Regulace účetnictví v České republice

0

Mikrosubjekty

– osoby samostatně výdělečně činné do 5 zaměstnanců

– vlastník je zároveň manažerem

– dříve vedly jednoduché účetnictví

– dnes vedou daňovou evidenci

Malé a střední subjekty

– entity s 5 až 249 zaměstnanci

– dříve vedly podvojné účetnictví dle českých právních norem

– dnes vedou účetnictví podle českých právních norem, a to v plném či zjednodušeném rozsahu

– v budoucnu se očekává přechod na IFRS for SME (light verze IAS/IFRS)

Makrosubjekty

– entity s 250 a více zaměstnanci

– dříve vedly podvojné účetnictví podle českých právních norem

– dnes vedou účetnictví podle IAS/IFRS v plném znění (vyžadováno burzami) i účetnictví podle českých právní norem

Jednoduché účetnictví

– zahrnovalo peněžní deník a další účetní knihy

– bylo upraveno zákonem o účetnictví (do roku 2003)

– jednalo se o „neakruální účetnictví“, které sledovalo pouze příjmy a výdaje za účelem zjištění základu daně

Daňová evidence

– nahradila jednoduché účetnictví (název je výstižnější)

– není upraveno vedení knih závazků a pohledávek, skladové evidence…; je však žádoucí tyto knihy vést

– pravděpodobně se nebude harmonizovat v rámci Evropské unie, neboť v různých státech EU existují různé daňové systémy

– významem daňové evidence je administrativně nezatěžovat mikrosubjekty

Problém nastává, když mikrosubjekt je zároveň příjemcem dotace. V tomto případě může poskytovatel dotace požadovat přechod na účetnictví.

Účetnictví

– dříve musely vést prakticky všechny subjekty takzvané „podvojné účetnictví“

– dnes se rozlišuje účetnictví:

– ve zjednodušeném rozsahu
– v plném rozsahu

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést:

– fyzické osoby (bez povinnosti auditu), které za bezprostředně předcházející rok přesáhly obrat ve výši 25.000.000,00 Kč (dříve 15.000.000,00 Kč, ještě dříve 6.000.000,00 Kč)

– občanská sdružení, církve, nadace, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace…

– bytová družstva bez povinnosti auditu

Obratem se rozumí veškeré výnosy z provozní činnosti

– účtování ve zjednodušeném rozsahu:
– účtování pouze na úrovni účtových skupin (tj. bez syntetických účtů)

– vykazování ve zjednodušeném rozsahu:
– omezený rozsah evidence, omezený rozsah výkazů finančního účetnictví

Účetnictví v plném rozsahu

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vedou:

– ostatní právnické osoby

– zahraniční osoby podnikající v České republice

– ostatní subjekty, pokud se k tomu rozhodnou dobrovolně

– fyzické osoby s povinností auditu

Právní normy upravující účetnictví v legislativních podmínkách České republiky

– zákon o účetnictví číslo 563/1991 Sb.

– České účetní standardy (ČÚS)

– prováděcí vyhláška Ministerstva financí k zákonu o účetnictví číslo 500/2002 Sb.

Comments are closed.