Principy fungování finančního trhu

0

Finanční trh je časově a prostorově definované místo, kde se střetává nabídka a poptávka po penězích. Jedná se o systém vztahů a nástrojů umožňující soustřeďování, rozmísťování a přerozdělování dočasně volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky.Finanční trh zprostředkovává pohyb finančního kapitálu (likvidní forma kapitálu) na místo jeho lepšího zhodnocení.

 • Subjekty finančního trhu jsou:
  • majitelé peněz (půjčovatelé, věřitelé, investoři)
  • vypůjčovatelé, emitenti, dlužníci
  • zprostředkovatelé obchodů

Funkce finančního trhu

Mezi funkce finančního trhu patří:

 • soustřeďování dočasně volných zdrojů peněžních prostředků
 • alokace volných zdrojů tam, kde je jejich využití nejefektivnější, přelévání kapitálu z odvětví do odvětví
 • přerozdělování volných zdrojů, tj. přeměňování úspor v investice
 • Zásadou přesunu finančních prostředků je dobrovolnost zúčastněných stran.
 • Účastníci finančního trhu se rozhodují podle pravidel investičního trojúhelníku:
  • výnosnost
  •  rizikovost
  •  likvidita
 • Snahou o snížení rizikovosti klesá výnosnost a likvidita;
 • snahou o zvýšení výnosnosti roste rizikovosti a klesá likvidita;
 • snahou o zvýšení likvidity klesá výnosnost a může růst rizikovost.
 • Uvedených tří vrcholů magického (investičního) trojúhelníku nelze dosáhnout současně.

Struktura finančního trhu

Strukturu finančního trhu rozdělujeme:

 • dle dlouhodobosti investice (peněžní a kapitálový trh)
 • dle věcného hlediska (primární a sekundární trh)
 • dle účastníků (bankovní, nebankovní trh)
 • dle nástrojů
 • dle organizovanosti (burzovní, mimoburzovní /OTC – over the counter/, neorganizovaný trh)
 • dle účasti zprostředkovatelů (přímé a nepřímé investování)
 • dle teritoriálních přesahů (národní, evropský, mezinárodní trh…)

Peněžní a kapitálový trh

Peněžní trh

 • krátkodobé finanční přebytky (do 1 roku)
 • hlavním cílem je obvykle zajištění likvidity
 • velký objem transakcí
 • nízké riziko, nízký výnos, vysoká likvidita
 • hlavními účastníky jsou banky (vklady od veřejnosti) a velcí investoři (stát, pojišťovny…)
 • do peněžního trhu spadají diskontní instrumenty (šeky, směnky), mezibankovní obchody, krátkodobé cenné papíry (depozitní certifikáty, pokladniční poukázky…)¨

Kapitálový trh

 • střednědobý až dlouhodobý investiční horizont (nad 1 rok)
 • vystupují zde dvě skupiny subjektů: spekulanti a zajišťovatelé
 • obchoduje se zde s typickými investičními instrumenty (investičními nástroji, cennými papíry v užším pojetí) a s deriváty (odvozenými investičními instrumenty)
 • typické investiční instrumenty (investiční nástroje, cenné papíry v užším pojetí):
  • akcie
  • dluhopisy (obligace, bondy)
  • hypotéční zástavní listy
  • podílové listy otevřených podílových fondů
 • deriváty (odvozené investiční instrumenty):
  • jsou zpravidla krátkodobé (do 1 roku) a samostatně obchodovatelné
  • ztělesňují zpravidla právo či povinnost smluvních stran na budoucí uzavření obchodu

Primární a sekundární trh

Primární trh

 • první umístění investičních nástrojů na trhu (vztah mezi emitentem a investorem)
 • techniky prodeje cenných papírů: uzavřená emise (emitent nenabízí veřejnosti emitované cenné papíry, neboť tyto jsou upsány ještě před emisí), veřejný úpis (po emisi cenných papírů následuje jejich nabídka veřejnosti), tendr (výběrové řízení)
 • získání kapitálu ve formě úspor domácností pro potřeby rozvoje soukromého podnikatelského sektoru a státu

Sekundární trh

 • nákup a prodej dříve emitovaných investičních instrumentů
 • možnost uzavření pozic (zlikvidnění aktiv, prodej), arbitráže, zajištění a spekulace

Přímé a nepřímé investování

 • přímé investování (bez účasti zprostředkovatelů)
 • nepřímé investování (za účasti zprostředkovatelů)
  • agregace úspor
  • transformace rizika => snížení nákladů
  • přeměna splatnosti
 • Zprostředkovatelé:
  • finanční zprostředkovatelé (banky, spořitelny, záložny)
  • instituce zaměřené na organizaci obchodů (burzy, OTC trhy)
  • instituce zaměřené na vypořádání obchodů (clearingová centra, centra evidencí cenných papírů)
  • obchodníci s cennými papíry, brokeři, makléři…
  • státní regulační orgány a samoregulující se instituce

 

Comments are closed.