Kapitálový trh v České republice

0

Kapitálový trh je časově a prostorově definované místo, kde se střetává nabídka a poptávka po penězích. Jedná se o systém vztahů a nástrojů umožňující soustřeďování, rozmísťování a přerozdělování dočasně volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky

Historie českého kapitálového trhu

 • v polovině 19. století obchodovány zahraniční měny a akcie pod vlivem vídeňské a budapešťské bursy
 • 3.1871 založena Pražské bursa pro zboží a cenné papíry
 • v předválečném období byla vysoká úroveň českého kapitálového trhu presentována pražskou burzou
 • 1914 – pražská bursa byla uzavřena (po dobu celé 1. světové války)
 • v meziválečném období se na pražské burse obchodovalo cca 100 titulů akcií a 100 titulů obligací
 • 9.1938 – obchodování na pražské burse opět uzavřeno (po válce se již bursa neotevřela)
 • 11.1992 vznikla Bursa cenných papírů Praha, a. s. (BCPP) – 17 zakládajících členů
 • 1.1993 byl založen RM-Systém (100 % vlastníkem byla PVT a. s. /Podnik výpočetní techniky/), licenci k obchodování získal RM-Systém 19.3.1993
 • 4.1993 bylo zahájeno obchodování na BCPP (7 titulů cenných papírů na dvou trzích – kótovaném a nekótovaném)
 • 5.1993 bylo zahájeno obchodování na RM-Systému
 • 6.1993 – vstup 622 akcií z kupónové privatizace na BCPP
 • 7.1993 – vstup 333 akcií z kupónové privatizace na BCPP
 • 4.1994 – zahájení výpočtu indexu PX-50
 • 1995 – zrušena periodická aukce na RM-Systému (preference aukce kontinuální)
 • 3.1995 – vstup 674 emisí z 2. vlny kupónové privatizace na BCPP
 • 4.1995 – zahájení výpočtu indexu PX-GLOB (19 oborových indexů)
 • 9.1995 – nové členění BCPP na hlavní, vedlejší a volný trh
 • 3.1996 – zahájení kontinuálního obchodování KOBOS s 5 tituly akcií a 2 tituly obligací na BCPP
 • 4.1997 – povinnost reportingu – členové BCPP zveřejňují své mimobursovní obchody včetně typu operace (spot, repo, forward…)
 • květen 1997 – BCPP obdržela licenci k obchodování s deriváty
 • 1997 – RM-Systém připravuje společně s Vídeňskou bursou obchodování s deriváty
 • září 1997 – uvažuje se o zřízení „Jednotného zúčtovacího centra“ (UNIVYC /UNIversální Vypořádací Centrum – BCPP/, PVT /RM-Systém/ a SCP /Středisko cenných papírů/) – dodnes se toto centrum nezřídilo
 • 1997 – BCPP vyřadila z obchodování 1301 emisí
 • 4.1998 – vznik Komise pro cenné papíry (před tím dohled nad kapitálovým trhem spadal pod Ministerstvo financí; od roku 2006 tuto instituci nahrazuje Česká národní banka)
 • 5.1998 – vznik nového obchodního systému na BCPP nazvaný SPAD (Systém Podpory obchodů Akcií a Dluhopisů)
 • 1.1999 – zahájení výpočtu indexu PX-D (kontinuálně vypočítávaný index)
 • 9.1999 – BCPP vyřazuje další emise
 • 5.2000 – BCPP realizuje projekt „jednotná kniha objednávek“
 • 7.2000 – RM-Systém nabízí možnost anonymního půjčování cenných papírů (možnost otevření „short-pozice“ – spekulace na pokles ceny)
 • Short-pozice (krátká pozice) spočívá ve výpůjčce cenných papírů, které jsou při vysokém kursu prodány a při poklesu kursu nakoupeny zpět a s „úrokem“ vráceny zpět.
 • 6.2001 – přijetí BCPP za přidruženého člena Federace evropských burs
 • 12.2001 – novelizován zákon o cenných papírech – vyřazení nelikvidních cenných papírů z RM-Systému a BCPP
 • 10.2002 – na BCPP zahájeno obchodování s první emisí zahraničních akcií ERSTE Bank
 • 5.2004 – vznikají nové zákony:
 • zákon o podnikání na kapitálovém trhu (nahradil zákon o cenných papírech a zákon o burse cenných papírů)
 • zákon o dluhopisech
 • zákon o kolektivním investování (nahradil zákon o investičních fondech a investičních společnostech)
 • 6.2004 – na BCPP zahájeno obchodování s první českou primární emisí Zentiva
 • 4.2006 – zrušena Komise pro cenné papíry (pravomoci převedeny na ČNB)
 • 10.2006 – zahájeno obchodování s investičními certifikáty na BCPP
 • 10.2006 – zahájeno obchodování s futurem na BCPP
 • 2006 – RM-S Holding, a. s., prodal akcie RM-Systému, a. s., dvěma novým majitelům ovládajícím finanční skupinu Fio

Institucionální uspořádání kapitálového trhu

 • zákonodárná instituce – Parlament České republiky (zákonodárná regulace)
 • výkonná instituce – Česká národní banka (od 1.4.2006, dohled nad kapitálovým trhem)
  •  licence a regulace zprostředkovatelů
  • licence a regulace bursy
  • dohled nad pravidly primárního trhu
  •  dohled nad pravidly sekundárního trhu
 • organizátoři trhu s investičními instrumenty:
  • regulovaný trh
  • volný trh (organizuje organizátor regulovaného trhu)
 • vypořádavatelé (finanční a majetkové vypořádání)
 • evidence investičních nástrojů
 • ratingové agentury
 • emitenti a investoři

Právní předpisy

 • zákony
 • podzákonné právní normy (vyhlášky, prováděcí předpisy, účetní standardy)
 • právní předpisy Evropských společenství
 • řády a pravidla
  •  Bursy cenných papírů Praha
  •  RM Systému…

Organizátoři

 • Bursa cenných papírů Praha
  • právnická osoba, která organizuje trh
  • členský princip obchodování (člen burzy, ČNB, MFČR, akcionář burzy)
 • RM Systém
  • od roku 2008 je bursou cenných papírů
  • otevřený systém obchodování

Zprostředkovatelé

 • obchodníci s cennými papíry (právnické osoby, které poskytují investiční služby)
  • přijímání a předávání pokynů týkající se investičních nástrojů
  • provádění pokynu na účet jiné osoby i obchodování na vlastní účet
  • obhospodařování majetku, úschova investičních nástrojů, správa investičních nástrojů
  • upisování či umísťování emisí
  • poskytování úvěru či půjčky na investiční nástroje
  • poradenská činnost týkající se investičních nástrojů a struktury
  • devizové operace týkající se investičních nástrojů
 • makléř
  • fyzická osoba, která vykonává investiční činnost
  • zaměstnanec obchodníka s cennými papíry
  • makléř může být zaměstnancem pouze jednoho obchodníka
  • makléř musí složit „makléřskou zkoušku“
 • investiční zprostředkovatel
  • fyzická či právnická osoba poskytující investiční služby přijímání a předávání pokynů
  • nepřijímá peněžní prostředky ani investiční instrumenty
  • má přiměřené zkušenosti s kapitálovým trhem či absolvovala kurs zaměřený na investiční instrumenty

Evidence investičních nástrojů

 • Středisko cenných papírů
  • centrální evidence (dnes převedeno pod „Centrálního depozitáře cenných papírů“)
 • subregistry (samostatná evidence podílových listů otevřených podílových fondů)
  • vede je obchodník s cennými papíry, investiční společnost, banka, zahraniční depozitář či zahraniční osoba vedoucí evidenci cenných papírů
 • centrální depozitář
  • vede centrální evidenci cenných papírů
  • přiděluje ISIN (identifikační označení dle mezinárodního systému číslování

Vypořádání obchodů

 • Česká národní banka
  • systém krátkodobých dluhopisů
 • RM-Systém
  • vypořádací systém SVYT
 • UNIVYC (UNIversální Vypořádací Centrum – BCPP)
  • vznik 5.4.1993 – původně Bursovní registr cenných papírů
  • spolupráce se zúčtovacím centrem ČNB a Střediskem cenných papírů
  • vypořádání v čase S=T+0 až S=T+99
  • „T+0“ = vypořádání ke dni obchodu + 0 dní

 

Comments are closed.