Obchodní společnosti

0

Obchodní společnosti jsou právnické osoby.

Vzniknou zápisem do OR.

Vzniku obchodní společnosti předchází sepsání zakladatelské listiny (zakládá-li společnost 1 osoba) nebo společenské smlouvy (zakládá-li společnost více osob) – fyzické i právnické osoby.

Rozdělení obchodních společností:

1) osobní obchodní společnosti

· zakladatelé ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem

· veřejná obchodní společnost

2) komanditní obchodní společnost

3) kapitálové obchodní společnosti

· zakladatelé ručí za závazky společnosti jen do výše vložených vkladů

· společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Osobní obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost V.O.S.

 • Zakladatelé V.O.S. jsou alespoň 2 osoby – FO i PO
 • Ručení je neomezené, celým svým majetkem
 • Zisk se dělí rovným dílem

Vznik V.O.S.

 • zapsaní do OR, předchází společenské smlouvy

Řídící orgány

 • statutární orgán – všichni společníci, není – li stanoveno ve společenské smlouvě jinak

Pro všechny společníky platí zákaz konkurence v oboru

Kapitál

 • není určena výše, protože ho tvoří veškerý majetek společnosti

Obchodní jméno:

 • název, zkratka V. O. S.
 • název, veř. obch. spol.
 • jméno a příjmení a spol.

Komanditní obchodní společnost

 • Komanditní společnost je smíšený typ osobní a kapitálové obchodní společnosti
 • Rozděluje se podle toho jak zakladatelé ručí za závazky společnosti svým osobním majetkem
 • Zakladatelé komanditní společnosti – minimálně 2 osoby
  • 1 komandista – zakladatelé ručí za závazky společnosti jen do výše svých vkladů
  • 2 komplementáři – zakladatelé ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem
 • Komandista je povinen vložit do z. kapitálu minimálně 5 000 Kč

Rozdělení zisku

 • Zisk se rozdělí rovným dílem mezi komandisty a komplementáře, když není ve společenské smlouvě stanoveno jinak

Řídící orgán

 • pouze komplementáři, platí pro ně zákaz konkurence

Statutární orgán

 • jsou ti,  kteří řídí společnost během roku (komplementáři)

Kapitálové obchodní společnosti

Společnost s ručením omezením (s. r. o.)

S.r.o. jsou právnické osoby

Vznik společnosti

 • zápisem do OR (do 90 dnů od sepsání smlouvy), předchází tomu zakladatelská nebo společenská smlouva

Zakladatelé

 • 1 až 50 osob

Kapitál

 • kapitál s.r.o. je tvořen vklady společníků, ručí jen svými vklady
 • povinný kapitál: minimálně 200 000 Kč
 • minimální vklad každého společníka musí být 20 000 Kč
 • před zápisem do OR musí být splaceno 30% z peněžitých vkladů
 •  celková výše splacených peněžitých a nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč

Řídící orgány:

 1. valná hromada
  • všichni společníci
 • jednatelé – řídí společnost během roku, jsou zapsáni do OR
  • dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje hospodaření společnosti
 1. statutární orgán
  1. dozorčí rada

Společnost s ručením omezeným ze zisku vytváří povinný reverzní fond ve výši 10% základního kapitálu (zisk po zdanění)

Dělení zisku:

 • dělí se mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů (stejně jako je poměrně rozděleno hlasovací právo 1 000 Kč = 1 hlas)

Pro jednatele a členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v oboru

Obchodní jméno:

 • název, s. r. o.
 • název, spol. s. r. o.

Akciová společnost (a. s.)

Akciová společnost je společnost, jejíž hodnota majetku (základního kapitálu) je rozdělena na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě

Zakladatelé:

 • 1 a více o osob (1 osoba = PO)

Základní kapitál:

 • minimální je 2 000 000 Kč, když složí kapitál samotní zakladatelé
 • při veřejném upisování akcií je min. 20 000 000 Kč

Způsob založení a. s.:

1) bez veřejné nabídky akcií

 • · vklady zakladatelů vytvořily zákl. kapitál – minimálně 2 000 000 Kč

2) s veřejnou nabídkou akcií

 •  zakladatelé nemají kapitál v dostatečné výši, proto vyhlásí veřejnou nabídku akcií (schvaluje Komise pro cenné papíry)
 • proto hledají další akcionáře – pomocí výzvy upisování akcií ve veřejných sdělovacích prostředcích (televize, rádio)

 Upisování akcií:

 • zápisem akcionáře do listiny upisovatelů ( počet akcií, druh akcie, druh vkladu a lhůta splacení)
 • po zaplacení akcionář dostane akcie, do té doby dostává tzv. promesu = doklad o dostání akcie a že je společníkem, zaplatí 10% akcie, do 60 dnů svolání ustanovující valná hromada – splacení 20% akcie, do 90 dnů zapsání do OR a splacení 30% ze ZK
 • následuje zápis do Obchodního rejstříku

A. s. tvoří povinný reverzní fond v minimální výši 20 % ze zákl. kapitálu

Orgány akciové společnosti

1)      řídící orgán – valná hromada (nejvyšší)

 • všichni akcionáři
 • svolává se minimálně jednou ročně, schvaluje společenskou smlouvu, stanovy a řídící orgány
 • valná hromada volí představenstvo

2)      statutární orgán – představenstvo

 • minimálně 3 členové
 • řídí a. s. během roku
 • svolává valnou hromadu
 • jedná jménem a. s. (během roku)

3)      kontrolní orgán – dozorčí rada

 • minimálně 3 členové
 • dohlíží a kontroluje činnost představenstva a hospodaření a. s.

Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence

Rozdělení zisku:

 • ze zisku po zdanění musí tvořit povinný reverzní fond 20% ze ZK, se zbylým ziskem naloží a. s. podle toho jak rozhodne valná hromada

Akcie

 • akcie definice je dlouhodobý, majetkový, obchodovatelný, cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře

Akcionář je majitel akcií, má určitá práva akcionáře:

1)      podílet se na zisku (výplata dividenda)

2)      podílet se na a. s. (hlasovat na valné hromadě akcionáře)

3)      podílet se na likvidačním zůstatku

Povinnosti akcionáře:

1)      musí uhradit vklady na získání akcie

2)      nesmí žádat o vrácení vkladu po dobu trvání a. s.

Hodnota akcií:

 • nominální hodnota je hodnota akcie při emisi akcií (při zakládání a. s.), je vytištěna na akcii
 • kurz je hodnota akcií při obchodování na burze nebo RM – systému
 • emisní ážio vzniká při emisi akcií (vydávání cenných papírů do oběhu), rozdíl mezi   nominální a kurzovní hodnotou při emisi cenných papírů (především akcií)

Akcie rozlišujeme:

A) podle formy

1) listinná forma

  • fyzicky vytisknuté na papíře
  • určité ochranné prvky
  • skládají se z:

a) pláště – jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie

b) kupónového archu – jednou ročně vyplatí dividendy

c) talonu – dojdou kupony, za talon dostanete nový arch

2) zaknihované akcie

  • modernější forma
  • akcie je vedena ve Středisku pro cenné papíry (SCP)

B) podle druhu akcie

1) běžné akcie:

  • na jméno nebo na majitele
  • blankoindosament – jméno prvního akcionáře, na majitele
  • vyplněný indosament – jméno vlastníka po odkoupení

2) speciální

a) zaměstnanecké

  • velmi výhodné (za nižší cenu)
  • nesmí se s nimi volně obchodovat
  • lze převádět pouze mezi zaměstnanci
  • na jméno

b) prioritní

  • majitel má přednostní právo na vyplácení divident
  • vzdává se však hlasovacího práva
  • dividendy, dividendy jsou podíly na zisku a. s. připadající na jednu akcii

Comments are closed.