Služby bank

0

PRINCIPY:

a) návratnost úvěru – schopnost dlužníka splatit úvěr, včas

b) výnosnost úvěru – je spojena s vyššího úrokového výnosu

DRUHY ÚVĚRŮ:

1) podle doby splatnosti

a) krátkodobé – splatnost do 1 roku, např.: kontokorentní úvěr – kontokorentní úvěr má možnost čerpání do mínusu z běžného účtu

b) střednědobé – doba splatnosti do 3 let, např.: lombardní úvěr je úvěr krytý movitou věcí) a spotřebitelský úvěr

c) dlouhodobé – doba splatnosti většinou 10 let, např.: hypoteční úvěr (= úvěr krytý nemovitostí)

2) podle měny

a) v Kč

b) v cizí měně

3) podle způsobu poskytnutí

a) přímé – jednání mezi klientem a bankou

b) nepřímé – pro klienta zprostředkovává úvěr obchod

Výhody:

 • Pro klienta = nemusí zařizovat úvěr, má ihned zboží
 • Pro obchod = prodá zboží, dostane provize od banky
 • Pro banku = výnosy od klienta

4) podle formy poskytnutí

a) jednorázové – úvěr poskytnut jedenkrát, klient čerpá jednorázově nebo v dohodnutých lhůtách

b) ve formě úvěrové linky -klient může čerpat opakovaně do výše stanoveného limitu (stát, domácnosti, objekty)

5) podle subjektu a účelu

Pozn.: úvěr – od banky ; půjčka – od nebankovního subjektu

I. úvěry občanů (hypoteční, spotřebitelský)

II. úvěry podnikatelů (na investiční výstavbu, ve formě úvěrové linky

III.  úvěry městům a obcím (opravy v obci, kontokorentní)

IV. mezibankovní úvěry – odkup směnek = reeskont (účelový) nebo vklady na den (neúčelový)

6) rozdělení podle zajištění

I. nezajištěné – mimořádně pro VIP klienty, o kom je známo, že to splatí, mají vysoké úrokové sazby (20% více)

II. zajištěné – banka používá tyto opatření:

 • ručení – když nesplácí klient, splácí závazky ručitel
 • zástava – klient předá bance movitou věc
 • hypotéka – zástava nemovitou věcí – nebere, špatně obchodovatelné
 • zástava pohledávkou (forfaiting)
 • směnka – klient poskytne bance směnku
 • převod věcí do vlastnictví banky (pokud movité věci nejsou vhodné jako zástava, banka uzavírá s klientem současně s úvěrovou smlouvu smlouvu o pronájmu)
 • vinkulace vkladu (omezení manipulace peněz na účtě)

Charakteristika dobrého zajištění:

 • dostatečně vysoká hodnota zajištění (alespoň 1500,- a proplatí nám 1000,-)
 • snadná prodejnost
 • možnost převodu vlastnictví

Hodnoty zajištění:

 • zástava se snižující se hodnotou – banka nepříjímá (např. motorové prostředky)
 • zástava se stabilní hodnotou (např.certifikáty, vinkulace vkladu)
 • zástava se zvyšující se hodnotou (např. nemovitosti, bonitní akcie)

POSTUP PŘI POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

1) žádost o poskytnutí úvěru + klient dokládá doklad totožnosti (FO dokládá OP) a (PO dokládá výpis ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku)

 • doklady o výši příjmu u FO – příjem za poslední 3 měsíce, trvalý pracovní poměr
 • doklady o výši příjmu u PO – daňové přiznání případně výsledovku a ostatní účetní výkazy
 • při zajištění úvěru další doklady (např.: výpis z katastru nemovitostí, výpis ze střediska cenných papírů)

2) úvěrová analýza

 • podle 6C banka zhodnotí bonitu klienta (jestli je schopný splácet úvěr) – 6C = podle anglických názvů
 • i když klient splní všechno, banka nemusí podat úvěr
 • na poskytnutí úvěru nemá klient nárok

3) úvěrová smlouva

 • banka písemně oznámí klientovi rozhodnutí o poskytnutí případně neposkytnutí úvěru, když poskytne sepisuje se úvěrová smlouva (za uzavření smlouvy hradí klient
 • většinou poplatek a jeho cena se odvíjí od výše úvěru)
 •  náležitosti úvěrové smlouvy:

1) identifikace obou stran (banka a klient)

2) účel úvěru (účelový/neúčelový)

3) výše úvěru

4) výše úrokové sazby

5) způsob a termíny čerpání úvěru

6) termíny a částky splátek

7) konečná splatnost

8) způsob zajištění (zsjištěný/nezajištěný)

9) ostatní podmínky (= další ustanovení, pokuty a penále)

10)  datum o podpisy obou smluvních stran

4) kontrola dodržování úvěrové smlouvy

Banka kontroluje jestli klient splácí včas a ve správné výši splátky úvěru a platby úroků (úvěr se splácí a úrok se platí)

a) úvěr a úroky se splácí společně v pravidelných předem stanovených stejně vysokých splátkách tzv. ANUITOU – anuita je jedna splátka, kterou vypočítá banka

b) zvlášť se splácí úvěr a zvlášť se platí úroky

Ostatní funkce OB jsou služby se směnkami, směnárenská činnost, nákup a prodej cestovních šeků, poskytování bankovních záruk, poskytování bankovních a dalších informací o zahraničních a tuzemských firmách)

SLUŽBY SE SMĚNKAMI

– upravuje směnečný a šekový zákon

– šekový zákon 191/1950 Sb.

 • Směnka je převoditelný krátkodobý cenný papír, který představuje bezpodmínečný písemný dlužnický závazek
 • Druhy směnek:

a) Směnka vlastní
= představuje příslib výstavce směnky zaplatit osobě v řadu uvedené přesně stanovenou částku na přesně stanoveném místě a v přesně stanovené době („Zaplatím!“)

b) Směnka cizí
= je příkaz výstavce třetí osobě tzv. směnečníkovi, aby zaplatil osobě v řadu uvedené přesně stanovenou částku na přesně stanoveném místě a v přesně stanovené době („Zaplaťte!“)

 • Rozdělení směnek:

a) Směnky obchodní – vystavují se oproti dodávce zboží

b) Směnky finanční – vystavují se proti půjčce peněz

 • Splatnost směnek

a) Vistasměnky = na viděnou neboli při předložení, výstavce má např. 2 dny na to, aby směnku proplatil

b) Lhůtní / Časové vistasměnky = určitou dobu po viděné, proplácí se určitou dobu po viděné (napsáno na směnce)

c) Fixní směnky = splatné určitý den, proplácí se v přesně stanovený den (napsaný na směnce)

d) Datosměnky = určitá doba po vystavení

 • Základní směnečné úkony
  • Akceptace směnek = podpis směnečníka na líci, kterým se zavazuje směnku proplatit
  • Aval = aval je směnečný ručitel, za zaplacení směnky se zajišťuje 3.osoba svým podpisem na líci směnky
  • Indosament  – nevyplněný blankoindosament (chybí jméno) nebo vyplněný indosament
  • Prolongace = prolongace je posunutí doby splatnosti směnky po dohodě obou stran
  • Domicil = domicil je místo proplacení směnky (většinou banka)
  • Protest = v případě, když dlužník odmítne směnku přijmout, řeší se soudně nebo notářsky
  • Regres = regres je postih pro neproplacení směnky, dlužník musí zaplatit úroky a soudní výlohy
  • Eskont = eskont je odkup směnky bankou před dobou splatnosti
  • Reeskont = reeskont je odkup již odkoupených směnek (ČNB odkupuje od OB)

Pozn.: úloha bank ve směnečných obchodech – domicil, eskont směnek, aval, akceptace směnek

SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST

– nákup a prodej devizových prostředků

– devizové prostředky:

a) valuty – valuty jsou cizí měna v hotovosti

b) devizy – devizy jsou cizí měna na bankovních účtech

– cizí měna se směňuje za kurz

– kurzy stanovují OB na základě oficiálních kurzů

 • kurz prodej valut – nesmí překročit tento oficiální kurz
 • kurz nákup valut – nesmí být nižší než tento oficiální kurz
 • kurz střed – slouží pro přepočet bezhotovostní platební styk uvnitř banky

– kurz = cena cizí měny v Kč

– prodejní odpočet – vystavuje banka klientovi při prodeji valut
– nákupní odpočet- vystavuje banka klientovi při nákupu valut

– za prostředkovaní nákupu a prodeje cizí měny se banka účtuje poplatky

– kurzy obchodních bank:

– prodej valut = nesmí překročit oficiální kurz
– nákup valut = nesmí být nižší než oficiální kurz

NÁKUP A PRODEJ CESTOVNÍCH ŠEKŮ

– cestovní šek = cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky cestovního šeku při jeho předložení k výplatě

– klient může koupit cestovní šek v Kč a v cizí měně
– při převzetí se cestovní šek prvně podepíše + klient obdrží tzv. prodejní list (je třeba ho chránit, aby nemohl nikdo peníze na šeku zneužít)

– využití:

 1. platby
 2. výměna v zahraniční za hotovostní místní měnu (nemění jen banky ale i směnárny)

– při předložení šeku k proplacení musí majitel šeku před příjemce šeku provést kontrolní podpis
– u nás se proplácí zahraniční šeky kurz nákup deviz
– výhody pro banku:

 1. inkasuje při prodeji cestovních šeků poplatky
 2. klient musí hodnotu cestovního šeku zaplatit v den prodeje

POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH ZÁRUK

– bankovní záruky jsou nejkvalitnějším zajištěním úvěru
– bankovní záruky, které poskytují banky:

 • aval ( banka je ručitel a podepisuje se na líci směnky)
 • akceptace (banka se podepíše na líci směnky, tím se zavazuje, že směnku proplatí při předložení v den splatnosti osobě v řadu uvedeném + slovo „přijato“)
 • zajištění bankovního úvěru
 • zajištění obchodního úvěru (zajišťovací instrumenty = dokumentární akredity, dokumentární inkaso)

– za poskytnutí záruky banka účtuje poplatky, jejich výše je cca 2%, je dohodnuta v záruční listině (= písemné prohlášení banky, že bude klientovi ručit)

POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH A DALŠÍCH INFORMACÍ O ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH FIRMÁCH

– na všechny bankovní informace se vztahuje bankovní tajemství

– zákon umožňuje, že banka může podat informace o svém klientovi pouze po obdržení písemného souhlasu klienta

– banky získávají tyto informace ve formě:

1) bankovních informací – o vkladech, úvěrech, splácení, …

2) kancelářské informace – základní údaje o firmě

3) kreditní informace – výše aktiv a pasiv, tyto informace banka získává od specializovaných informačních agentur

– informace o budoucích obchodních partnerech významně snižují riziko při podnikání

Comments are closed.