Fundamentální analýza devizového kurzu (FX)

0

Fundamentální analýza patří vedle cenové hladiny a úrokové míry mezi nejvýznamnější národohospodářské ceny. Má makroekonomickou i mikroekonomickou stránku působení.

 • Fundamentální faktory ovlivňující FX
  • makroekonomické veličiny (BP, běžný účet, inflace, inflační diferenciál, úrokové míry, úrokový diferenciál, M, tempo růstu M, Y, tempo růstu Y) – různé teorie zdůrazňují a vybírají různé veličiny.
 • Subjektivní faktory ovlivňující FX –
  • do „hry“ vstupuje také chování ekonomických subjektů – očekávání (jak se formuje?), dále politické faktory, hospodářská politika (prohlášení politiků a nositelů hospodářské politiky)
 • Aplikace je předmětem ekonometrie – sestavení a odhad ekonometrického modelu na základě modelu fundamentálního/teoretického

Parita kupní síly (PPP) – absolutní verze

Nejstarší teorie (.základy položené D. Ricardem rozvinul ve 20. letech 20. století G. Cassel)

 • Základní předpoklad: existuje jen výkonová bilance (NX) – ostatní položky BP jsou 0
 • Absolutní verze vychází z „mezinárodní aplikace“ zákona jedné ceny = stejné zboží musí stát stejně na různých místech, pokud zanedbáme dopravní náklady a jakékoliv jiné překážky obchodu.
 • Indexem „d“ označíme domácí zemi a indexem „f“ zahraničí
 • Určité zboží má v domácí zemi cenu Pd a v zahraničí cenu Pf, tj. po přepočtu nominálním FX (přímá kotace z pohledu domácí země) Pf* SR (SR=spot rate tj. spotový kurz)
 • Díky obchodní arbitráži musí platit: Pd=Pf*SR
 • Úvahu rozšíříme na veškerá zboží a služby – P jsou pak cenové hladiny vyjádřené vhodným indexem.
 • Absolutní verze PPP: SRPPP = Pd/Pf
 • Cenové hladiny jsou exogenní proměnné a měnový kurz se přizpůsobuje poměru cenových hladin. .Absolutní verze je statická a vyjadřuje dlouhodobou rovnováhu FX

Parita kupní síly (PPP) – relativní verze

Představuje „dynamický“ pohled:

vzorec1

„π“ = míra inflace v daném čase v dané ekonomice

 • Přibližný výpočet logaritmováním:

vzorec2

 • Místo logaritmování lze použít toto:

vzorec3

po odečtení 1 dostáváme:

vzorec4

 • Zanedbání zahraniční inflace ve jmenovateli:

vzorec5

srt = míra depreciace = míra růstu kurzu

 • V obou případech dostáváme výsledek:

vzorec6

 • FX se přizpůsobuje inflačnímu diferenciálu.

Předpoklady a nedostatky PPP

 • BP je tvořena jen NX
 • Veškeré zboží a služby jsou mezinárodně obchodovatelné
 • Nulové transakční náklady (doprava…)
 • Cenově elastické poptávky po exportu:
  • ↑Pd => ↓↓reálný export z domácí země=>↓klesá poptávka po domácí měně a ↓klesá nabídka zahraniční měny => kurz domácí měny se znehodnocuje tj. ↑SR= ↑Pd / Pf
  • Při malém růstu ceny na domácím trhu dojde k vyššímu poklesu exportu z domácí země = na nákup dané komodity je potřeba méně peněz (poptávka je elastická). Tím pádem dojde k poklesu poptávky po domácí měně a klesá nabídka zahraniční měny = domácí kurs znehodnocuje.
 • PPP není schopna vysvětlit krátkodobé změny FX
 • PPP přebírá všechny problémy spojené s měřením inflace (růst kvality zboží se objeví v růstu ceny, ale zároveň se zvětší konkurenceschopnost zboží)
 • PPP je narušována ochranářskými a proexportními opatřeními:
  • Dovozní cla a kvóty:
   • ↓devizová poptávka (klesá dovoz) => apreciace kurzu
   • ↑Pd => depreciace kurzu podle PPP (domácí cenová hladina ale se zavedením ochranářských opatření zpravidla roste – omezuje se zahraniční poptávka)
   • ↑dovozních cen (tj. k dovozní ceně se přirazí clo) ale může zhoršit export (tj. domácí výrobci ovládnou celý domácí trh a nebudou exportovat) => oslabení apreciace
  • Proexportní opatření:
   • ↑exportu => ↑nabídky deviz => apreciace
   • ↑exportu => ↑domácích cen (více se exportuje a je nižší domácí nabídka) => depreciace podle PPP

Reálný FX a jeho indexy

 • Podle absolutní PPP
  • = SRreálný = SRskutečný(nominální) * Pf / Pd
   • – SRr = 1 platí absolutní PPP
   • – SRr < 1 domácí zboží je méně konkurenceschopné
   • – SRr > 1 domácí zboží je více konkurenceschopné
  • Index reálného kurzu
   • = Irer= SRreálný / SRskutečný = Pf / Pd = 1/SRPPP
    • Irer roste => růst konkurenceschopnosti domácího zboží a tedy pokles reálné kupní síly domácí měny ve vztahu k zahraničí
    • Pokud platí absolutní PPP => SRr=1
    • Pokud platí relativní PPP => Irer= 1 a SRr=konst.
    • Reálný kurz ukazuje „reálnou“ konkurenceschopnost.
    • Reálný kurz je dobrý pro mezinárodní srovnání životní úrovně.
   • Pro ukázání nominální konvergence
    • ERDI (Exchange rate deviation index)= SRskutečný/SRPPP=SRr
     • Vysoká hodnota znamená malý stupeň nominální konvergence

 

 

Comments are closed.