Projektové řízení

0

Projekt

 • = organizované úsilí k dosažení určitého cíle
 • = plán práce, který má na konci výsledek
 • Kvalitní řízení projektu zvyšuje efektivnost práce firmy
 • Definován datum začátku a konce, rozsah, rozpočet, výsledný produkt a zdroje
 • Dílo je unikátní
 • Je řízen podle velikosti, složitosti a významnosti
 • Nejsou to rutinní ani pomocné práce

Operace a projekt

Operace se v čase opakují

Projekt je časově omezené pracovní úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo služby

Zlepšením jednoho parametru projektu (náklady, rozsah, čas) se jiný parametr zhorší

U projektu rozlišujeme:

Kvalitu produktu – ISO normy

Kvalitu řízení – pouze jedna ISO norma

Program (výstavba panelových domů) -> projekt (jeden panelový dům) -> subprojekt (vchody)

Zdroje – personální x materiální

Kvalitativní stupeň (= rozsah projektu) x kvalita

Účastníci projektu

 • Projektový manažer – zodpovědný za vše
 • Projektový tým
 • Zadavatel – nemusí být zároveň investorem
 • Investor

Projektový manažer

 • = osoba, která má odpovědnost za řízení projektu tak, aby dospěl k úspěšnému dokončení
 • Dvě fáze – projektový plán a projektové řízení
 • Odpovědnost za procesy
  • Řídí celkový plán prací -> přidělení a dokončení práce včas a v rámci rozpočtu
  • Identifikuje a řeší problémy během projektu
  • Aktivně komunikuje -> sděluje informace o projektu všem zúčastněným
  • Identifikuje, řídí a zmiňuje rizika projektu
  • Zajišťuje kvalitu řešení
  • Aktivně řídí rozsah projektu -> zajišťuje, že bude dodáno pouze to, co je odsouhlaseno a aby všechny změny prošly změnovým řízením
  • Definuje metriky pro zjišťování postupu projektu a akceptovatelnost dodávek (metriky = četnosti kontrol -> špatně se odhaduje, v jaké části projektu se pracovníci právě nachází)
 • Odpovědnost za lidi
  • Dovednosti obecného managementu -> ustanovení procesů a zajištění, aby se lidé do nich zapojili
  • Umění vedení lidí (leadership) -> tým musí ochotně sledovat pokyny manažera
  • Stanovit logické, inspirativní a jasné cíle pro lidi
  • Stanovit odpovědnost členů týmu za splnění cílů
  • Dovednosti v budování týmu, motivační dovednosti a aktivní verbální a písemné komunikační dovednosti
  • Aktivní naslouchání schopnosti a schopnosti hodnotit výkon členů týmu

Projektový tým

 • Podléhá projektovému manažeru
 • Pracuje na projektových činnostech
 • Členové na plný nebo částečný úvazek
 • Pracuje na tvorbě projektových dodávek
 • Každý člen týmu zastává vlastní roli – profesní x lidskou
 • Členové jsou si rovni
 • Tým by se měl skládat ze 3 – 10 pracovníků

Hlavní investor

Má rozhodovací pravomoc a odpovědnost za projekt

Vypracovává vizi a směrnice na nejvyšší úrovni

Financuje projekt a prosazuje ho ve své organizaci

Řeší hlavní požadavky na změny a problémy

Hodnotí a zajišťuje dosažené projektové přínosy

Schvaluje všechny hlavní dodávky

Může delegovat denní taktické řízení investorovi projektu

Může být a nemusí

Investor projektu

 • Může být a nemusí
 • Zastupuje hlavního investora v běžných záležitostech -> činí obchodní rozhodnutí o projektu v běžných případech
 • Koordinuje požadavky na čas s účastníky projektuodpovědnos

Comments are closed.