Osobnostní práva, ochrana osobnosti

0

Osobnostní práva se vztahují ke každému člověku a pouze k člověku (ne k právnickým osobám). Osobnostní práva jsou zakotvena v Listině základních práv.

 • §11 OZ: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy
 • práva po smrti – posmrtná ochrana (právo na ochranu osobnosti má manžel, děti, rodiče)
 • poškozený se může domáhat, aby se druhý:
  • zdržel všech neoprávněných zásahů
  • odstranil následky neoprávněných zásahů
  • poskytl přiměřené zadostiučinění
 • osobnostní práva jsou omezena 3 licencemi v občanském zákoníku:
  • úřední licence  = listiny a materiály osobní povahy mohou být použity bez svolení k úředním účelům
  • umělecká a vědecká licence = obrazové a zvukové záznamy osoby se mohou bez svolení použít přiměřeným způsobem pro vědecké a umělecké účely
  • zpravodajská licence = obrazové a zvukové záznamy mohou být bez svolení pořízeny a použity přiměřeným způsobem pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství

Občanské soudní řízení (civilní)

 • procesní právo, soudní ochrana subjektivních práv
 • upraveno občanským soudním řádem
  • řízení sporné – 2 strany, probíhá „boj o právo“, každá tvrdí něco jiného, soud má spor rozhodnout, důkazy předkládají účastníci, cíl=vyřešit spor
  • řízení nesporné – cíl je upravit právní postavení účastníků v zájmu celospolečenském, důkazy opatřuje především soud, vyšetřuje (o dědictví, osvojení)

Řízení sporné

 • subjekt domáhající se ochrany musí doručit žalobu = podnět k zahájení řízení
 • zahájeno dnem, kdy došla žaloba – začíná nalézací řízení
 • rovné postavení účastníků, jednání směřuje k rozsudku (vyhlášen veřejně a jménem republiky)
  • záhlaví
  • výrok
  • odůvodnění
  • poučení
 • princip dvouinstančnosti – možnost podat odvolání do 15 dnů od doručení rozsudku – odvolací řízení

Vykonávací (exekuční) řízení

 • rozhodnutí soudu není dobrovolně plněno
 • ukládá povinnost zaplacení peněžní částky, odebrání věci, provedení práce,…

Konkurzní, vyrovnací, zajišťovací a rozhodčí řízení

Řízení konkurzní a vyrovnací – úpadek dlužníka lze řešit v konkurzním nebo vyrovnacím řízení

Řízení zajišťovací – řízení netvoří ucelený proces, zahrnuje jednotlivé instituty, které slouží k předběžné ochraně práva. K zajišťovacím řízením patří předběžná opatření, prétorský smír a zřízení soudcovského zástavního práva.

Rozhodčí řízení – neboli arbitrážní řízení, které probíhá na základě dohody stran před rozhodcem, který není soudním orgánem

Comments are closed.