Devizový trh a kótování devizového kurzu

0

Devizový trh je trh, kde se obchoduje s měnami.

 • Pro poptávající a nabízející plní 2 funkce:
  • Přeměna kupní síly z jedné měny do druhé
  • Zajištění proti kurzovému riziku
 • Z územního hlediska zahrnuje devizový trh všechna místa, kde se měna obchoduje (kurz CZK se nevytváří v Praze, ale na globálním trhu, kde se obchoduje 24 hodin denně).
 • Je to nejvíce globalizovaný trh, což je důsledek:
  • Moderních technologií (bezhotovostní platební styk, elektronické obchodování…)
  • Nárůst počtu zemí s vnější směnitelností (>80% z celkového počtu)

Směnitelnost

 • Směnitelnost lze omezit:
  • Z hlediska předmětu plateb:
   • Pro běžné platby (na běžném účtu)
   • Pro kapitálové platby (na kapitálovém a finančním účtu)
   • Pro obojí
  • Z hlediska subjektu plateb:
   • Pro rezidenty (vnitřní)
   • Pro nerezidenty (vnější)
   • Pro obojí

Valuty a devizy

Trh valut (hotovostní cizí peníze)

 • Nejčastěji pro cestovní ruch
 • Banky/směnárny mají vysoké náklady a velké riziko => velké rozpětí mezi kurzem nákup a prodej (spread) cca 5 %, u „exotických“ měn až 10 %

Trh deviz (bezhotovostní cizí peníze)

 • Obvykle spread 1 % u „maloobchodu“
 • 0,1 % na mezibankovním trhu

Klasifikace devizového trhu podle charakteru obchodování

 • Neburzovní (over the counter market; OTC)
  • převažující forma, která funguje na základě elektronického spojení jednotlivých účastníků trhu (dříve telefon, fax) dnes například SWIFT (mezinárodní komunikační síť pro transakce mezi bankami; od 1973)
 • Burzovní trh
  • pouze u některých termínových obchodů, kde se obchoduje přes devizové burzy

Klasifikace devizového trhu podle subjektů

 • Mezibankovní (velkoobchodní)
  • Vztah banka-banka
 • Klientský (maloobchodní)
  • Vztah banka-klient (výrobní podnik, investiční společnost, jednotlivci…)

Banky obchodují prostřednictvím dealerů (osoby, které nakupují a prodávají na účet banky cizí měnu a vytvářejí tak na trhu devizový kurz).

Dalšími osobami jsou brokeři – zprostředkovatelé, kteří uskutečňují za poplatek devizové obchody (klient vystupuje pak anonymně a také nemusí mít potřebné znalosti a informace).

Centrální banky na devizovém trhu

 • intervenují (nakupují a prodávají devizy)
 • stanovují pravidla (devizová omezení…)

Subjekty vystupují na devizovém trhu ve dvou rolích

 • Arbitražeři – zisku dosahují z předem známé úrovně kurzu (nebo úrokových měr) na různých místech trhu nebo v různých časech => nepracují s rizikem
 • Spekulanti – zisku dosahují z naplnění svých očekávání (prognózy) ohledně vývoje kurzu nebo úrokových měr => pracují s rizikem a mohou tak dosáhnout ztráty

Devizové pozice

 • Devizové pozice souvisí se spekulací ale i arbitráží. Devizová pozice je kvantitativní (množství) a kvalitativní (doba splatnosti, způsob úročení) vztah devizových aktiv a pasiv subjektu.
 • Uzavřená devizová pozice je kvantitativní a kvalitativní shoda aktiv a pasiv (změna kurzu nepřinese zisk ani ztrátu) => volí ji arbitražeři a většinou výrobní podniky (nemají dobré prognostické schopnosti a nevystavují se proto riziku)
 • Otevřená devizová pozice – existuje riziko ze změny kurzu (typické pro spekulanty)
  • Dlouhá („long“) – v budoucnu bude subjekt zahraniční měnu prodávat (tj. více zahraniční měny nakoupil než prodal a v budoucnosti mu tedy nějaká zůstane – spekulace na zhodnocení zahraniční měny)
  • Krátká („short“) – v budoucnu bude subjekt zahraniční měnu kupovat (tj. více zahraniční měny prodal než nakoupil a bude ji tedy muset v budoucnu koupit – spekulace na znehodnocení zahraniční měny)

Klasifikace devizových trhů podle techniky operací

 • Spotový trh – okamžité dodání deviz (technická lhůta do 2 dnů)
 • Termínový trh – nakupují a prodávají se devizy k budoucímu sjednanému termínu v kurzu, který je dohodnut při uzavření kontraktu (tj. nyní)
 • Swapy – kombinace spotových a termínových obchodů (například promptní nákup deviz a její současný prodej na forwardovém trhu, možná je kombinace dvou forwardových operací)
 • Význam termínovaných obchodů stále roste (jejich objem roste rychleji než objem spotových obchodů).

Termínové obchody

 • Forward – výhradně OTC, nákupy nebo prodeje podle forwardového kurzu nejsou omezeny výší (pouze zvyklostní minimum) ani dobou splatnosti (převažuje ovšem zvyk do 1 roku)

Forwardový obchod je sekundárně neobchodovatelná dohoda mezi (obvykle dvěma) subjekty o směně dvou specifikovaných měn v budoucím termínu za předem dohodnutou cenu.

 • Opce – OTC ale i burzovní (standardizované opce), jedna ze stran si kupuje právo měnu v budoucnu prodat nebo koupit dle předem dohodnutého kurzu. Právo nemusí využít a tak má možnost realizovat zisk => opční prémie (poplatek vypisovateli) je vysoká
  • Právo měnu koupit – kupní (Call option)
  • Právo měnu prodat – prodejní (Put option)
  • Právo lze využít pouze v termínu splatnosti – evropský typ opce
  • Právo lze využít kdykoliv v době trvání opce – americký typ opce

Opce je smlouva, která kupujícímu (držiteli) opce zaručuje právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat stanovené množství daných deviz za předem stanovenou cenu k předem danému budoucímu termínu. Protistrana (vypisovatel opce) musí devizy prodat či koupit v případě zájmu (tj. uplatnění práva) držitele opce. Opce umožňuje minimalizaci kurzového rizika (maximalizaci zisku), proto je opční prémie vysoká.

 • Futures – výhradně burzovní (standardizované ve velikosti i časech, výhodou jsou nízké náklady – malý poplatek)

Futures je podobný forwadovému kontraktu – je to sekundárně obchodovatelná dohoda dvou stran o směně dvou specifikovaných měn na stanoveném místě (burza) ve standardizovaném množství (násobky množství vybraných rozhodujících měn) a ve standardizovaném čase (dodání deviz zpravidla 3. středu v březnu, červnu, září a prosinci) za předem dohodnutou cenu, která je kótována na burze. Musí se předem složit záloha.

Kotace devizového kurzu

 • Devizový kurz je cena jedné měny vyjádřená v měně jiné (nebo v souboru/koši měn).
 • Kotace je způsob zápisu devizového kurzu.

Spotový kurz

 • přímý záznam (outright) z pohledu české koruny – CZK/EUR; CZK/USD… (tj. domácí měna / zahraniční měna)
 • nepřímý záznam se používá ve Velké Británii a v zemích na ni historicky napojených (tj. zahraniční měna / domácí měna)
 • Kurz nákup (bid) – cena, za kterou banka devizy nakupuje
 • Kurz prodej (ask, offer) – cena, za kterou banka devizy prodává
  • Je to z pohledu banky
 • Kurz nákup < kurz prodej (rozdíl je kurzové rozpětí – spread)
 • Kurz střed (mid) – používá například kurz střed při uzávěrce trhu

Arbitráž při kotaci devizového kurzu

Arbitráž při kotaci devizového kurzu může být dvojstránná či trojstranná

 • Dvojstranná (přímá) arbitráž
  • Devizová operace, která umožňuje dealerovi dosahovat zisku tím, že nakupuje a prodává měnu na různých místech trhu.
  • Například kurz nákup > kurz prodej, tak proběhne arbitráž a ta „uzavře nůžky“ – prostor pro arbitráž na globalizovaném trhu v podstatě není, ale její potenciální možnost tak připívá k homogenitě celého globálního trhu.
 • Trojstranná (nepřímá) arbitráž
  • – souvisí s pravidlem křížového kurzu, například
   ((CZK/USD)/(EUR/USD))=CZK/EUR
  • Pokud tato rovnice nebude splněna, dojde k arbitráži a platnost rovnice se obnoví. Platí, že prostor pro arbitráž je omezen, ale její potenciální možnost vede k homogenitě světového trhu

V ekonomii se této homogenitě trhu říká „zákon jedné ceny“.

Forwardový kurz

Forwardový kurz je cena forwardového obchodu.

 • Outright (přímá) kotace – CZK/EUR
  • Nákup
  • Prodej
  • Střed
  • Spread narůstá s dobou splatnosti
 • Kotace v % – uvádí termínovou prémii (nebo termínový diskont) přímo v %:
  • Při přímé kotaci kurzu:
   • f = ((FR-SR)/SR) * 360/t * 100%
  • SR = spot rate; FR = forward rate
  • První závorka je míra depreciace nebo apreciace domácí měny
  • Druhý člen je přepočtení na roční bázi (p.a.)
  • 100 % je přepočtení na %
  • t je počet dnů forwardového kontraktu
  • f > 0 je to prémie a představuje zhodnocení devizy na forwardovém trhu oproti spotovému trhu
  • f < 0 je to diskont a představuje znehodnocení devizy …
 • Kotace ve swapových bodech
  • Swapové body = (FR-SR) * 10000
  • To je obvyklá kotace na 4 desetinná místa
  • Výsledek je pak v celých číslech – bodech
  • Kladný výsledek je prémie, záporný výsledek je diskont

Comments are closed.