Regulace kapitálového trhu

0

Stabilita a důvěryhodnost kapitálového trhu jsou základem fungování ekonomiky

Význam regulace finančních trhů

 • stanovení „pravidel hry“, nastolit podnikatelskou kulturu a etické chování
 • ochrana zájmů investorů, zajistit rovné a spravedlivé možnosti všech investorů
 • ochrana trhů před monopolizací, zajištění hladkého a efektivního fungování trhů
 • Regulace finančních trhů má být přísná, nestranná a kvalifikovaná, má být prováděna nezávislými a respektovanými orgány.
 • Cílem regulace je čestné a důvěryhodné fungování trhu.

Obecné regulační systémy kapitálových trhů

Regulační systémy můžeme rozdělit na několik skupin:

 • politický model regulace
  • politická moc zřizuje regulační instituce
  • SEC (Securities and Exchange Comission) =komise pro cenné papíry v USA
  • Úřad pro cenné papíry v Japonsku…
 • profesní model regulace
  • vznikají v podstatě samoregulační organizace
  • Komise pro regulaci zřízená Federací švýcarských burs
 • britský model regulace
  • existuje nezávislá soukromá společnost, která vykonává funkce na ni delegované
 • model správního orgánu nezávislého na politické moci i na profesionálech finančních trhů
  • například ve Francii komisi jmenuje vláda na dobu určitou
 • administrativní model inspirovaný bankovním dohledem

Regulace v České republice

 • 9.1992
  • – administrativní dozor prostřednictvím Odboru dozoru nad kapitálovým trhem Ministerstva financí České republiky
  • je nastaven licenční proces Ministerstva financí – povinnost licencovat se mají investiční společnosti, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, makléři, bursy, mimobursovní trh…
 • 1996
  • – novelizace zákona o investičních společnostech a fondech přinesla nové a větší pravomoci pro dozorový institut
 • 2.1997
  • – vzniká Úřad pro cenné papíry
 • 4.1998
  • – vzniká Komise pro cenné papíry (www.sec.cz) a dalšími novelizacemi byly pravomoci Komise zvětšovány
  • jedná se již o model regulace nezávislé na politické moci
  • Komise je správní úřad oddělený od výkonných složek (Ministerstvo financí), ale s omezenou možností vydávat samostatné prováděcí předpisy
 • 4.2006
  • – od tohoto data reguluje prakticky celý finanční trh Česká národní banka

Regulace v USA

Právními předpisy regulující kapitálový trh jsou zákon o cenných papírech (z roku 1933, primární emise) a zákon o bursách (z roku 1934, umožnil vznik Vládní komise pro regulaci prodeje cenných papírů /SEC/)

 • SEC – Securities and Exchange comission
  • přímé řízení regulace trhů prostřednictvím zákonů, předpisů a nařízení
  • deleguje pravomoci na samoregulující organizace
  • registruje subjekty na kapitálovém trhu
  • registruje cenné papíry, kontroluje a eviduje „prospekty“ k cenným papírům“
  • sledují cenu a objem obchodů (automatizovaný systém pro identifikaci neobvyklých obchodů – SWAT /Stock Watch Automatic Tracking/)
  • kontrolují relevantní aktivity zákazníků trhu
 • Samoregulující se organizace (SRO – Self-Regulatory Organisations)
  • registrované asociace pro cenné papíry:
  • NASD (National Assotiation of Securities Dealers) – řídí NASDAQ (automatické kótování, monitoruje obchody, uděluje licence, dozoruje honoráře, reklamu, literaturu)
  • národní bursy:
  • NYSE (New York Stock Exchange)
  • Amex (American Stock Exchange)
  • CBOE (Chicago Board Option Exchange)…
  • registrované agentury pro zúčtování:
  • DTC (The Depository Trust Company)
  • NSCC (National Securities Clearing Corporation)

Regulace ve Velké Británii

 • zákon o finančních službách
 • státní tajemník pro státní pokladnu (deleguje regulaci kapitálového trhu na nevládní organizaci)
 • Rada pro cenné papíry (The Securities and Investments Board Limited – SIB)
 • samoregulující organizace (Úřad cenných papírů a termínovaných obchodů, Úřad osobních investic…)
 • regulace kolektivního investování – směrnice UCITS (1985, Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities – Závazky pro kolektivní investice v převoditelných cenných papírech)

Regulace ve Francii

 • regulace ve Francii je inspirována americkým vzorem
 • Comission des Opérations Bourse (1967)
  • chrání investice a informuje investory
  • zajišťuje řádné fungování kapitálového trhu
  • od roku 1989 částečně nezávislá na vládě, má vlastní finanční zdroje
  • členové jsou jmenování nejvyššími soudními orgány, profesními institucemi, Francouzským národním shromážděním, Senátem…
  • vydává směrnice a uděluje sankce, směrnice jsou schvalovány ministerským výnosem

Regulace v EU

 • severní vzor (Velká Británie, Dánsko, Nizozemsko)¨
  • volný trh, důraz na samoregulaci trhu
  • odděleno investiční a obchodní bankovnictví¨
 • jižní vzor (Itálie, Francie, Španělsko)
  • přísná kontrola kapitálového trhu ze strany veřejnosti
  • zakázány mimobursovní obchody
 • centrální koncepce
  • kombinace veřejných zásahů a samoregulací
  • universální bankovnictví, je rozhodující postavení bank
  • převaha financování rozvoje společností prostřednictvím úvěrů

Kapitálové trhy v zemích střední a východní Evropy

 • vznikly v důsledku privatizace a přechodu na tržní hospodářství
 • přehnaný počáteční optimismus a následná desiluze
 • na počátku nízká kvalita legislativy a nedostatek informací
 • kapitálové trhy zde nejsou vnímány jako zdroj získávání financí na rozvoj podniků
 • většina obchodů s akciemi probíhá mimo kursotvorné trhy
 • tyto trhy užívají také riziko vyhledávající zahraniční investoři
 • Slovinsko, Polsko, Maďarsko – kvalitní regulace, malý počet emisí, zahraniční investoři
 • Česká republika, Slovensko – v 90. letech proběhla kuponová privatizace
 • Chorvatsko, Rusko, Ukrajina, Bulharsko – nedostatečná informovanost investorů

Zákony o kapitálovém trhu v České republice

 • zákon o cenných papírech (591/1993 Sb.)
 • zákon o Komisi pro cenné papíry (15/1998 Sb.)
 • zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.)
 • zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.)
 • zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.)
 • obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
 • zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
 • zákon o bankách (21/1992 Sb.)
 • zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb.

 • vymezení pojmů (investiční nástroj, investiční cenný papír, derivát, investiční služby hlavní a vedlejší, profesionální investor)
 • obchodník s cennými papíry
 • investiční zprostředkovatel
 • veřejná nabídka cenných papírů, prospekt (primární trh)
 • trhy s investičními nástroji (sekundární trh)
 • vypořádací systém
 • evidence investičních nástrojů (centrální, samostatná a navazující na samostatnou evidenci)
 • garanční fond obchodníků s cennými papíry
 • státní dozor
 • ratingové agentury

Zákon o cenných papírech 591/1992 Sb.

 • charakteristiky cenného papíru (zaknihovaný a listinný, dle formy, dle zastupitelnosti…)
 • vydávání cenných papírů (data, náležitosti)
 • smlouvy o cenných papírech (smlouvy o převodech, o půjčce, obstaravatelské smlouvy /komisionářské, mandátní/, smlouvy o úschově, správě, uložení, smlouvy o obhospodařování, o zastavení cenných papírů, smlouvy na dálku)

Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 57/2006 Sb.

 • změněn zákon o Komisi pro cenné papíry (15/1998 Sb.) na dohled v oblasti kapitálového trhu
 • postavení, působnost a pravomoci dohledu
 • kontrolní oprávnění dohledu
 • opatření a sankce
 • vedení seznamů a dokumentací obchodníků s cennými papíry, makléřů, organizátorů mimobursovního trhu, burz, investičních zprostředkovatelů, zahraničních poskytovatelů investičních služeb, depozitářů, emitentů kótovaných cenných papírů, investičních fondů, otevřených podílových fondů, tiskáren, zahraničních fondů, ratingových společností, provozovatelů vypořádacích systémů

Zákon o dluhopisech 190/2004 Sb.

 • nahradil zákon o dluhopisech z roku 1990
 • definice dluhopisu a kupónu (kupón může znít pouze na doručitele)
 • emisní podmínky dluhopisu
 • schvalování emisních podmínek – dohled
 • dluhopisový program (více emisí dluhopisů)
 • výnos dluhopisu (pevný, diskontní, slosovatelná prémie, pohyblivá úroková sazba)
 • zvláštní druhy dluhopisů – státní, komunální, hypotéční zástavní listy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podřízené dluhopisy, sběrný dluhopis
 • dozor nad trhem dluhopisů

Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb., změnová verze 224/2006 Sb.)

 • nahradil zákon o investičních společnostech a investičních fondech z roku 1992
 • kolektivní investování, fond investičních, fondy podílové (otevřené a uzavřené)
 • investiční společnost a její vztah k investičním a podílovým fondů
 • depozitář fondu kolektivního investování
 • kolektivní investování standardního fondu a speciálního fondu
 • zrušení a přeměna investičních společností, investičních fondů a podílových fondů
 • státní dozor

Nižší právní normy, řády, předpisy, sazebníky

 • vyhlášky, úřední sdělení ČNB (například vyhláška číslo 59/2007 Sb. o makléřské zkoušce a odborné obchodní činnosti)
 • stanoviska dohledu, důvodové zprávy k vyhláškám
 • Burzovní řád BCPP, Pravidla obchodování na BCPP, sazebník BCPP
 • Tržní řád RM Systému, sazebník RM Systému
 • Provozní řád Střediska cenných papírů, sazebník Střediska cenných papírů

Předpisy Evropských společenství

 • Směrnice rady 93/22/EEC o investičních službách v oblasti cenných papírů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů
 • Směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
 • Směrnice Komise 2003/125/ES o poctivé prezentaci investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmu
 • Směrnice Komise 2003/124/ES o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem
 • Nařízení Komise (ES) č2273/2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osoba manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

 • Garanční fond funguje od roku 2001, je právnickou osobou, ale není státním fondem
 • odškodňuje zákazníky zkrachovalých institucí (náhrady ve výši až 90 % majetku zákazníka, maximálně však 20.000 EUR)
 • každý obchodník je povinen platit příspěvky (0,01 % z objemu obchodů)

Samoregulující se instituce na českém kapitálovém trhu

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

 • jedná se o zájmové sdružení právnických osob, má cca 50 členů
 • předmětem činnosti AKAT je rozvojem, standardizací a popularizací kapitálového trhu v České republice docílit vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů zemí Evropské unie
 • pořádá přednášky, semináře, konference, vydává publikace, právní stanoviska a etické normy, podílí se na připomínkování zákonů a vyhlášek souvisejících s kapitálovým trhem a podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového trhu

Asociace fondů a managementu (uniscr)

 • původní název zní „Unie investičních společností České republiky“ (UNIS)
 • cílem je rozvoj a růst oblasti kolektivního investování a ochrany investorů
 • samoregulační dokumenty usměrňuje, reguluje a kontroluje aktivity svých členů
 • aktivitě přispívá k tvorbě těch obecně závazných právních předpisů, které se dotýkají aktivit jejích členů na kapitálovém trhu a v oblasti kolektivního investování
 • usiluje o odborný růst členů Unie a širší veřejnosti v oblasti kolektivního investování a s tímto cílem pořádá odborné semináře, školení a další výchovně-vzdělávací akce, podává informace ve sdělovacích prostředcích, vydává informační publikace a zajišťuje vydavatelskou činnost
 • za účelem dosahování svých cílů podporuje odborné výzkumy zabývající se problematikou kolektivního investování
 • napomáhá vzájemné informovanosti o postupech a formách činnosti svých členů
 • zajišťuje styk a rozvíjení spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření
 • v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a Stanovami Unie reprezentuje a prosazuje zájmy svých členů před orgány veřejné správy České republiky i EU
  • Asociace penzijních fondů České republiky
  • Česká asociace pojišťoven

Konkrétní formy regulace českého kapitálového trhu

 • omezení přístupu na kapitálový trh
  • licencování subjektů působících na kapitálovém trhu (vše v kompetenci dohledu)
  • regulace, kontrola a případné postihy licencovaných subjektů
 • omezení forem podnikání subjektů působících na kapitálovém trhu (investiční a podílové fondy a investiční společnosti nesmí vykonávat jinou podnikatelskou činnost než kolektivní investování, musí dodržovat limity diversifikující rizika investování; organizátoři trhů a obchodníci s cennými papíry jsou povinni podávat Komisi hlášení o obchodech mimo veřejný trh)
 • omezení emitentů, kteří chtějí své CP uplatňovat na veřejných trzích
  • povolování veřejné obchodovatelnosti cenných papírů
  • informační povinnosti emitentů (hospodářské výsledky, změna akcionářské struktury)
  • nabídky převzetí
 • personální omezení
  • schvalování členů představenstev a dozorčích rad investičních fondů a společností
  • neslučitelnost činností a funkcí, požadavky na odbornou způsobilost (makléři)
 • kapitálová přiměřenost subjektů na kapitálovém trhu

 

Comments are closed.