Podnikání

0

Definice podnikání je soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku

PŘÍJMY – VÝDAJE = ZISK
PŘÍJMY > VÝDAJE
Zisk má podnikatel, když má vyšší výnosy než náklady (příjmy než výdaje)

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

právní formy podnikání

PODNIKATEL

Definice podnikatel je samostatný právní subjekt, který podniká vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku
Podnikatel může být:

a) fyzická osoba = jednotlivý člověk, podnikající pod svým jménem a příjmením, vede daňovou evidenci, podniká na adrese svého bydliště

b) právnická osoba = několik osob, které podnikají pod jedním obchodním jménem, vedou účetnictví a podnikají v místě svého sídla

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

– nesplňuje-li podnikatel některé dané podmínky sám (věk 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům), může mít odpovědného zástupce
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz podniku a dodržování právních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli (u FO, která nesplňuje zvláštní podmínky a to jsou: odborná způsobilost doložená nějakým diplomem nebo jiná než odborná způsobilost doložená ŘP, průvodcovské zkoušky, psychotesty apod.)
– musí mít bydliště v ČR, splňovat dané podmínky, prokázat znalost ČJ nebo slovenského jazyka
– odpovědného zástupce musí stanovit :

 • FO, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování činnosti
 • zahraniční FO, která nemá na území ČR povolený pobyt
 • PO se sídlem v ČR i v zahraničí (např. člen statutárního orgánu)
 • zahraniční PO

ZÁKONY UPRAVUJÍCÍ PODNIKÁNÍ:

 •    Živnostenský zákon
 •    Obchodní zákoník – upravuje vztahy mezi podniky
 •    Občanský zákoník – upravuje vztahy mezi podnikateli a občany
 •    Insolvenční zákon – platný od 1.1.2008 nahrazuje zákon o konkurzu
 •    další zákony: daňové zákony, …

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Definice obchodní rejstřík je veřejný seznam ponikatelů, zapisují se do něj zákonem stanovené údaje, týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon
Obchodní rejstřík je zveřejněn na internetu, veden u rejstříkových soudů, např. Krajský soud
Náležitosti v obchodním rejstříku:

a) u FO: jméno a příjmení, adresa bydliště, předmět podnikání, příp.odpovědný zástupce, přidělěno identifikační číslo

b) u PO: obchodní název, adresa sídla, právní forma podnikání, statutární orgán (= s kým může jednat, v s.r.o. 1 a více jednatelů, v a.s. představenstvo

PODNIK

Definice podnik je spojení kapitálu, pracovních sil a pracovních prostředků za účelem dosažení zisku (soubor hmotných a nehmotných složek podnikání – Obchodní zákoník)

VZNIK PODNIKU

Podnik vznikne zapsáním do obchodního rejstříku nebo ohlášením na živnostenském úřadě a obdržením výpisu ze živnostenského rejstříku
Vzniku podniku předchází jeho založení

ZALOŽENÍ PODNIKU:

Budoucí podnikatel si musí vypracovat podnikatelský záměr:

1)      V čem bude podnikat

2)      Jak získat kapitál

3)      Kde bude podnikat

4)      Zjistit předpokládané náklady, výnosy, zisk

5)      S kým bude podnikat

6)      S kým bude spolupracovat (dodavatel, banka, operátor, …)

7)      Jakou právní formu podnikání zvolí

8)      Provést průzkum trhu (musí se zjistit jaké výrobky nebo služby jsou na trhu žádány

9)      Udělat předběžnou kalkulaci cen (porovnat s konkurencí)

Celý postup při zakládání podniku je při každé formě podnikání jiný (na jakou cílovou skupinu se zaměřím = segment trhu), podle toho také podnikatel vypracovává podnikatelský záměr.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PODNIKU:

1) právní subjektivita (samostatnost)
– způsobilost jednat v právních vztazích svým jménem, podnik vystupuje na trhu jako     samostatný právní subjekt
2) organizační samostatnost
– podnikatel samostatně rozhoduje o vnitřním uspořádání a o způsobu řízení
3) hospodářská samostatnost
Podnikatel si musí hradit své náklady ze svých výnosů (výdaje z příjmů) a samostatně rozhoduje o použití zdrojů financování

ROZDĚLENÍ PODNIKŮ PODLE VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

 1. Rozpočtové organizace
  – hospodaří s penězy ze státního rozpočtu
  – nedosahují zisku a případné příjmy odvádějí do státního rozpočtu
  – školství, zdravotnictví, armáda, policie, soudy
 2. Příspěvkové organizace
  – částečně hospodaří samostatně, ale na zajištění své činnosti dostávají příspěvky od státu, příp. sponzorské dary
  – zemědělství, státní byty, ZOO
 3. Hospodářské organizace
  – podniky hospodaří samostatně, tzn. své výdaje si hradí ze svých příjmů (náklady ze svých výdajů), dosahují zisku a do státního rozpočtu odvádějí daně (daň příjmů – ze zisku, DPH, …)

ZÁNIK PODNIKU

Zánik podniku znamená zrušení právní subjektivity výmazem z obchodního nebo živnostenského rejstříku
Zániku předchází:

1)      Uplynutí doby, na kterou byl podnik založen

2)      Splnění cíle

3)      Dobrovolné zrušení

4)      Soudní rozhodnutí

5)      Sloučení dvou podniků

6)      Splynutí dvou podniků

7)      Rozdělení

8)      Úmrtí podnikatele (nepokračují – li přímí dědicové)

9)      Bankrot (úpadek) = dlouhodobá platební neschopnost, kdy podnikatel nemůže platit již splatné závazky (dlužník je insolventní, neplatí již splatný závazek), na podnik je uvalen konkurz

Při zrušení podniku dochází k vypořádání v těchto formách:

 • s likvidací: neexistuje právní nástupce firmy, je určen likvidátor a vstup do likvidace je zapsán do OR
 • bez likvidace: existuje právní nástupce firmy, na kterého přechází celý podnik (kapitál, aj.)
 • prohlášením konkurzu: je-li podnikatel insolventní věřitelé podávají návrh na konkurz = soudní řízení, jehož účelem je poměrně a podle zákonem stanoveného pořadí uspokojit věřitele z majetku firmy, prohlášením konkurzu se dlužník stává úpadcem (= nemůže disponovat volně nakládat se svým majetkem)

Konkurzní podstata = majetek úpadce, jehož prodejem likvidátor hradí:

1)      soudní výlohy

2)      ostatní závazky dlužníka podle soudního rozhodnutí (mzdy, daně a poplatky státu)

3)      ostatní věřitelé (dodavatelé, banky, …)

Od 1.1.2008 je platný insolvenční zákon, který zjednodušuje konkurzní řízení

Comments are closed.