Živnostenské podnikání

0

Definice živnosti je  soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

Jak založit živnost:

1)      vypracování podnikatelského záměru

2)      seznámení se s živnostenským zákonem

3)      výběr živnosti

4)      výpis z trestního rejstříku

5)      podání žádosti na živnostenském úřadě – CRM (formulář) a zaplacení poplatku

6)      obdržení výpisu ze živnostenského rejstříku popř. přidělení koncese (= státní povolení k provozování některých vybraných živností)

Po obdržení živnostenského oprávnění následuje:

7)      zřízení bankovního (běžného) účtu (občanský průkaz, rodný list, doklad o podnikání, povinný počáteční vklad)

8)      registrace u finančního úřadu (k dani z příjmu, k dalším daním, PO k DPH) je mu přiděleno DIČ

9)      registrace u správy sociálního zabezpečení (platba sociálního pojištění) zahrnuje pojištění nemocenské, důchodové a příspěvek na státní politiku v nezaměstnanosti

10)  registrace u zdravotní pojišťovny

Vyčlenění majetku z osobního vlastnictví do podnikání:

11)  otevření účetních knih

12)  začít evidovat majetek

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI:

 1. všeobecné
  1. dosažení věku 18 let
  2. bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů)
  3. způsobilost k právním úkonům
 2. zvláštní
  1. odborná způsobilost (=kvalifikace) – dokládá se výučním listem, maturitním vysvědčením, diplomem, …
  2. jiná než odborná způsobilost – průvodcovské zkoušky, psychotesty, ŘP, …

Nesplňuje-li podnikatel některé dané podmínky podnikání sám, může mít odpovědného zástupce, odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostensko – právních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli (u FO, která nesplňuje zvláštní podmínky)

Odpovědný zástupce:

 •    musí mít bydliště v ČR
 •    splňovat dané podmínky
 •    prokázat znalost ČJ nebo slovenského jazyka

Odpovědného zástupce musí stanovit :

 • FO, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování činnosti
 • zahraniční FO, která nemá na území ČR povolený pobyt
 • PO se sídlem v ČR i v zahraničí (např. člen statutárního orgánu)
 • zahraniční PO

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ PODLE ZPŮSOBU VZNIKU

1) živnosti ohlašovací

 • živnosti ohlašovací vzniknou na základě ohlášení na Živnostenském úřadě a obdržením výpisu ze Živnostenského rejstříku
 • 3 typy:

a) řemeslné – podnikatel musí splňovat odbornou způsobilost (např. zedník výučním listem), v příloze 1 Živnostenského zákona

b) vázané – u každé profese je dána jiná odborná způsobilost (např. vedení účetnictví, zpracování tabáku, oční optika, oceňování majetku), v příloze 2 Živnostenského zákona

c) volná – po novele jen jedna volná živnost, není stanovena odborná způsobilost, 80 činností souvisejících s obchodem atp.

2) živnosti koncesované

 • živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze 3 ŽZ a vzniknou na základě přidělení koncese (= doklad k provozování činnosti)
 • př. výroba zbraní, taxislužba, pohřební služba, detektivní služba, cestovní kancelář
 • aby živnostem koncesovaným přidělili koncesi, musí mít ještě jinou než odbornou způsobilost

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ PODLE DRUHU ČINNOSTI

1) živnosti obchodní

 •    nákup zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej
 •    hostinská a ubytovací činnost, cestovní ruch

2) živnosti výrobní

 •    výroba a prodej výrobků
 •    opravy obdobných výrobků a zprostředkování prodeje ve stejném oboru

3) služby

 •    přeprava zboží a osob, opravy, kadeřnictví atp.

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

Živnost zaniká vyškrtnutím ze živnostenského rejstříku
Zániku živnosti předchází:

 • úmrtí podnikatele, když nepokračují přímí dědicové
 • dobrovolné zrušení
 • bankrot
 • uplynutí doby, na kterou byl založen

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

Živnostenské úřady ho vedou v elektronické podobě a velká jeho část je veřejná
Živnostenský rejstřík obsahuje tyto údaje:

a)      u FO: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo (= IČO)

b)      u PO: obchodní název, adresa sídla, IČO, doba platnosti oprávnění (neurčitá, určitá), obor podnikání, předmět podnikání,  jméno odpovědného zástupce, podmínky pro provozování

Podnikatelé podnikají na základě výpisu z ŽR – je za něj vybírán poplatek u FO 1 000 Kč, u PO 2 000 Kč

Živnostenské úřady:

Živnostenský úřad ČR

 • úřední orgán
 • spolupracuje na tvorbě ŽZ
 • kontroluje, řídí, usměrňuje činnost nižších úřadů

Okresní ŽÚ ve statutárních městech

Živnostenské orgány provádějí:

 • vedou ŽR (www.mfcr.cz)
 • kontrolují podnikatele (způsob nabytí prodávaného zboží)
 • přidělují podnikatelům IČO
 • můžou udělovat pokuty za porušení ŽZ do 1 000 000 Kč

ŽIVNOSTÍ NENÍ:

činnost lékařů a veterinářů, daňových poradců, advokátů, notářů, soudních znalců, banky a spořitelny, zemědělství, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, celostátní dráhy, telekomunikace, televizní a rozhlasové vysílání, výsledky duševní a tvůrčí činnosti

 

Comments are closed.