Management firmy

0

Manage= řídit

Management je vykonávání věcí prostřednictvím ostatních lidí
Management definice je proces plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí, kontroly a užití všech zdrojů podniku tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů a splněno strategie podniku

Funkce managementu:

 1. Rozhodování à průběžná funkce
 2. Plánování
 3. Organizování
 4. Personální zajištění
 5. Vedení lidí
 6. Kontrola 

FUNKCE ROZHODOVACÍ

Rozhodování =specifická funkce managera à je součástí všech ostatních funkcí
= manažer při rozhodování vybírá na základě určitého hlediska, optimální variantu při řešení problému
= rozhodovat může jen ten, kdo je k tomu kompetentní

Optimální à nejlepší možné řešení za daných podmínek

Postup při rozhodování:

 1. Formulace problému
 2. Posouzení a vybírání nejlepší varianty řešení problému
 3. Převzetí odpovědnosti za realizaci

Rozhodovací  metody:

A) INTUITIVNÍ:

 • Bursa nápadů (Breinstorming) – Breinstorming znamená více námětu, které se zapisují a nejlepší se doporučí
 • Breinwriting= náměty se píšou na papír, posílají se dokola, a jedinci můžou daný nápad rozšířit
 • Delphi metoda= Delphi metoda je získávání informací od odborníků pomocí dotazníků
 • gordnova metoda = snaha o omezení stereotypu à řešení pomocí obecného problému
 • řízená diskuze= řešení problému vychází z otázek

B) SYSTEMATICKÉ:

= Uspořádání přístupu v tvořivém procesu

 • Metody užívající analogii
 • Matematické metody à rozdělení problému na jednotlivé prvky

–>prvky se vzájemně kombinují, dochází k vyhodnocení jednotlivých kombinací a výběru nejvhodnější varianty za užití nového řešení na základě již známého principu

Zakladatelé moderního managementu patří:

 • Henry Fayol (1841-1925)
 • Max Weber (1846-1920)
 • Frederik Winslow Taylor (1856-1919)

Metody pro podporu rozhodování:

 • Paretova analýza= Paretova analýza se zaměřuje na podstatné prvky problému
 • Anylýza silového pole= tabulka + a –
 • Diagram příčin a důsledků =rybí kostra

Strategie firmy:

Strategie je program činnosti podniku na určité období (dlouhodobé) stanovený vrcholovým (týmem) vedením
Při stanovení strategie musí manažer brát ohled na trh (poptávky a jeho konkurence)

Obchodní firma se musí přizpůsobit:

 • Konkurenci
 • Legislativě
 • Trendům v demokratickém vývoji
 • Ekologickým požadavkům
 • Pocitům mezinárodní sounáležitosti

PLÁNOVÁNÍ

Plánování je první funkce manažera

Do plánování jsou zahrnuty aktivity, které jsou zaměřeny na určování cílů a stanovování postupů, jak těchto cílů dosáhnout

Plánování definice je proces, kdy kompetentní manažer určí cíle, stanoví čas a prostředky k jejich dosažení, stanoví časový termín plnění dílčích cílů a odpovědnost za jejich plnění

Cíleà prostředkyà termínàodpovědnost

Výsledkem je PLÁN:

2 skutečnosti

 • čeho chceme dosáhnout
 • jak toho chceme dosáhnout

Plánovací proces je charakterizován podle dvou základních hledisek

 • Časového horizontu (dlouhodobé-top M., střednědobé- střední M, krátkodobé-operativní M)
 • Úrovně rozhodovacího procesu
  • Strategické – týká se zejména rozhodování KAM, V JAKÉM ROZSAHU, A KDY INVESTOVAT (dlouhodobé)
  • Taktické – směřujeme k uskutečňování strategických cílů, provádí strategické úseky
  • Operativní – časově nepřesahují 1  rok, představují nástroj pro realizaci zamyšlených podnikových úkolů (měsíční, dekádní, týdenní, denní, směnové)

Zdroje informací:

 • Externí – odběratelé, konkurence, poradci
 • Interní – informace o vývoji prodeje, o nákladech…

ORGANIZOVÁNÍ

Organizování je proces, kdy kompletním úkolem kompetentního manažera je uspořádání pracovních procesů, lidských a věcných zdrojů, tak aby bylo dosaženo splnění stanovených cílů

Dělba práce: rozdělení činností mezi více jednotlivců

Koordinace: vzájemné sladění činností procesů, aby probíhaly harmonicky a podporovaly dosažení podnikových cílů a strategií

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Personální řízení se zaměřuje na řízení lidských zdrojů (získávání, formování, fungování, využívání, organizování činností)

Podnik´= spojení pracovních sil, zdrojů a kapitálu

VEDENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ

Proces ovlivňování lidí takovým způsobem, aby jejich činnost přispívala k dosahování skupinových a podnikových cílů

Vedení lidí a koordinace jejich činnosti je pokládána za hlavní náplň práce manažerů- schopnost vést, usměrňovat,stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu plnění vytyčených cílů

Motivace= vnitřní proces utváření cílů, postojů a chování člověka

KONTROLA

Kontrola je nedílnou součástí řízení základních možností ověřit si účinnost řízení a nelze ji tedy podceňovat

Kontrola je proces sledování, rozboru a přijetí závěru v souvislosti s odchylkami od cíle

Comments are closed.