Financování podniku

0

Chce – li  podnikatel podnikat, potřebuje si zjistit tři výrobní faktory:

 • práce – cílevědomá lidská činnost, při které člověk vynakládá svoji pracovní sílu
 • přírodní zdroje – půda, přírodní a nerostné bohatství, přírodní síly
 • kapitál – jsou finanční prostředky k financování podniku

Hlavní úkoly finančního řízení

 • získání kapitálu pro běžné a budoucí firmy
 • rozhodnout o umístění finančních zdrojů

Financování ovlivňují 2 faktory:

1) faktor času

 • dnešním rozhodnutím se ovlivňuje budoucí tok peněz

2) faktor rizika

 • riziko představuje možnost ztráty investovaných prostředků
 • riziko vzniká:
 • z vnějších příčin – ekonomická krize, přírodní katastrofy
 • z vnitřních příčin

Obecná pravidla pro finanční rozhodování

1) preferujeme vždy větší výnos (oceněné výkony podniku), před výnosem menším

2) preferujeme vždy menší riziko, před rizikem větším

3) za větší riziko předpokládáme větší výnos

4) preferuje se obdržení peněz dříve, než stejné částky pozdějí

ČLENĚNÍ FINANCOVÁNÍ Z RŮZNÝCH HLEDISEK

1) časové hledisko

 • krátkodobé financování
  • potřeby krátkodobé (úhrada mezd, nákup materiálu zboží, nájemné, … )
  • na potřeby do 1 roku
 • dlouhodobé financování
  • na dlouhodobé potřeby podniku
  • na nákup strojů, technologií, výstavby, prodejny, akvizice = nákup jiných firem

Základní „zlaté pravidlo“ financování: krátkodobé financování by mělo být zajištěno krátkodobými zdroji financí a dlouhodobé financování by mělo být zajištěno zdroji dlouhodobými.

2) podle účelu

 • běžné financování
  • firma potřebuje financovat každodenní chod (nákup materiál, mzdy, atd. ….)
 • mimořádé financování
  • při mimořádných událostech (povodně požáry) nebo pří mimořádné činnosti (akvizice)

3) podle vztahu k výši majetku (podle bilance)

 • pravé financování
  • zvýší se bilanční suma nebo – li aktiva a pasiva (např. nákup majetku na úvěr, nákup od dodavatel – závazek)
 • nepravé financování
  • bilanční suma se nezmění, pouze se změní jedna forma majetku za jinou

4) z hlediska strany financování

 • firma potřebuje získat finance
 • firma nabízí finance
 • nákup finančního majetku => investice podniku

5) podle formy zdroje

 • peněžní forma
  • hotovost, peníze na účtě, cenné papíry (do podnikání vstupují hotové peníze, divize,
  • pohledávky, cenné papíry – směnky, akci, obligace)
 • věcná forma
  • do podnikání vkládáme majetek (stroje, nemovitosti, půdu, přírodní zdroje, atd. )

6) podle vztahu zdroje k firmě

 • vnitřní zdroje
  • vytvořené finance vlastní činností firmy
  • př. zisk, odpisy
 • vnější zdroje
  • ostatní zdraje např. vklad vlastníka firmy, úvěry, dotace, leasing, atd.

7) podle vztahu zdroje k vlastníkovi

 • vlastní zdroje
  • vnitřní zdroje + vklady majitele, emise akcií
 • cízí zdroje
  • dodavatelské úvěry, dosud nezaplaceené mzdy, daně, bankovní úvěry, dary, dotace

Vlastní zdroje

1) vklady společníků – dlouhodobý zdroj ve peněžní nebo věcné formě

2) zisk – dlouhodobý zdroj, financování pravé (dividenda)

3) odpisy – mají funkci zdrojovou (za odepsanou částku si mohu kopit něco nového, dlouhodobý zdroj

4) vklady tichého společníka – (vkládá peníze do podniku, neúčastní se řízení, ale očekává podíl)

5) ostatní vlastní zdroje – většinou nepravé zdroje např. odprodej nepotřebné zásoby, budovy

Cizí zdroje

1) zákonné rezevy – neprochází zdaněním daní z příjmu (rezervní fond) před zdaněním zisku se odečte rezerva, jakoby nám tedy stát půjčil tuto neuhrazenou daň

2) úvěry:

a) dlouhodobé

    • hypoteční úvěr –  (ručí se nemovitostí)
    • revolvingový úvěr –  (banka mi půjčí a až splatím, tak mi tu samou částku půjčí znova, pořád dokola)

b) krátkodobé

    • kontokorentí úvěr – (povolení tzv. přečerpání účtu do mínusu
    • lombardní úvěr – musí být zajištěn movitou věcí
    • eskontní úvěr (směnečný) – (banka odkupuje směnku od majitele před dobou splatnosti)

3) závazky:

 • vůči dodavatelům (= dodavatelský úvěr) – je bez úroků
 • vůči zaměstnancům
 • vůči Finančnímu úřadu
 • vůči ZP a SSZ (správa sociálního zabezpečení)

4) nebankovní úvěry – podstatně vyšší úrokové sazby (provident, koffidis)

5) zálohy odběratelů – úhrada dopředu, bezúročení

6) emise cenných papírů(vydávání cenných papírů do oběhu)

 • krátkodobé cenné papíry – např. směnky
 • dlouhodobé cenné papíry – např. dluhopisy, obligace

7) závazky vůči podnikatelům ve skupině (holding)

8) leasing: definice leasing je pronájem movité věci

 • operativní leasing – (DM si zapůjčíme, platíme pronájem a po ukončení nájemního vztahu zase majetek vrátíme – nestane se naším vlastnictvím)
 • finanční leasing – (DM si pronajmeme, splácíme a po ukončení splátek za symbolickou cenu odkoupíme do vlastnictví)

9) faktoring = odkup krátkodobých pohledávek před dobou splatnosti

10) forfaiting = odkup dlouhodobých pohledávek před dobou splatnosti

11) venturní kapitál (rizikový)

 • manažerské odkupy celých podniků
 • financování nových technologií (výzkum, věda)

12) dotace a dary – neziskové organizace

INVESTOVÁNÍ FIREM

= firma má dočasně volné finanční prostředky, které firma chce zhodnotit

Způsoby investování:

 • termínované vklady u bank
 • nákup cenných papírů
 • devizové operace –  (nákup a prodej cizích měn)

– Investor by si měl vytvořit podle tzv. bezpečnostní pyramidy – PORTFOLIO

Cíle finančního řízení

1) zajistit platební schopnosti firmy = včas dostát svým závazkům

 • pohyb peněžních prostředků ve firmě zachycuje výkaz ,, cash – flow“, neboli výkaz zisků a ztrát

2) zajistit likviditu majetku

 • likvidita = schopnost přeměny majetku na hotové peníze

3) zajistit rentabilitu firmy nebo – li ziskovost

 • rentabilitu firmy zjišťujeme pomocí finanční analýzy
 • finanční analýza – firmy mají k dispozici řadu nástrojů ke zkoumání finančního zdraví
 • jedná se o formy a druhy ukazatelů:
  • Ukazatel rentability – poměřují zisk k různým veličinám
  • Ukazatel produktivity – poměřují výsledek podnikové činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd
  • Ukazatel účinnosti – poměřují výstupy z podniku ke vstupům
  • Ukazatel nákladovosti – poměřuje náklady vůči tržbám
  • Ukazatel náročnosti (mzdové)

 

Comments are closed.