Překážky v práci zaměstnance a zaměstnavatele

0

Překážky v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci na straně zaměstnance můžeme dělit na osobní překážky a na překážky z důvodu obecného zájmu. Úpravou překážek v práci se zabývá pracovní zákoník v zákoně č. 262/2006 Sb., části osmé, hlavě I počínaje § 191.

Jde o skutečnosti, které brání zaměstnanci ve vykonávání jemu přidělené práce ve stanovené pracovní době. V určitých případech vzniká zaměstnanci nárok na pracovní volno, většinou s nárokem na získání mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Důležité osobní překážky

Níže uvedené překážky je zaměstnanec povinen předem oznámit zaměstnavateli a požádat jej o pracovní volno. Pokud situace nastane neočekávaně, tato povinnost neplatí, ale je povinen o tom informovat bezodkladně po vzniku.

 • Dočasná pracovní neschopnost
 • Karanténa
 • Mateřská / rodičovská dovolená
 • Ošetřování dítěte mladšího než 10 let
 • Nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat
 • Vyšetření nebo ošetření
 • Pracovně-lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 • Znemožnění cesty do zaměstnání
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Úmrtí
 • Doprovod
 • Pohřeb spoluzaměstnance
 • Přestěhování
 • Vyhledání nového zaměstnání

Každá z těchto pracovních překážek je v zákoně blíže definována a je vhodné se do něj na konkrétní detaily podívat. Zákon definuje doby, po které může zaměstnanec čerpat pracovní volno a za jakých podmínek.

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

U obecného zájmu poskytuje zaměstnavatel volno v nezbytně potřebném rozsahu, pokud zaměstnanec nemůže danou aktivitu vykonat mimo pracovní dobu. Dále je dobé vědět, že během této nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, pokud se na tom se zaměstnavatelem nedomluví, nebo pokud to firma nemá ve vnitřních směrnicích.

V zákoně lze opět nalézt podrobnosti k jednotlivým aktivitám, značné dlouhá je např. část o obecném zájmu, kam se řadí dárcovství krve a jiných biologických materiálů, výuka nebo přednášky, členství v Horské službě nebo Červeném kříži, organizování různých kulturních nebo zájmových akcí, apod.

 • Výkon veřejných funkcí
 • Výkon občanských povinností
 • Jiné úkony v obecném zájmu

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážkami na straně zaměstnavatele jsou:

 • prostoje
 • přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
 • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

V zákoně jsou vymezeny podrobnosti k jednotlivým bodům zmíněným výše a zároveň stanoveny výše náhrady mzdy jako procenta z průměrného výdělku.

Pro více informací doporučujeme příslušné stránky ministerstva průmyslu a sociálních věcí.

Comments are closed.