Ekonomická devizová expozice

0

Tato devizová expozice zahrnuje celkové cash-flow firmy (přepočtené na domácí měnu)

 • Cash-flow plyne z domácího trhu v CZK, ale může být ovlivněno měnovým kurzem (například apreciace domácí měny povede ke stimulaci importu, což zostří konkurenci na domácím trhu, a proto cash-flow z domácího trhu klesá)
 • Cash-flow plyne ze zahraničního trhu v CZK (měnový kurz ovlivňuje nikoliv korunovou cenu, ale ovlivňuje sumu, kterou zaplatí zahraniční odběratelé – tj. kolik oni platí v devizách)
 • Změna cash-flow (CF) je závislá na změně měnového kurzu:

vzorec42

Za předpokladu dokonalé racionality akciových trhů a veřejné obchodovatelnosti podnikových akcií, by měla cena akcií odrážet očekávanou budoucí diskontovanou hodnotu cash-flow (dlouhodobě je cash-flow rovno zisku).

 • Pokud bude cash-flow v každém roce stejné, pak po jeho vydělením „diskontním faktorem“ dostáváme CF/diskontní faktor = VF, což je hodnota firmy.
 • Pokud by tato hodnota firmy rostla určitým procentem

vzorec43,

 • Pak by tato hodnota rostla dlouhodobě v proporci růstu ceny akcií .

vzorec44

Odhad budoucího cash-flow

 • Cash-flow rozdělíme na skupiny:
  • prodej domácích výrobků na domácím trhu
  • prodej domácích výrobků na zahraničním trhu
  • nákup vstupů na domácím trhu
  • nákup vstupů na zahraničním trhu
 • Pro jednotlivé složky cash-flow odhadneme budoucí cash-flow (pro jednotlivé měnové kurzy). Předpokládáme, že se chyby v odhadech pro jednotlivé složky cash-flow vzájemně vykrátí a výsledný odhad bude tedy přesnější, než pokud by byl odhad proveden pro celkové cash-flow firmy.

Hedging – možnosti

 • Reálná oblast ekonomiky firmy (přizpůsobení reálných smluv firem tak, aby bylo cash-flow v jednotlivých firmách vyrovnané)
 • Finanční oblast ekonomiky firmy (restrukturalizace zadlužení a pohledávek firmy tak, aby se eliminovala devizová expozice)

Translační (účetní) devizová expozice

Otázky změn rozvahy a výsledky při změně devizového kurzu

Rozvaha

 • Běžná metoda (přeceňování prostřednictvím běžného kurzu)
  • nevýhodou je, že může dojít ke zkreslení (vlivem kurzových výkyvů)
 • Monetární a nemonetární metoda
  • reálná aktiva se ocení historickým kurzem
  • ostatní aktiva se ocení běžným kurzem
 • Časová metoda
  • dlouhodobá aktiva (stálá aktiva) se ocení historickým kurzem
  • krátkodobá aktiva (spojená s provozní činností) se ocení běžným kurzem
 • Další možností je přeceňovat reálná aktiva ještě podle inflace v dané zemi…

Výsledovka

 • Pokud domácí měna apreciuje, zisk ze zahraniční dceřiné společnosti (i případná ztráta) bude menší (po přepočtu na domácí měnu)
 • Pokud domácí měna depreciuje, zisk ze zahraniční dceřiné společnosti (i případná ztráta) bude větší (po přepočtu na domácí měnu)
 • Výsledovka může být dosti rozkolísaná v závislosti na měnovém kurzu
 • Pro stabilizaci výsledovky lze případné kursové zisky účtovat do rezerv (pro krytí případných kursových ztrát) nebo jako mimořádnou položku

Přímé zahraniční investice

Přímé zahraniční investice jsou z pohledu ekonomické teorie alternativou prostého exportu (lze tedy vyrábět zboží přímo na místo – v zemi odbytiště).

 • Přímou zahraniční investicí se rozumí majetkové akvizice s majetkovou účastí alespoň 10 % na kapitálu či hlasovacích právech společnostech.
 • Přímé zahraniční investice jsou financovány zpravidla z reinvestic zisků.
 • Druhy přímých zahraničních investic:
  • na zelené louce (green field) – například stavba nové továrny…
  • na hnědé louce (brown field) – například nákup stávající továrny…
 • Přímé zahraniční investice způsobili to, že vznikly „transnacionální korporace“ (tj. nadnárodní společnosti disponující pobočkami a dceřinými společnostmi po celém světě).
 • Alternativou k přímým zahraničním investicím je prodej licence osobám v dané zemi. Výhodou jsou nulové náklady (prakticky nulové náklady na prodej licence). Rizikem však je, že daná osoba odmítne licenci nakoupit znovu…
 • Další alternativou k přímým zahraničním investicím je joint venture (partnerství se firmou v místě, kde měla být původně realizována přímá zahraniční investice) nebo franchising.

Co hraje roli při úvahách o realizaci přímé zahraniční investice:

 • levnější výrobní faktory (pracovní síla, hmotné vstupy…)
 • nejsou náklady na mezinárodní obchod (úspora nákladů na dopravu, clo…)
 • nižší daňové zatížení a jednodušší daňový systém, pobídky
 • mírnější normy (zdravotní, technické, ekologické…)
 • snížení devizového rizika
 • mezinárodní diverzifikace
 • následování obchodních partnerů (banky, auditorské a poradenské společnosti…)

Produkční cyklus přímých zahraničních investic

 1. výrobek vzniká (výzkum, vývoj, výroba), prodej na domácím trhu
 2. export (domácí trh je již saturován)
 3. přímé zahraniční investice (výroba výrobků v zahraničí, konkurence je velká, je nutno zlevňovat)
 • Přímé zahraniční investice lze členit na:
  • vertikální investování
   • od primární sektoru (těžba, zemědělství), přes sekundární (průmysl) až po prodej a služby
   • například v domácí ekonomice těžím suroviny a v zemi, kde jsem realizoval přímé zahraniční investice, tyto suroviny přetvářím na výrobky…
  • horizontální investování
   • například v domácí ekonomice vyrábím určitý druh výrobků a v zemi, kde jsem realizoval přímé zahraniční investice, vyrábím stejný druh výrobků

Propočet efektivnosti přímé zahraniční investice

Efektivnost investice se nejčastěji vyjadřuje její čistou současnou hodnotou.

 • Čistá současná hodnota přímé zahraniční investice:
 • Náklady investice

-(SR0.C0)

SR0 = spotový kurz v čase 0; C0 = náklady investice v čase 0

 • Očekávané diskontované cash-flow po zdanění

vzorec45

SR = očekávaný spotový kurz v čase „t“; CF = očekávané cash-flow v čase „t“ v cizí měně; TF = daňová sazba v zahraničí; DR = subjektivní diskontní sazba; Dt = odpisy v čase „t“ (v zahraniční měně); IR6F  = očekávaná úroková míra (zahraniční); NPt = nesplacená jistina úvěru v čase „t“

 • První část zahrnuje očekávané cash-flow diskontované zdaněné celé, druhá část představuje zvýšení první části vzorce z titulu toho, že se cash-flow nedaní celé (nedaní se odpisy a úroky z úvěrů).
 • Očekávaná zbytková hodnota investice (zůstatková hodnota na konci doby životnosti)

vzorec46

 • Celý vzorec má tedy tuto podobu:

vzorec47

 • Specifika přímé zahraniční investice
 • Například aktivizované nedobytné pohledávky, podíl na privatizačním projektu, pobídky…

vzorec48

AA = jednorázová investiční pobídka, která snižovala náklady invsetice; LS6F = částka, kterou se sníží výnosy ostatních investic (například mateřského podniku) v důsledku realizace přímé zahraniční investice; St = každoroční subvence ze zahraničí; At = částka v domácí měně, o kterou je například snížena daňová povinnost podniku v tuzemské ekonomice

 • Vzorec například neuvažuje způsob financování přímé zahraniční investice:
  • upsání základního akciového kapitálu
  • úvěr od mateřské společnosti
  • úvěr od banky v zemi, kde je přímá zahraniční investice realizována
   (tento způsob financování je výhodný v politicky nestabilních zemí)

Daňové aspekty přímých zahraničních investic

Sledovat samotnou daňovou sazbu je mnohdy nedostačující – důležité je i uvažovat základ daně, tedy částku, ze které je samotná daň vypočítávána

 • Jedním ze způsobů zdanění je zdanění probíhá na základě (tj. zdaňován je konsolidovaný hospodářský výsledek mateřské společnosti – daně zaplacené v zahraničí jsou započítávány na tuzemskou daňovou povinnost) – to způsobuje, že není možné uspořit daně přemístěním dceřiných společností do daňových rájů…
 • Dalším ze způsobů zdanění je zdanění na územním základě (tj. je subjekty jsou zdaňovány bez ohledu na to, jaké mezi sebou mají vazby).

Riziko země a rating

 • Politické riziko
  • cash-flow z dané země je citlivé na politické události (znárodnění, blokace plateb do zahraničí, hospodářsko-politická opatření nepříznivá pro cash-flow…)
  • odráží ochotou platit zahraniční dluh
 • Ekonomické riziko
  • vývoj ekonomiky může být nepříznivý pro cash-flow (inflace…)
  • odráží schopnost platit zahraniční dluh
 • Měřením těchto rizik se zabývají „ratingové agentury“ (Moody´s, Standards and Poors, Fitch).
 • Pro rating platí pravidlo, že závazky nenominované v zahraniční měně by měly mít horší rating než rating závazků nenominovaných v tuzemské měně (existuje totiž měnové riziko).
 • Rating určitého ekonomického subjekty by neměl být lepší než rating zemi, ve které se daný subjekt nachází.
 • Ratingové agentury stanovují rating například na základě průzkumu u významných světových bank (jak jsou ochotné tyto banky investovat v dané zemi, které je hodnocena…)

Využití ratingu

Horší rating znamená vyšší pravděpodobnost, že se investor neobdrží své peníze zpět.

Předpokládejme, že nominální úroková míra státních pokladničních poukázek v zemi s nejvyšším ratingem, je „bezriziková úroková míra“ (tj. „iN“, tj. nominální). Bezriziková reálná úroková míra je pak rozdílem bezrizikové nominální úrokové míry a míry inflace (tj. iR = iN – Π ).

 • Reálná úroková míra v určité zemi je dána rozdílem nominální úrokové míry ze státních pokladničních poukázek v dané zemi a míry inflace.
 • Riziková prémie dané země je pak rozdílem mezi reálnou úrokovou mírou inflace a bezrizikovou reálnou úrokovou mírou.

Obrana proti politickému a ekonomickému riziku

 • Úvěrovat přímou zahraniční investici úvěrem od banky v dané zemi
 • Nevyrábět v politicky nestabilních zemí strategické výrobky (klíčové výrobní postupy ponechávat v bezpečných zemí)
 • Spojit se s domácími subjekty v dané zemi (vytvoření „joint venture“)
 • Emitovat část akcií v dané zemi

 

Comments are closed.