Daňová soustava

0

ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ POJMY

Daň = povinná zákonem vynutitelná nenávratná peněžní částka, kterou odvádí FO nebo PO do veřejného rozpočtu, musí být jednoznačně vymezena zákonem

Daňový subjekt = osoba povinná odvádět nebo platit daň, daňové subjekty se dělí na poplatníky a plátce daně

Poplatník = FO či PO, z jejichž peněz je daň placena

Plátce =  FO či PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu (pozn. plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba)

Základ daně = částka, ze které se určitým procentem vypočítává odváděná daň

Sazba daně = procentem vyjádřený poměr daně k základu daně nebo dána pevně objemovou jednotkou

Způsob výběru daně = na základě daňových přiznání

Zdaňovací období = časový interval, za který se stanovuje základ daně

Splatnost = lhůty pro zaplacení daň.povinnosti

STRUKTURA DAŇOVÉ SOUSTAVY

PŘÍMÉ DANĚ: poplatník je současně plátce a má povinnost odvádět daň na FÚ

 • důchodové: (platí poplatníci podle výše svého příjmu)
  1. daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • majetkové: (platí poplatníci podle druhu a velikosti svého majetku)
  1. daň  z nemovitosti
  2. daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
  3. daň silniční

NEPŘÍMÉ DANĚ: poplatník zaplatí daň, plátce ji odvede na FÚ

 • univerzální: (jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb)
  • daň z přidané hodnoty
 • selektivní: (jsou vybírány pouze u vybraných druhů zboží jako alkohol, cigarety ad.)
  1. daň spotřební                
 • ekologická:
  1. daň ze zemního plynu
  2. daň z pevných paliv
  3. daň z elektřiny

 

PŘÍMÉ DANĚ

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

Daň z příjmu fyzických osob je přímá daň, která se odvádí jednou ročně (zpravidla do 31. března každého roku)

Poplatníky daně jsou všechny FO, pokud měli příjmy podléhající dani, např.zaměstnanci, živnostníci, zemědělci, osoby, které měli příjmy z pronájmu apod.

Poplatníci daně se člení do dvou skupin:

a) poplatníci s neomezenou daňovou povinností tzv.daňoví rezidenti, jsou ti, kteří pobývají na území ČR alespoň 183 dnů v roce, daňová povinnost se vzathuje jak na příjmy plynoucí v ČR tak i na příjmy ze zahraničí
Př.: vedu daňové poradenství více než 183 dní, o prázdninách jsem zemědělcem v Německu – zdaním poté v ČR

b) poplatníci s omezenou daňovou povinností tzv.daňoví nerezidenti, jsou ti, kteří mají v ČR bydliště a zdržují se zde méňe než 183 dnů

Plátci daně:

 • podnikatelé – platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem)
 • zaměstnaci – odvádí u nich zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení roku podává přiznání buď také zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec (pokud má více příjmů u více zaměstnavatelů)

Předmět daně:

 •  veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě (tedy i naturálie, hmotné odměny, využívání služebního automobilu pro osobní potřebu apod.) kromě příjmů osvobozených od daně

Členění příjmů:

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání)

b) příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

c) příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku apod.)

d) příjmy z pronájmu

e) ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy, příjem z prodeje majetku na který se nevztahuje osvobození apod.)

­ Základ daně:

 •    u příjmů ze zaměstnání je základem daně SHM včetne SP a ZP
 •    u příjmů z podnikání zjistíme základ daně z účetnictví firmy (výnosy – náklady) nebo z daňové evidence (příjmy – výdaje)

­ Od základu daně lze odečíst tyto odečitatelné položky:

 • daňová ztráta předchozích let (nejdéle 5 let)
 • 100% nákladů vynaložených na výzkum a vývoj

­ Od celkové vypočítané daně si může FO odečíst tyto slevy na dani:

 • na poplatníka                          24 840,-
 • na vyživovanou manželku       24 840,-
 • částečný invalidní důchodce     2 520,-
 • plný invalidní důchodce           5 040,-
 • držitel průkazu ZTP/P             16 140,-
 • student prezenčního studia       4 020,-
 • na dítě                                     13 404,-

Když poplatník uplatňuje slevu na dítě a daň po slevě mu vyjde záporná, může uplatnit daňový bonus

Sazba daně činí 15%

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Poplatníci daně jsou právnické osoby a jsou současně plátci daně

a) podnikatelské subjekty – především obchodní společnosti a družstva

b) nepodnikatelské subjekty – neziskové organizace, nadace, obchodní sdružení, politické strany, příspěvkové organizace, obce atd.

Zdaňovací období je kalendářní rok (od 1.1.) nebo hospodářský rok (od 1.x. – může začínat v jakémkoliv měsíci)

Předmět daně jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem, kromě příjmů nabytých darováním nebo zděděním

Základ daně je zisk, který zjistíme z účetnictví tak, že vypočítáme

výnosy – náklady = výsledek hospodaření

Účetní hospodářský výsledek se dále upravuje o odečitatelné položky a připočitatelné položky (neuznávají se do daní a jsou to především náklady na reprezentaci, cestovné nebo daň dědická a darovací, …)

Sazba daně je 19% a u investičních, podílových a penzijních fondů 5%.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Plátcem i poplatníkem daně z nemovitostí je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě

Zdaňovací období je kalendářní rok (musí se uhradit každý rok do konce května na FÚ)

Předmět daně:

a) daň z pozemků: základem daně je cena pozemku dle vyhlášky a forma využívání u zemědělské půdy a lesů, u stavebních pozemků je to rozloha pozemku

b) daň ze staveb: základem daně je půdorys nadzemní části stavby v m2 a sazba závisí na poloze stavby

Sazba daně: např. u stavebního pozemku 2 Kč/m2, u obytného domu a bytu 2 Kč/m2

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

Poplatník je zároveň plátce (je to ten, kdo dostává peníze – dědic, obdarovaný, u prodeje nemovitosti prodávající)

Zdaňovací období nesledujeme, jelikož se jedná o daň jednorázovou (poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví, sepsání darovací smlouvy či zaregistrování převodu na katastru nemovitostí podat přiznání na FÚ, kde mu daň vyměří)

Předmět daně dědictví, darování, převod nemovitosti

Základ daně je cena dědictví, daru, nemovitosti

Sazba daně z převodu nemovitosti činí 3% z ceny odhadní nebo kupní, podle toho, která je vyšší

Sazba daně darovací a dědická:

 • I. skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče atd.a manželé) = 0 Kč
 • II. skupina – příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, bratranci atd.) = 0 Kč
 • III. skupina – ostatní = nejvyšší sazba např. majetek od 0 – 1mil Kč sazba 7%

DAŇ SILNIČNÍ

Poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla (výjimka je případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náhrady, pak musí uhradit silniční daň zaměstnavatel)

Zdaňovací období je jeden kalendářní rok (odvádí se do konce ledna)

Předmět daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti

Základ daně se neřeší

Sazba daně je dána korunou na objemovou jednotku (je to daň pevná)

 • u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru
 • u nákladních automobilů na hmotnosti vozidla a počtu náprav

 

Comments are closed.