Informační systém z pohledu trhu

0

„Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti.“           P. F. Drucker

Datamonitor (GB): „Energetické firmy investují do IS/IT cca 35 % celkového objemu ročních investičních prostředků. Rychlý růst technologické úrovně vývoje a výroby. => Dynamika trhů a produkčních cyklů.“

Trh s výpočetní technikou:
Nový produkt se na trhu udrží 12 až 18 měsíců. Nepřijde-li výrobce potom s inovovaným výrobkem, je jeho pozice na trhu ohrožena. Vývoj nového produktu trvá 3 až 4 roky.

Globalizace trhu

– internacionalizace (vývoj, prodej, řízení)

– vzájemná závislost (paměti-požár, káva-neúroda)

– volný a rychlý přístup zákazníka k informacím

– koordinace rozsáhlých logistických řetězců

– holistický přístup = jednotná celopodniková kultura

– obtížná předvídatelnost vývoje, obtíže v rozhodovacích procesech

– potřeba informací o okolí, o vnitropodnikových procesech

– přechod od hierarchických organizačních struktur k plochým

– informace jako lukrativní komodita

– obsluha každého zákazníka dle jeho specifických potřeb

Došlo také ke změně stylu výroby. Při existenci rukodělné výroby se vyrábělo mnoho variant výrobku, s nástupem hromadné výroby se množství variant omezuje. Výroba zaměřená pro individuálního zákazníka navyšuje opět množství variant výrobku.

Nejdůležitější součásti státního informačního systému

  1. armádní, policejní a zpravodajské informační systémy
  2. centrální registr obyvatelstva
  3. obchodní rejstřík
  4. daňový informační systém, celní IS, IS sociálního zabezpečení
  5. trestní rejstřík

Rozsah a provázanost těchto informačních systémů je v řadě zemí omezena zákony na ochranu osobnosti – registry nelze navzájem propojit (například Švédsko).

Trendy IS/IT globálního ekonomicko-společenského významu

Rozvoj komunikací

– DSVD (digital simultaneous voice data)…přenos hlasu a dat

– ISDN (integrated services digital network)…telefonní linka

– optické kabely, bezdrátové pozemní a družicové spoje, LAN, MAN, WAN

– HW a SW prostředky pro přenos textů, obrazů, audia, videa…

Internet

– celosvětová počítačová síť

– elektronická pošta

Informační dálnice

Elektronický obchod

Elektronický obchod

– WWW (world wide web) technologie poskytovateli umožňuje:

– zabezpečit přímý přístup milionů potenciálních zákazníků z celého světa (cca800 mil.)

– redukovat náklady, minimální kapitálové investice s vysokou rentabilitou

– nepřetržitou odezvu na objednávky

– očekávané dopady:

– zvýšení konkurenčního prostředí a splývání dosud oddělených odvětví

– změny forem komunikace a prodeje výrobků a služeb, bezhotovostní platby

– změna stylu práce (virtuální týmy a podniky)

– efektivnější spojení státních institucí s občany a podniky

Trendy IS/IT v ekonomice, řízení a organizaci

Podpora obchodní činnosti

– čárový kód, elektronické etikety (doprava, montáž…)

– zákaznické karty, sledování toků zákazníků prodejnou…

Změny v organizačních strukturách

– nezávislé flexibilní organizační struktury s dynamickými týmy

– distribuované a mobilní zpracování dat a informací

– BPR (business process re-engineering) – cílem je optimální reakce podniku na externí události při minimální potřebě zdrojů

– určící se organizace a koncepce „skladu dat“ (data Warehouse)

– EIS (executive information systém) – strategické řízení s OLAP

– řízení kvality, metoda PULL (táhni) a PUSH (tlač) v logistice)

Investice do IS

Rozdílná morální životnost:

HW (komunikace, periferie, výpočetní systémy) – 2 až 3 roky

Základní software (ZSW – operační a databázové systémy, kancelářské balíky) – 4 až 7 let

Aplikační software (ASW – řízení výroby, ekonomiky, MIS, EIS) – 10 až 15 let

Trendy IS/IT v HW a SW

– trvalé snižování poměru cena/výkon

– standardizace a kombinování technických prostředků různých výrobců

– standardizace funkcí uživatelského rozhraní operačního systému

– rozvoj distribuovaných systémů a internetworkingu

– prudký rozvoj komunikačního softwaru a služeb

TESW – technologicky orientovaný aplikační SW (OIS – office information systém; workflow- toky dokumentů s nadefinovanou odpovědností)

TASW – typový aplikační SW (R3/SAP, Baan, Oracle Financials, Diamac, ProFis…)

Životní cyklus informačního systému

– životní cyklus IS je podobný životnímu cyklu SW stejně jako životnímu cyklu použité IT

– životní cyklus jsou za sebou jdoucí období

– pro každé období je stanoven určitý cíl a k jeho dosažení jsou v tomto období nasměrovány veškeré činnosti (od vzniku potřeby po zánik či celkovou rekonstrukci systému)

Hlavní etapy životního cyklu se různí dle autorů

– jednoduchý: plánování, návrh, zavádění, provoz a údržba

– jemnější: identifikace problémů, možností a cílů; definování informačních potřeb; analýza systémových potřeb; návrh doporučeného systému; vývoj a dokumentace software; testování a zavádění systému; údržba a hodnocení systému

„Vodopádový“ životní cyklus IS (historicky):

Specifikace požadavků
               => hrubý návrh
                              => detailní návrh
                                             => programování a ladění
                                                            => testování a zavádění
                                                                           => provoz a údržba

– zpětná vazba funguje pouze o krok zpět

Za největší nedostatek „vodopádového životního cyklu IS“ (byl standardem v 70. letech) je považována dlouhá doba jeho realizace (dokonce se až v průběhu tvorby změnilo původní zadání). V 80. letech se začalo a dodnes se pokračuje v zavádění IS s využitím prototypů, nebo přímým nákupem hotového balíku programů.

Prototypový životní cyklus

Prototyp je částečnou implementací produktu (nebo jeho části) v logické či fyzické formě, která prezentuje všechna vnější rozhraní.

 

Spirálový model životního cyklu IS

– tento model byl vytvořen v roce 1988, je kombinací prototypování a analýz rizik

– čtyři základní kroky se při vývoji systému stále opakují a při zopakování jsou již na vyšší (kvalitnější) úrovni:

– určení předmětu řešení, alternativ a omezení

– vyhodnocení alternativ, identifikace a řešení rizik

– vývoj produktu pro danou úroveň

– plánování příští fáze

Výhody spirálového modelu:

– již v časných fázích je pozornost věnována použití SW

– chyby a nevyhovující postupy jsou odhaleny co nejdříve

– analýza rizik může být použita i pro výběr hardware – tedy celého budoucího IS

– při vývoji software a následujícím vylepšování jsou použity shodné postupy

Nevýhody spirálového modelu:

– nevyhovuje při vývoji SW na zakázku (spirálový model poskytuje dosti velkou volnost a obtížněji se pak nechají dodržet smluvně stanovené termíny a ceny vývoje)

– je dosti závislý na rizikové analýze (ta musí být prováděna na vysoké odborné úrovni tak, aby nedošlo k opomenutí (přehlédnutí) komponent s vyšší mírou rizika)

– potřeba podrobnějšího členění spirálového modelu (spirálový model je vhodnější pro zkušenější pracovníky a projekty menšího rozsahu. Pro nezkušené manažery a velké projekty je potřebné model členit na podrobnější kroky a určit kontrolované výstupy.)

Ekonomika IS

Efektivnost IS je stanovena jako poměr přínosy ku nákladům

Náklady jsou většinou snadno měřitelné (náklady spojené s úvodní studií, s provedením analýzy a vytvoření projektu, náklady spojené s implementací HW a SW, náklady spojené se zavedením, řízením a údržbou IS a IT).

Přínosy jsou již hůře exaktně vyjádřitelné, ve většině případů dojde k jejich samozřejmému akceptování a dále se nepřipomínají (úspora pracovních sil, úspora materiálových a režijních nákladů, zkrácení průběžných dodacích dob, zvýšení produktivity…).

 

Comments are closed.