Nepřímé daně

0

ČR před vstupem do Evropské unie harmonizovala nepřímé daně se směrnicemi Evropského společenství tak, aby ihned po vstupu do EU mohl fungovat volný trh

NEPŘÍMÉ DANĚ

 • DPH
 • Spotřební daň
 • Energetické daně – zemní plyn, pevná paliva, elektřina, poplatky a cla

Nepřímé daně platíme při každém nákupu zboží a služeb. Neplatí se přímo státním institucím (FÚ), ale celá cena je uhrazena prodávajícímu, který má povinnost tuto daň odvést.

Poplatníkem daně je každá FO či PO, z jejíchž peněz je daň placena

Plátcem daně je každá FO či PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést FÚ

Nepřímé daně, zvláště DPH, tvoří velký příjem do státního rozpočtu

Struktura nepřímých daní:

 1. selektivní daně
  • daň spotřební, energetické daně
 • univerzální daň
  • daň z přidané hodnoty

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

DPH je nepřímou univerzální daní, tvoří část ceny všech výrobků a služeb

DPH je vybírána postupně při každém prodeji

Pojem cena na vstupu = pořízení, cena na výstupu = prodej

Předmětem DPH je:

 • prodej zboží nebo nemovitosti osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku
 • poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku
 • pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu plátcem DPH a pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU soukromou osobou
 • dovoz z nečlenských států EU s místem plnění v tuzemsku

Poplatníkem DPH je kupující, plátcem DPH je prodávající

Osoba povinná k dani – má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, stane se plátcem DPH, pokud její obrat přesáhne za 12 po sobě jdoucích měsíců 1.000.000 Kč. Tyto osoby se musí do 15 dní od skončení měsíce, ve kterém překročily obrat, registrovat na FÚ. Možnost dobrovolné registrace

Uskutečněné zdanitelné plnění a vznik daňové povinnosti je dnem dodání zboží či poskytnutí služby. Plátce je povinen přiznat daň ke dni zdanitelného plnění nebo ke dni platby, podle toho, který den nastane dříve

Prodávající je při prodeji povinen vystavit daňový doklad, který musí archivovat 10 let

Základ daně je peněžní částka snížená o daň

Výpočet daně:

 • zdola – známe základ daně, potom výpočet = základ*sazba daně
 • shora – známe cenu s DPH, výpočet = cena s DPH* koeficient (20/120, 14/114)

Sazby daně – 20 % základní, 14 % snížená (potraviny, léky, knihy, doprava…)

Zdaňovací období:

 • čtvrtletní (pokud obrat za předcházející rok < 2.000.000 Kč
 • měsíční (pokud obrat za předcházející rok > 10.000.000 Kč

Správu DPH vykonává celní (při dovozu z nečlenských zemí EU) a finanční úřad

Uplatňování DPH při obchodu se zeměmi EU:

 • pokud firma z ČR zasílá zboží nebo službu do EU firmě, která je plátcem DPH, musí na faktuře uvést její DIČ a nechat si od ní potvrdit, že zboží ve své zemi obdržela, jinak nemůže zboží prodat bez DPH. Firma z EU, která si výstup kupuje, je povinna DPH přiznat dle sazeb platných v dané zemi
 • pokud firma z ČR pořizuje zboží nebo službu z jiné členské země EU od plátce DPH, nakoupí ho bez DPH a je povinna v ČR přiznat DPH. Dle novely z roku 2009 musí plátce DPH na obdržené faktuře doplnit do 15 dnů sazbu, daň a datum plnění, jinak doklad není platným daňovým dokladem.

Uplatňování DPH při obchodu s nečlenskými státy EU

 • DPH vybírají celní úřady, základ DPH=celní hodnota zboží+clo+(spotřební daň)
 • pokud je zboží vyváženo, DPH se neplatí. Při kontrole FÚ je dokladem např. Jednotná celní deklarace (Value Added Tax)
 • u neobchodního zboží (turisté) mu bude DPH vráceno a ve své zemi DPH platit nemusí, jestliže jeho nákup přesáhne limit 2.000 Kč

SPOTŘEBNÍ DAŇ

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, je tedy vybírána při prodeji vybraných druhů zboží

Předmět spotřební daně:

 • minerální oleje (uhlovodíková paliva a maziva)
 • líh a lihoviny
 • pivo
 • víno a meziprodukty
 • tabákové výrobky

V roce 2004 byla spotřební daň novelizována. Po této novelizaci přešla správa této daně na celní orgány. Také byl zaveden režim podmíněného osvobození od daně (= pohyb nezdaněného zboží). Základním principem podmíněného osvobození od daně je používání tzv. daňových skladů, což je prostorově ohraničené místo na území ČR, ve kterém provozovatel daňového skladu vyrábí, skladuje, přijímá či odesílá vybrané výrobky dosud nezatížené spotřební daní. V době mezi vznikem daňové povinnosti a povinností daň přiznat a zaplatit je vybraný výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně.

Zdaňovací období je 1 měsíc

Pokud plátce daně předloží daňový doklad, že daň na vybrané výrobky byla zdaněna v ČR a tyto výrobky byly dopraveny do jiného státu EU pro účely dalšího podnikání, má podnikatel nárok na vrácení daně za podmínek stanovených zákonem.

Plátci spotřební daně jsou výrobci a dovozci při dovozu ze zemí mimo EU, provozovatelé daňových skladů

Poplatníci daně jsou všechny osoby, které tyto výrobky kupují pro vlastní spotřebu

Sazby danějsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku v závislosti na měrných jednotkách, jsou dány v korunách na objemovou jednotku, u alkoholu na 100procentní líh

ENERGETICKÉ (EKOLOGICKÉ) DANĚ

Předmětem této daně je zemní plyn, pevná paliva (uhlí, koks, brikety), elektřina, správu vykonává celní úřad

Zdaňovací období – kalendářní měsíc, daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce

Daňová povinnost vzniká dnem dodání plynu, elektřiny nebo pevných paliv konečnému spotřebiteli

Plátci daně jsou koneční spotřebitelé, kteří ji zaplatí v ceně energie

Sazby u jednotlivých daní jsou pevně dány zákonem ve vztahu k fyzikálním jednotkám dodaných energií

 

Comments are closed.