Věcná práva, vlastnictví a spoluvlastnictví

0

Věcné právo

 • Věcná práva jsou práva, která zajišťují moc osoby nad věcí, která působí vůči všem ostatním subjektům a to tak, že jim přikazují nerušit vlastníka resp. toho, komu takové věcné právo náleží v jeho výkonu. (věcná práva se vždy vážou k věcem – movitým i nemovitým)
 • působí proti všem → mají absolutní povahu (váží se k neurčitému počtu subjektů)

Vlastnictví

 • vlastnictví (vlastnické právo) – držba a detence, formy spoluvlastnictví
 • patří mezi základní práva člověka (v listině základních práv a svobod) – působí vůči neurčitému počtu osob

Vlastníkova oprávnění

 • právo věc držet
 • právo věc užívat (k uspokojování svých potřeb) i neužívat
 • právo věc požívat
 • právo s věcí disponovat (rozhodovat o osudu věci)
 • výkon těchto oprávnění musí být v souladu s právními předpisy (omezení může plynout přímo ze zákona (vlastnické právo nesmí být zneužito), uloženo soudem nebo správním úřadem, být založena právním úkonem (např. výpůjčka))
 • vyvlastnění – nucený přechod vlastnického práva na stát na základě rozhodnutí stavebního úřadu za přísného dodržení podmínek – na základě zákona, nelze-li cílů dosáhnout jinak, vždy za náhradu, vždy na konkrétní účel
 • majetek můžeme přijít např. za trest
 • věcná práva k věcem cizím – zástavní,zadržovací, věcná břemena

Nabytí vlastnického práva

Dělení:

 • Původní nabytí – nezáleží na vůli původního vlastníka → přechod vlastnického práva
 • Způsoby odvozené – důležitá je vůle původního vlastníka (na rozdíl od původního způsobu nabytí) → převod vlastnického práva

Vydražení

 • vydražení je nabytí vlastnického práva na základě oprávněné držby (věc držíme, myslíme si, že je naše -> u věcí movitých 3 roky, u věcí nemovitých 10 let)

Věci skryté, ztracené a opuštěné

 • nalezené ztracené nebo opuštěné věci si nemůžeme nechat
 • musíme odevzdat vlastníkovi nebo obecnímu úřadu
 • máme nárok na nálezné (10%) + náklady vynaložené
 • pokud se do 1 roku nepřihlásí původní vlastník → věc propadá státu (mezitím ji uschová obecní úřad)

Převody

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o vypořádání spoluvlastnického podílu
 • dvojí zcizení (neznamená krádež) – např. mám kolo a dnes ho prodám kamarádkovi za 10 000 a druhý den ho prodám někomu jinému za 10 000 -> dostane ho ten první (u movitých věci), u nemovitostí to dostane ten, který podá první návrh na vložení do katastru
 • zánik vlastnického práva – může být absolutní, relativní

Držba a detence

 • vlastník a držitel jsou většinou totožní (ne u vydržení)
 • detentor

Spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví

 • Je ideálním spoluvlastnictvím (každému spoluvlastníkovi náleží celé nerozdělené věci, čímž je vyjádřena míra, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci
 • Vznikají na základě smlouvy, v rámci dědictví, na základě zhotovení
 • Velikosti ideálních podílů v podílovém spoluvlastnictví jsou buď určeny ve smlouvě, nebo pokud nejsou určeny má se zato, že díly budou stejné
 • Práva spoluvlastníků:
  • Dohoda, jak bude s věcí nakládáno (pokud se nedohodnou – podle velikosti podílů, soudně u významné změny)
  • Nakládání s podílem (zastavení podílů, odkázání v závěti -> musí být předkupní právo spoluvlastníků
 • Zánik podílového spoluvlastnictví: dohodou → vypořádání, pokud se nedohodnou, tak rozhodne soud, že spoluvlastnictví zaniká a dojde k vypořádání

Společné jmění manželů

 • Forma, která je vždy vázána na uzavření manželství
 • Patří sem majetek nabytí za společného trvání manželství + závazky a dluhy za trvání manželství
 • Nepatří sem věci sloužící k osobní potřebě jednoho z manželů (např. oblečení), věci, které jeden z manželů přinesl do manželství, věci z dědictví, dary (pokud by věc byla darována manželům dohromady, nabývají ho do podílového spoluvlastnictví), dary mezi manžely
 • Zúžení a rozšíření společného jmění – formou písemné smlouvy (formou notářského zápisu) – do rozšířeného jmění patří dary, dědictví apod. zúžení – po vyloučení něčeho ze společného jmění manželů
 • Opatření – předmanželské smlouvy
 • Zaniknutí: smrtí jednoho z manželů, rozvodem, prohlášením jednoho z nich za mrtvého → dává se přednost dohodě, pokud se nedohodnou – do 3 let od rozvodu soudní rozhodnutí o vypořádání majetku manželů (zjišťuje se i, kdo pečoval o rodinu), po 3 letech – movité věci připadnout tomu, kdo věci využívá, nemovité jsou do podílového spoluvlastnictví

Věcná práva k věcem cizím

Věcným právem k věcem cizím vzniká právo oprávněnému subjektu věci, ačkoliv ji sám nevlastní.

Zástavní právo

 • zástavní právo slouží k zajištění pohledávky závazkového vztahu (věřitelé x dlužníci)
 • patří sem ručení, dohoda o srážkách ze mzdy
 • princip priority (když mám zástavní práva, dostanu odškodnění jako první)

Comments are closed.