Makroekonomie

0

Makroekonomie zkoumá ekonomii celého státu

Makroekonomika je hodnocena 4mi ukazateli (veličiny NH):

 1. Výkonnostní ukazatelé
 2. Nezaměstnanost
 3. Inflace
 4. Obchodní bilance

1. VÝKONNOSTNÍ UKAZATELÉ

Výkonnost ekonomiky (hospodářství) se dá zkoumat 2ma metodami:

a) Výrobní metoda
– kolik ekonomika vyprodukovala

b) Důchodová metoda
– sčítají se příjmy všech subjektů NH (stát, domácnost, podnik)

TYPY UKAZATELŮ:

1) HDP definice je množství statků a služeb, které vyprodukovalo NH výrobními faktory za 1 rok
– HDP uvádíme v Kč
– 3 667,6 mld. Kč v r. 2010
– HDP zkoumá výkonnost ekonomiky na územním principu tzn. výdaje subjektů jen v ČR
– u výrobní metody

HDP = spotřeba domácností
+ investice soukromých domácích firem
+ vládní nákupy (např. výdaje na zdravotnictví)
+ změna stavu zásob (zásoby na počátku roku – zásoby na konci roku)

2) HNP = „hrubý národní produkt“ množství statků a služeb vyjádřené v penězích vytvořené za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí
– HNP zkoumá výkonnost ekonomiky na národním principu tzn. kolik vyprodukovala naše firma u nás i v zahraničí
– u výrobní metody

HNP = HDP + čistý vývoz (vývoz – dovoz)

– Pozn. K HDP a HNP existuje taky (čistý produkt)
– ČDP aČNP – amortizace (opotřebení + nepřímé daně)

3) ND = „národní důchod“ je ukazatelem měření produktu důchodovou metodou
– součet všech příjmů subjektů NH
– obecně platí, že ND by měl být vyšší než HNP

ND = hrubé příjmy zaměstnanců
+ hrubé zisky firem
+ úroky
+ ostatní příjmy

4) ČEB = „čisté ekonomické bohatství“ vychází z ukazatele hrubého národního produktu, ale je zvýšen o výrobky produkované ve volném čase pro svou potřebu a o nelegálně produkované výrobky a služby

Čisté ekonomické bohatství = HNP
+ produkce pro vlastní spotřebu (to, co sám vyrobím a spotřebuji)
+ šedá a černá ekonomika (korupce a úplatky)

Lobing = společnost si zaplatí poslance, aby hlasovali v jejich zájmu
Šedá ekonomika = hospodářská trestná činnost, která poškozuje politiku státu
Černá ekonomika = hospodářská kriminalita, která poškozuje zákon dané země (organizovaný zločin, krádeže, praní špinavých peněz z drog a prostituce, organizovaná mafie)

Pozn. Stát získává informace pro výpočty ukazatelů z důvodů DPH, z daňových přiznání – daň z příjmů, statistické výkazy, které podnik odvádí nebo z celního úřadu (pro HNP)

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ SE MĚŘÍ V TĚCHTO CENÁCH:

 • běžná cena = cena aktuálního roku, nezahrnuje vliv inflace, proto je nemůžeme srovnávat s předešlým obdobím, běžnou cenou se zjišťují nominální hodnoty
 1. stálá cena = jsou přepočítané ceny k určitému roku, tím se odstraní vliv inflace a zjišťují se reálné  hodnoty makroekonomických ukazatelů
  Pozn. Nominální cena je někde napsaná (např. na bankovce) a reálná cena – to, co si za to můžu koupit

DŮSLEDEK UKAZATELŮ:

 • ekonomická rovnováha

– základní funkcí národního hospodářství je uspokojování potřeb společnosti, tzn. když národní hospodářství vyrobí tolik, kolik samo spotřebuje, nastala by agregátní ůplná rovnováha (všichni chtějí všechno)

 1. ekonomický růst

– růst ekonomiky je zákonitý, protože potřeby společnosti neustále rostou a národní hospodářství se je snaží zabezpečit zvýšenou produkcí

– možnosti ekonomického růstu HDP:
1. zvýšení produktivity práce
2. zvýšení zeměstnanosti
3. investice do nových technologií

– !národní hospodářství se ale nevyvíjí rovnoměrně, ale v hospodářských cyklech!

EKONOMICKÝ (HOSPODÁŘSKÝ) CYKLUS

 1. První fáze
  – v tomto ekonomickém cyklu dochází k expanzi ekonomiky (konjuktura) = roste nabídka i poptávka
 2. Druhá fáze
  = vrchol ekonomického cyklu
  – nasytí se poptávka a nabídka se stává přebytečnou (převis nabídky)
 3. Třetí fáze
  = období krize
 4. Čtvrtá fáze
  = dno ekonomického cyklu
  – vysoká nezaměstnanost (cyklická), ekonomika nefunguje, může dojít k nepokojům, stávkám, válkám
  – vyrovnání nabídky a poptávky a začíná oživení ekonomiky

– tento cyklický hospodářský vývoj se uskutečňuje ve všech hospodářských procesech v národní i světové ekonomice

2. NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost = Existuje prácischopné obyvatelstvo, které nabízí svoji pracovní sílu, ale nenachází uplatnění

1)      Nezaměstnanost dobrovolná
(lidé, kteří mají peníze a nechtějí pracovat)

2)      Nezaměstnanost nedobrovolná
(lidé potřebují pracovat, ale nemohou práci sehnat)

PŘÍČINY NEZAMĚSTNANOSTI:

 • Frikční nezaměstnanost
  (lidé, kteří běžně mění svoji práci, přirozený krátkodobý jev, pozitivní pro tržní ekonomiku)
 • Strukturální nezaměstnanost
  (některé odvětví se dostává do útlumu (průmysl, doly), jiné do rozvoje,  lidé přicházejí o práci, ideální řešení → rekvalifikace (= změna dosavadního oboru vzdělání na stejné úrovni vzdělání, tím pracovní síla získá nové znalosti a dovednosti )
 • Cyklická nezaměstnanost
  (v období krize nezaměstnanost, v období konjunktury dochází k nárůstu nezaměstnanosti a snižování objemu mezd)

MĚŘENÍ NEDOBROVOLNÉ NEZAMĚSTNANOSTI
– měří se ukazatelem „míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti =   Počet nezaměstnaných / Ekonomicky aktivní obyvatelstvo       ∙100 %

– Základní zájem společnosti je minimalizovat nezaměstnanost

– Nezaměstnaným stát poskytuje sociální pomoc, která musí být dostatečná, ale zároveň ne až tak vysoká, aby nesváděla k jejímu zneužívání

– Míra přerozdělování nesmí zatížit neúměrně pracující část populace

SOCIÁLNÍ POMOC

 • Zajišťuje úřad práce (pomáhá nezaměstnaným hledat práci na základě písemné žádosti), není – li práce do sedmi pracovních dnů zprostředkována, vyplácí ÚP hmotnou podporu v nezaměstnanosti
 • Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok ti, kdo v předcházejících třech letech odpracovali min. 12 kalendářních měsíců, za předchozí zaměstnání považována např. i osobní péče o dítě do 4 let, pobírání plného invalidního důchodu, ale ne studium
 • Zaměstnanec, který z práce odešel z vlastní vůle podá výpověď nebo odejde dohodou má nárok pouze na 45% průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu

VÝŠE PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI (pokud zaměstnanec dostane výpověď)

1. – 2. měsíc 65% z ČM
3. – 4. měsíc 50% z ČM
dále do 11. měsíce 45% z ČM

DÉLKA VYPLÁCENÍ PODPORY

do 50ti let – 5 měsíců
50 – 55 let – 8 měsíců
nad 55 let – 11 měsíců
Maximální podpora činí 2,5 násobek životního minima

 • V době rekvalifikace je podpora 60 % z předcházejícího čistého výdělku po celou dobu rekvalifikace, max. však 2,8 x ŽM

3. INFLACE

– měřítkem ceny směny zboží jsou peníze, které vyjadřují určitou hodnotu, ale ta není stálá
Infalce definice = znehodnocení peněz tj. peníze ztrácejí svoji hodnotu ( => zdražují se služby a zboží)
– jako první se to pozná u pohonných hmot a nemovitostí

PŘÍČINY INFLACE:

a) inflace tažená nabídkou = dochází ke zvyšování cen vstupů do výroby (zvyšování cen výrobních faktorů) – přírodní zdroje, práce a kapitál => zvyšování mezd nebo výdajů ze státního rozpočtu (sociální příspěvky, důchody)

b) inflace tažená poptávkou – lidé dostávají více peněz za stejnou práci (zvyšování mezd) nebo stát vydává více peněz ze státního rozpočtu => zvyšuje se poptávka při stejné úrovni nabídky => nedostatečná nabídka => zvyšují se ceny nabídky

UKAZATEL ZNEHODNOCENÍ PENĚZ = míra inflace

Míra inflace = cenová hladina (t) – cenová hladina (t – 1) / cenová hladina (t – 1)  ∙100 %

t = určité období (rok, měsíce)

t – 1= předcházející rok nebo měsíce

cenová hladina = je stanovena tzv. spotřebním košem (= ceny vybraného zboží a služeb, představit si ho můžeme jako nákupní košík v obchodě, do kterého se dávají ceny vybraného zboží a služeb, dle kterých se dá dobře určit inflace)

INDEXY K VYJÁDŘENÍ VÝVOJE CENOVÉ HLADINY:

1. Index spotřebitelských cen- je tvořen pomocí spotřebního koše
2. Index cen výrobků
3. Deflátor HDP

DRUHY INFLACE:

 • inflace mírná – do 9%, růst ekonomiky, ekonomika běžně funguje, lidé věří penězům
 • inflace pádivá – 10 – 99%, ekonomika je narušována, ukládání peníze do zlata, pozemků
 • hyperinflace – od 100%, peníze ztrácejí význam (nejvyšší byla asi 2 730%)
 • desinflace
  = zpomalení růstu cenové hladiny (inflace)
  – dochází k zdražování
  – inflace roste, ale pomaleji než v předcházejícím období
 • deflace
  = záporná míra inflace (= zhodnocení peněz)
  – když se slevňuje příliš, tak to může vést ke krizi ekonomiky (poznáme slevňováním)
 • devalvace
  = znehodnocení peněz (měny)
  – snižuje se kurz měny k jiným měnám
 • revalvace
  = opak devalvace, zhodnocení ceny
  – zvyšuje se kurz měny k jiným měnám

4. OBCHODNÍ BILANCE

– obchodní bilance poměřuje vývoz a dovoz zboží

aktiva

pasiva

VÝVOZ

DOVOZ

V – D = saldo obchodní bilance
V > D + (bilance je aktivní, aktivní saldo)
V < D – (bilance je pasivní, pasivní saldo)
V = D    saldo je 0

– kladným ukazatelem je aktivní saldo obchodní bilance V > D
– patří sem také PLATEBNÍ BILANCE:

 

aktiva

pasiva

PŘÍJEM

VÝDEJ

P – V = saldo plaební bilance
P > V + aktivní
P < V – pasivní
P = V   saldo je 0

– stát musí vyvážet, aby mohl dovážet
– stát potřebuje cizí devizové prostředky na dovoz ze zahraničí

(dovozem nazýváme – ze zemí mimo EU)
(pořízením zboží nazýváme – z EU)

Comments are closed.