Marketing

0

Základní podnikatelské koncepce:

Výrobní podnikatelská koncepce (1900-1920)

 • „čím levnější výrobek, tím lépe se prodá“
 • představitelé: T. Baťa, H. Ford
 • v dnešní době je používána např. firmami jihovýchodní Asie, které využívají výhod levnějších výrobních faktorů, především pracovní síly

Výrobková podnikatelská koncepce (1920-1940)

 • „kvalitní zboží si svého zákazníky vždy najde“
 • představitelé: automobilka Porsche

Prodejní podnikatelská koncepce (1940-1950)

 • výrobek byť kvalitní a cenově dostupný se neprodává sám, je mnohem úspěšnější na trhu, jestliže je podpořen patřičnou reklamou
 • je nutno zákazníkovi s rozhodováním o koupi pomoci aktivní prodejem
 • televizní reklamy, tisk, reklamní tabule, letáčky

Marketingová podnikatelská koncepce (1950-1970)

 • vznik v USA v 50. Letech
 • vychází ze zásady pochopení trhu, tj. potřeb zákazníka
 • nákladnější je získat nové zákazníky, než si udržet stávající
 • „ Poznejme naše potencionální zákazníky, jejich potřeby a možnosti, a teprve pak vyrábějme. Pokud zákazníkovi vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní.“

Sociální marketingová koncepce (1970-dosud)

 • uvědomování si širších společenských zájmů a dopadů výroby a spotřeby, a to především v oblasti životního prostředí, ale i v oblastech etiky, sociálních vztahů apod.
 • podniky budou ve svých marketingových aktivitách brát v úvahu rovnováhu 3 faktorů:

1. zisk

2. uspokojování přání zákazníků

3. veřejný zájem

Marketingové prostředí:

Marketingové prostředí jsou síly, které jsou částečně ovlivnitelné nebo neovlivnitelné a působí uvnitř či vně podniku

Vlivy vnitřní

 • vybavenost
 • organizace a řízení
 • vnitřní konkurence
 • technický rozvoj
 • image firmy
 • umístění podniku
 • finanční situace
 • lidské zdroje

Vlivy vnější

a) vnější mikroprostředí

 • konkurence
  • podnik se snaží úspěšně prodat své výrobky na trhu
  • musí nabídnout výrobek, který je něčím odlišný
 • partnerské firmy
  • podnik spolupracuje při svých činnostech s řadou firem
  • dodavatelé, zprostředkovatelé, dopravci, firmy zabývající se skladováním
 • zákazníci
  • jsou cílem činností podniku
  • záleží, na kterého zákazníka se zaměří
  • např. trh se spotřebním zbožím, trh průmyslový, vláda a vládní instituce, mezinárodní trh
 • veřejnost
  • místní komunita (obyvatelé)
  • zájmové skupiny
  • sdělovací prostředky (tiskový mluvčí informuje o pozitivních změnách)

b) vnější makroprostředí

 • ekonomické vlivy
  • ovlivňují možnost podniků nabízet své výrobky a služby, na druhé straně možnost zákazníků výrobky a služby kupovat
 • národní ekonomické prostředí
  • pracovníci marketingu musí brát v úvahu vlivy působící na kupní sílu obyvatel (výši důchodů, úspory, možnost úvěru…)
 • demografické vlivy
  • podnik musí znát množství a složení populace = zákazníků, aby mohl rozhodnout co a kolik vyrábět
 • přírodní prostředí
  • vláda nutí podniky budovat ekologická zařízení
 • technologie
  • technický a technologický rozvoj je tak rychlý, že je každý rok na trhu řada technicky a technologicky zcela unikátních výrobků
  • může se stát, že sortiment výrobního podniku morálně zastará
 • politické vlivy
  • legislativa určuje „pravidla hry“ v podnikatelské sféře a chrání podniky před nekalou soutěží
 • kulturní vlivy
  • vyplývají z hodnot, zvyků, preferencí a přístupů obyvatel v určité zemi – dle toho určitý směr chování a jednání
  • mění se žebříček hodnot

Segmentace trhu:

Segmentace trhu znamená nalezení skupin dle stanovených kritérií

 • segment je skupina zákazníků, kteří mají specifické požadavky na určitou skupinu výrobků

Výhody segmentace:

 • uspokojování potřeb zákazníka (tím, že je vyvinut a vyroben výrobek podle potřeb a přání zákazníka, jsou vytvořeny větší předpoklady, že bude s výrobkem více spokojen)
 • efektivnější stimulace a distribuce výrobku (např. výroba a prodej háčků na ryby: jsou jednoznačně určeny pro vybraný segment a je efektivnější je propagovat v časopisech pro rybáře, distribuci a prodej zabezpečovat v síti specializovaných prodejen)
 • přizpůsobení výrobku zákazníkovi (vyšší uspokojení zákazníků umožňuje stanovit vyšší cenu = vyšší zisk)
 • získání konkurenční výhody (tím, že je vyroben a na trhu nabídnut výrobek odlišný od ostatních, vzniká nový trh, kde nemusí být tak vysoká konkurence)

Hlediska segmentace

1. geografická – podle států, oblastí, okresů…, zaměření může být jen na určitou část země

2. demografická – věk, pohlaví, příjem, národnost, velikost rodiny, vzdělání, povolání

3. psychologická – lidé jsou rozděleni do jednotlivých skupin podle osobnosti, příslušnosti k určité sociální třídě a životního stylu

4. chování – frekvence používání (silný, slabý uživatel, neuživatel)

 • věrnost značce (někteří jen jednu značku, jiní často změnu)
 • nákupní zvyky (někdo nakupuje opatrně, jiní jakmile uslyší o nějaké novince)

5. užitečnost – nutno brát jako základ užitek, který u výrobku zákazníci hledají

 

Marketingový mix

Marketingový mix je základní pojem marketingového procesu

 • představuje soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků a umožňují firmě dosáhnout svých cílů optimální cestou
 • 4 P marketingového procesu:
   • výrobek (product)
   • cena (price)
   • komunikace (promotion)
   • distribuce (placement)

Výrobek

Výrobek je produkt, který uspokojuje určité potřeby a přání zákazníků

Firma musí mít představu:

 • jak se bude výrobek jmenovat
 •  jeho image, jaké vlastnosti by měl mít
 • v jakých variantách by měl být nabízen
 • jaké služby se v souvislosti s jeho prodejem budou poskytovat
 • v jakém obalu a velikosti balení bude prodáván
 • jaký bude jeho životní cyklus apod.

Cena

Cena je hodnota výrobku pro zákazníka

Komunikace

Komunikace má 5 základních forem:

 • reklama
 • publicita
 • osobní prodej
 • podpora prodeje
 • přímý marketing

Distribuce

Existují 2 druhy distribuce:

a) přímá cesta – výrobce – MO – zákazník

b) nepřímá cesta – výrobce – VO – MO – případně další podniky

 

Comments are closed.