Kupní smlouva

0

Kupní smlouva patří mezi pojmenované smluvní typy, tzn. je popsána v zákoně.

Pojem a náležitosti kupní smlouvy

 • vyvinuta ze směnné smlouvy – s nástupem peněz nastoupila i kupní smlouva
 • v občanském zákoníku jde o smlouvu mezi nepodnikateli, podnikatelem a nepodnikatelem
 • v obchodním zákoníku jde o smlouvu mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti
 • náležitosti kupní smlouvy:
  • určení stran (přesná identifikace)
  • závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a převést na něho vlastnické právo
  • závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu
  • předmět koupě
  • kupní cena
 • pokud neobsahuje některou z náležitostí, není to kupní smlouva
 • kupní smlouva je právní skutečnost (dvoustranný právní úkon)

Prodej zboží v obchodě

 • prodejem vzniká vztah podnikatel-spotřebitel
 • vlastnictví koupené věci se převádí na kupujícího převzetím věci (popř. zaplacením)
 • úprava odpovědnosti za vady věci:
  • faktické vady (jiné množství, nemá předepsanou jakost)
  • právní vady (na věci váznou práva jiných osob, o kterých nebyl kupující informován)
  • sleduje ochranu spotřebitele
 • záruční doba je 24 měsíců u spotřebního zboží, 8 dní u potravinářského
 • prodávající je povinen vystavit kupujícímu záruční list
 • práva kupujícího dle charakteru vady:
  • vada odstranitelná právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna; může žádat výměnu věci, nebo jejích součástí; přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit
  • vada neodstranitelná bránící tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady – právo na výměnu věci, odstoupit od smlouvy
  • vada neodstranitelná nebránící tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady – právo na výměnu věci, od smlouvy odstoupit
 • při prodeji vadné věci za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána

Comments are closed.