Nájemní smlouva, nájem

0

Nájemní smlouva patří mezi pojmenované smluvní typy, tzn. je popsána v zákoně.

Obecná nájemní smlouva

Nájemní smlouva je taková, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc (movitá i nemovitá), aby ji nájemce dočasně užíval nebo z ní i bral užitky

Náležitosti:

 • určení stran – pronajímatele a nájemce
 • určení předmětu nájmu
 • závazek pronajímatele přenechat nájemci věc, aby ji mohl ve sjednané době užívat
 • závazek nájemce zaplatit úplatu, tj. platit nájemné
 • zásada smluvní volnosti

Práva a povinnosti:

 • povinnost pronajímatele přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání
 • právo nájemce užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě
 • právo nájemce provádět změny na věci jen se souhlasem pronajímatele
 • povinnost nájemce platit nájemné (odpadá, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl věc užívat dohodnutým způsobem)

Skončení nájmu:

 • uplynutím doby, na kterou byl sjednán; zničením věci (právní událost)
 • dohodou, výpovědí, odstoupením od smlouvy (právní úkon)
 • pokud není věc zničena, nájemce je povinen vrátit pronajatou věc zpět jejímu vlastníkovi

Nájem bytu

 • nájemní smlouva se vždy řídí speciálními ustanoveními občanského zákoníku o nájmu bytu
 • byt je předmět občanskoprávních vztahů; byt jsou místnosti kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu určené k trvalému bydlení
 • příslušenství bytu:
  • vedlejší místnosti jsou místnosti v bytě, které nelze považovat za obytné (záchod, koupelna, spíž)
  • vedlejší prostory jsou mimo byt, určeny k užívání spolu s bytem (sklep, dílna,…)
 • vzniká na základě nájemní smlouvy (+ přechod nájmu bytu, sňatek s nájemcem bytu, výměna bytu). Jde o dvoustranný právní úkon, na základě kterého pronajímatel přenechává nájemci z úplatu právo dočasně užívat byt, a to buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.
 • práva a povinnosti:
  • nájemce hradí drobné opravy v bytě jako podlahové krytiny, okna, vypínače,…
  • nájemce hradí náklady spojené s běžnou údržbou bytu, tj. udržování a čištění bytu, omítky, tapetování, čištění podlah,…
  • ostatní opravy provádí pronajímatel
  • nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu bez souhlasu pronajímatele
  • pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy pouze se souhlasem nájemce

Nájemné

Jeho placení je hlavní povinnost nájemce

 • smluvní – dle dohody
 • regulované – určeno právním předpisem
 • nutné splatit do 5 dnů po splatnosti, jinak povinnost zaplatit poplatek z prodlení

Společný nájem bytu

 • společní nájemníci mají stejná práva a povinnosti
 • mezi nemanžely vzniká:
  • dohodou
  • přechodem nájmu bytu na více osob
 • mezi manžely vzniká:
  • jestliže se během manželství alespoň jeden z nich stane nájemcem bytu
  • jestliže se nájemcem stal některý z manželů před uzavřením manželství, pak vzniká uzavřením manželství
  • při rozvodu je rozhodující, jakým z těchto způsobů společný nájem vznikla a o jaký jde byt (běžný/družstevní)

Přechod nájmu bytu

K přechodu nájmu bytu dochází při uzavření smlouvy, uzavření manželství s nájemcem, nájem přejde ze zákona na osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti:

 • první skupina – nejbližší příbuzní, kteří v den smrti žili s nájemcem ve společné domácnosti a nemají vlastní byt
 • druhá skupina – cizí osoby, které pečovaly o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byly odkázány výživou, jestliže prokáží, že s ním žily ve společné domácnosti alespoň 3 roky před jeho smrtí a nemají vlastní byt

Zánik nájmu bytu

 • zánik nájmu bytu – uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu
 • zánik nájmu bytu – uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán
 • zánik nájmu bytu – výpovědí – písemná, doručena druhé straně ze strany nájemce i pronajímatele, lhůta nejméně 3 měsíce
 • výpovědní důvody:
  • potřeba pronajímatele
  • služební důvod
  • porušování dobrých mravů v domě
  • hrubé porušování povinností nájemce
  • veřejný zájem
  • byt souvisí s prostory podnikání
  • nájemce má dva nebo více bytů
  • nájemce byt bez vážných důvodů neužívá nebo jen občas
  • výpověď z bytu zvláštního určení (byty pro zdravotně postižené)

Comments are closed.