • orgán, který předpis vydá, musí mít pravomoc a působnost k jeho vydání
 • skládá se z 1 nebo více právních norem = 1 konkrétní pravidlo lidského chování
 • části právní normy:
  • hypotéza = vymezuje situaci, na kterou se právo vztahuje
  • dispozice = jak se chovat v případě, který vymezuje hypotéza
  • sankce = co se stane, když dispozici nesplníme

imperfektní právní normy = neúplné – chybí v nich sankce (může být v jiné normě-předpisu)

2 skupiny právních norem:

 • dispozitivní – prostor pro chování jiným způsobem (např.„pokud se strany nedohodnou jinak…“)
 • kogentní – musí být vždy dodrženy
 • skládá se ze všech právních předpisů
 • vytváří pyramidu (hierarchie) – na vrcholu je ústava a ústavní zákony
 • !!! nižší právní norma nesmí být v rozporu s tou vyšší !!!

Právní řád

pyramida právních předpisů v ČR:

Ústava, ústavní zákony (Listina základních lidských práv a svobod)

Mezinárodní smlouvy o lidských právech

Zákony a Zákonná opatření Senátu

Nařízení vlády, Vyhlášky ministerstev, správních úřadů, orgánů územní samosprávy

Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů

Normativní smlouvy

 • mezinárodní – mezi 2 státy (charta OSN)
 • kolektivní – mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Soudní rozhodnutí (precedenty)

 • obsahuje právní normu (popsán myšlenkový postup soudu při rozhodování případu), která se dá zobecnit a dá se použít napříště
 • ne u nás

Právní obyčeje a principy

 • nejstarší
 • pravidla, která se dlouhodobým užíváním a přesvědčením o závaznosti stalo právem
 • ne u nás

Comments are closed.