Instituce EU a rozhodovací proces

0

V současné době je cca 20 až 40 % legislativy v České republice tvořeno evropskými institucemi. Asi 60 % pracovního práva je tvořeno institucemi Evropské unie.

Česká republika je dnes vázána přibližně 2000 mezinárodními smlouvami.

Úplné znění Lisabonské smlouvy má přibližně 260 stran.

Zásadní mezníky ve vývoji Evropské unie

 • Šest států podepisuje 18. 4. 1951 Pařížskou smlouvu -vznik ESUO
 • 1952 až 1958 Členské státy prohlubují svou spolupráci, objevují se i neshody
 • 1958 – Římské smlouvy zakládají EHS a Euratom
 • 1959 Evropské společenství volného obchodu (ESVO)
 • léta a budování Společné zemědělské politiky a „Politiky prázdné židle“ (de Gaulle)
 • 1966 Lucemburský kompromis
 • léta „Euroskleróza“ a opětovná dynamka budování integrace
 • 1974 Vznik Evropské rady
 • 1979 – první volby do Evropského shromáždění (dnes Evropský parlament)
 • 1984 „Britský rabat“ a saldo VB vůči společnému rozpočtu (cca 1 miliarda liber)
 • 1985 – JEA (Jednotný evropský akt)
 • 1987 Delorsův balíček
 • 1992 Maastrichtská smlouva – SEU (Smlouva o Evropské unii)
 • 1997 Amsterodam (Shengen, euro)
 • Agenda 2000, Nice 2001, Konvent, Euroústava
 • EU po přijetí Lisabonské smlouvy konečně získává právní subjektivitu a neodvozuje jí od jednotlivých společenství
 • EU není pouhou mezinárodní organizací, ale má i nadnárodní charakter a svou suverenitu rozhodování, své normy, působnost a reprezentaci dovnitř i navenek.
 • EU je útvarem, který sdružuje národní státy, ale zároveň je svébytným partnerem pro daný členský stát (EU má svou „ambasádu“ – Zastoupení Evropské komise v každém členském státě.)

Institucionální struktura Evropské unie

 • Hlavní instituce EU:
  • Evropský parlament
  • Evropská rada
  • Rada EU
  • Evropská komise
  • Soudní dvůr Evropské unie
  • Evropská centrální banka
  • Účetní dvůr

Evropský parlament

 • volen přímo občany ze všech členských států (751 poslanců, ČR – 22)
 • sídlo v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, zasedá v Bruselu a ve Štrasburku
 • poradní funkce s Radou EU, rozhoduje o rozpočtu unie
 • schvaluje nominaci komisařů, schvaluje přistoupení nových členských států
 • má právo interpelovat Evropskou komisi a dohlíží na činnost Rady
  • Hlavní úkoly Evropského parlamentu
   • Schvaluje evropské právní předpisy – společně s Radou v mnohých politických oblastech. Skutečnost, že Evropský parlament je přímo volený občany, pomáhá garantovat demokratickou legitimitu evropského práva.
   • Parlament vykonává demokratický dohled nad ostatními orgány EU, zvláště pak nad Komisí. Disponuje pravomocí schválit nebo zamítnout jmenování komisařů a má také právo odvolat Komisi jako celek.
   • Rozpočtová pravomoc. Parlament sdílí s Radou pravomoc nad rozpočtem EU, může tedy ovlivňovat výdaje EU. V poslední fázi procedury přijímá nebo odmítá celkový rozpočet.

Evropská rada

 • Zasedání se účastní hlavy jednotlivých členských států, respektive ministerští předsedové a předseda Evropské komise, všem účastníkům jsou nápomocni ministři zahraničí a členové Komise. Předsednictví Evropské rady se odvozuje od předsednictví Rady EU.
 • Evropská rada se schází pravidelně jednou za půl roku – ke konci předsednického období, případně i jinak podle potřeby.
 • Evropská rada nemá pevné sídlo, aparát Evropské rady sídlí v Bruselu.
 • Právně potvrzena Lisabonskou smlouvou jako nejvyšší politický orgán EU
 • Bez vlastní legislativní pravomoci – nevydává právní normy (směrnice, nařízení)
 • Přijímá základní politická rozhodnutí o činnosti EU
 • Evropská rada sídlí v Bruselu, má 27 členů (podle počtu členských zemí) + předsedu
 • Předseda je volen Evropskou radou na 2,5 roku; mandát lze jedenkrát prodloužit

 

Rada EU

 • Tvořena ministry vlád členských zemí.
 • Například „Rada pro životní prostředí“ je tvořena 27 ministry životního prostředí z členských států a podobně existují „Rady“ i pro ostatní resorty ( finance, zahraniční politika…).
 • Hlavní rozhodující orgán Evropské unie a s Evropským parlamentem schvaluje rozpočet Unie. Koordinuje směry politik a aktivit členských států. Rada EU zasedá v Bruselu a Lucemburku.
 • Celkem existuje devět rad různého složení:
  •  Obecné záležitosti
  •  Zahraniční věci
  •  Hospodářství a finance (ECOFIN)
  •  Spravedlnost a vnitřní věci
  •  Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele
  •  Konkurenceschopnost
  •  Doprava, telekomunikace a energie
  •  Zemědělství a rybolov
  •  Životní prostředí
  •  Vzdělávání, mládež a kultura

V některých citlivých oblastech, jako je společná zahraniční a bezpečnostní politika, daně, azylová a imigrační politika, musejí být rozhodnutí Rady jednomyslná.Každý členský stát má tedy v těchto oblastech právo veta.

U většiny otázek však Rada přijímá rozhodnutí „hlasováním kvalifikovanou většinou“. Kvalifikované většiny se dosáhne, pokud souhlasí většina členských států (v některých případech 2/3 většina) a pokud je minimálně 255 hlasů – což je 73,9 % z celkového počtu

Členský stát může navíc požadovat ověření toho, zda hlasy vyslovené „pro“ představují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel EU.

Evropská komise

 • 27 členů (komisařů), jmenováni po dohodě mezi členskými státy a schváleni ve funkci Evropským parlamentem, sídlí v Bruselu.
 • Činnost komise by se dala přirovnat k činnosti vlády a jejího aparátu.
 • Navrhuje novou legislativu a spolu s Evropským soudním dvorem dohlíží na její dodržování a správnou aplikaci. Kromě toho má i výkonné pravomoci.
 • Prosazuje a reprezentuje hlavní zájmy celé EU, řídí a nadále rozvíjí jednotlivé politiky, stará se o rozvojovou pomoc.
 • Volba Evropské komise
  • Nová Komise je jmenována každých 5 let
  • Vlády členských států vyberou nového předsedu Komise.
  • Navrženého předsedu Komise následovně schválí Parlament.
  • Předseda Komise si vybere ostatní členy Komise.
  • Rada schválí seznam nominovaných členů kvalifikovanou většinou a předloží ho Evropskému parlamentu ke schválení.
  • Parlament následně vede pohovor s každým nominovaným členem a hlasuje o svém stanovisku ohledně celé Komise.
  • Poté, co Parlament na základě hlasování schválí stanovisko, Rada kvalifikovanou většinou oficiálně jmenuje novou Komisi.

Soudní dvůr Evropské unie

 • nejvyšší právní orgán EU
 • interpretuje smlouvy a z nich odvozenou legislativu (tj. směrnice, nařízení…)
 • zabývá se případy sporů členských států nebo jejich občanů s institucemi EU a vydává na požádání národních soudů předběžná opatření týkající se evropského práva. Dvůr se skládá z 27 soudců a 8 generálních advokátů
 • zasedá v Lucembursku.

Evropská centrální banka

 • sídlí ve Frankfurtu a určuje měnovou politiku 19 zemí eurozóny
 • stanovuje úrokové sazby, provádí devizové operace, spravuje rezervy a schvaluje vydávání eurobankovek
 • řídící výbor ECB je tvořen guvernéry všech centrálních bank zemí eurozóny a správní radou

Evropský účetní dvůr

 • Evropský účetní dvůr je zodpovědný za dohled nad rozpočtem Evropské unie, který musí být spravován s přísnými finančními pravidly. Dále kontroluje účetnictví orgánů EU…

Hospodářský a sociální výbor

 • Hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Komise a Rady EU, je složen ze zástupců hospodářských a sociálních složek, kteří jsou organizováni ve třech skupinách – zaměstnanci, zaměstnavatelé a různé zájmy (svobodná povolání, družstva, obchodní komory…)

Výbor regionů

 • Výbor regionů je složen ze zástupců místních a regionálních orgánů členských států. Cílem existence Výboru regionů je pomoci co nejlepšímu využívání principu subsidiarity. Výbor zprostředkovává lepší kontakt – přenos informací z místní úrovně na vyšší úroveň.

Evropská investiční banka

 • Evropská investiční banka půjčuje peníze na investiční projekty, které pomáhají méně rozvinutým oblastem. Jde o neziskovou organizaci, je schopna půjčovat peníze za výhodných podmínek, sleduje integrační cíle – zvyšuje ekonomickou úroveň v zaostalejších státech.

Rozhodovací pravomoci v EU

 • rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy:
  • Pravomoci výlučné (EU má právo přijímat a určovat pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat jen s povolením EU)
  • Pravomoci sdílené (v těchto oblastech mohou členské státy vydávat legislativu za předpokladu, že již tak neučinila EU)
  • Pravomoci doplňující (v těchto oblastech se aktivita EU omezuje jen na podporu členských států, hlavní pravomoci zůstávají v rukou vlád jednotlivých členských zemí)

Formy zákonodárství

 • Právo ES může mít tyto formy:
  • Nařízení (mají všeobecnou platnost, bezprostřední právní účinek a jsou ve všech členských státech přímo uplatnitelné, „Nařízení Evropského společenství“)
  • Směrnice (zavazují členské státy, aby dosáhly určitého integračního cíle, ale způsob jeho dosažení je v kompetenci členských států, které za tímto účelem vydávají vlastní právní úpravy; za realizaci přijatých opatření zodpovídá předsednický stát)
  • Rozhodnutí (adresátem rozhodnutí může být kterýkoli členský stát EU, všechny členské státy i jednotlivé právnické či fyzické osoby; rozhodnutí nemá všeobecnou platnost)
  • Doporučení a názory (nejsou právně závazné, lze jimi například ovlivnit jednání)

 

Comments are closed.